MODIRANAHAN
قبل از هر خرید مشورت کنید

قیمت کلاف ساده | قیمت کلاف آجدار

محاسبه وزن میلگرد
kg۰
قیمت میلگرد کلاف فولاد نطنز
قیمت میلگرد کلاف فولاد نطنز
تاریخ به روز رسانی: ۲۳ تیر ۱۴۰۳
ارزش افزوده
محصولسایزاستانداردمحل بارگیریواحدنوعقیمتنمودار
کلاف ۶.۵ فولاد نطنز۶.۵۱۰۰۸کارخانهکیلوگرمساده
تماس
کلاف ۶.۵ فولاد نطنز۶.۵۱۰۰۶کارخانهکیلوگرمساده
تماس
کلاف ۸ فولاد نطنز۸۱۰۰۸کارخانهکیلوگرمساده
تماس
کلاف ۶.۵ فولاد نطنز۶.۵SG۲کارخانهکیلوگرمساده
تماس
کلاف ۶.۵ فولاد نطنز۶.۵USD۷کارخانهکیلوگرمساده
تماس
کلاف ۶.۵ فولاد نطنز۶.۵کارخانهکیلوگرمساده
تماس
قیمت میلگرد کلاف ذوب آهن اصفهان
قیمت میلگرد کلاف ذوب آهن اصفهان
تاریخ به روز رسانی: ۲۳ تیر ۱۴۰۳
ارزش افزوده
محصولسایزاستانداردمحل بارگیریواحدنوعقیمتنمودار
کلاف ۵.۵ ذوب آهن اصفهان۵.۵کارخانهکیلوگرمساده
تماس
کلاف ۶.۵ ذوب آهن اصفهان۶.۵کارخانهکیلوگرمساده
تماس
کلاف ۸ ذوب آهن اصفهان۸کارخانهکیلوگرمساده
تماس
کلاف ۱۰ ذوب آهن اصفهان۱۰کارخانهکیلوگرمساده
تماس
کلاف ۱۲ ذوب آهن اصفهان۱۲کارخانهکیلوگرمساده
تماس
قیمت میلگرد کلاف کویر کاشان
قیمت میلگرد کلاف کویر کاشان
تاریخ به روز رسانی: ۲۳ تیر ۱۴۰۳
ارزش افزوده
محصولسایزاستانداردمحل بارگیریواحدنوعقیمتنمودار
کلاف ۵.۵ کویر کاشان۵.۵کارخانهکیلوگرمساده۳۱,۷۰۰
کلاف ۶ کویر کاشان۶کارخانهکیلوگرمساده
تماس
کلاف ۶.۵ کویر کاشان۶.۵کارخانهکیلوگرمساده۳۱,۷۰۰
کلاف ۸ کویر کاشان۸کارخانهکیلوگرمساده۳۱,۷۰۰
کلاف ۱۰ کویر کاشان۱۰کارخانهکیلوگرمساده
تماس
کلاف ۱۱ کویر کاشان۱۱کارخانهکیلوگرمساده
تماس
کلاف ۱۲ کویر کاشان۱۲کارخانهکیلوگرمساده
تماس
کلاف ۱۲.۵ کویر کاشان۱۲.۵کارخانهکیلوگرمساده
تماس
کلاف ۱۳ کویر کاشان۱۳کارخانهکیلوگرمساده
تماس
کلاف ۱۴ کویر کاشان۱۴کارخانهکیلوگرمساده
تماس
کلاف ۱۶.۵ کویر کاشان۱۶.۵کارخانهکیلوگرمساده
تماس
کلاف ۸ کویر کاشان۸کارخانهکیلوگرمآجدار۲۹,۷۰۰
کلاف ۸ کویر کاشان۸کارخانهکیلوگرمآجدار۳۰,۲۰۰
کلاف ۱۰ کویر کاشان۱۰کارخانهکیلوگرمآجدار
تماس
کلاف ۱۰ کویر کاشان۱۰کارخانهکیلوگرمآجدار۳۰,۲۰۰
کلاف ۱۲ کویر کاشان۱۲کارخانهکیلوگرمآجدار
تماس
کلاف ۱۲ کویر کاشان۱۲کارخانهکیلوگرمآجدار
تماس
کلاف ۱۴ کویر کاشان۱۴کارخانهکیلوگرمآجدار
تماس
کلاف ۱۴ کویر کاشان۱۴کارخانهکیلوگرمآجدار
تماس
کلاف ۱۶ کویر کاشان۱۶کارخانهکیلوگرمآجدار
تماس
قیمت میلگرد کلاف الیگودرز
قیمت میلگرد کلاف الیگودرز
تاریخ به روز رسانی: ۲۳ تیر ۱۴۰۳
ارزش افزوده
محصولسایزاستانداردمحل بارگیریواحدنوعقیمتنمودار
کلاف ۸ الیگودرز۸کارخانهکیلوگرمآجدار۲۹,۸۰۰
کلاف ۶ الیگودرز۶کارخانهکیلوگرمآجدار۲۹,۸۰۰
کلاف ۶.۵ الیگودرز۶.۵۳SPکارخانهکیلوگرمساختمانی۲۹,۲۰۰
کلاف ۶.۵ الیگودرز۶.۵ساختمانیکارخانهکیلوگرمکششی
تماس
کلاف ۱۰ الیگودرز۱۰کارخانهکیلوگرمآجدار۲۹,۸۰۰
قیمت میلگرد کلاف گروه ملی اهواز
قیمت میلگرد کلاف گروه ملی اهواز
تاریخ به روز رسانی: ۲۳ تیر ۱۴۰۳
ارزش افزوده
محصولسایزاستانداردمحل بارگیریواحدنوعقیمتنمودار
کلاف ۵.۵ گروه ملی اهواز۵.۵۱۰۰۸کارخانهکیلوگرمساده
تماس
کلاف ۶.۵ گروه ملی اهواز۶.۵۱۰۰۸کارخانهکیلوگرمساده
تماس
کلاف ۸ گروه ملی اهواز۸SG۲کارخانهکیلوگرمساده
تماس
کلاف ۸ گروه ملی اهواز۸کارخانهکیلوگرمآجدار
تماس
کلاف ۱۰ گروه ملی اهواز۱۰کارخانهکیلوگرمآجدار
تماس
قیمت میلگرد کلاف امیرآباد
قیمت میلگرد کلاف امیرآباد
تاریخ به روز رسانی: ۲۳ تیر ۱۴۰۳
ارزش افزوده
محصولسایزاستانداردمحل بارگیریواحدنوعقیمتنمودار
کلاف ۶.۵ امیرآباد۶.۵۱۰۰۸کارخانهکیلوگرمکششی
تماس
کلاف ۶.۵ امیرآباد۶.۵۳SPکارخانهکیلوگرمکششی۲۹,۰۰۰
کلاف ۶.۵ امیرآباد۶.۵SG۲کارخانهکیلوگرمساختمانی
تماس
کلاف ۶.۵ امیرآباد۶.۵RST۳۴کارخانهکیلوگرمساده۲۹,۵۰۰
کلاف ۸ امیرآباد۸SG۲کارخانهکیلوگرمآجدار
تماس
کلاف ۱۰ امیرآباد۱۰کارخانهکیلوگرمآجدار۲۸,۹۰۰
کلاف ۱۰ امیرآباد۱۰کارخانهکیلوگرمآجدار
تماس
کلاف ۸ امیرآباد۸SG۲کارخانهکیلوگرمساده
تماس
کلاف ۱۰ امیرآباد۱۰SG۲کارخانهکیلوگرمساده
تماس

<h2>نحوه خرید کلاف از مدیران آهن و سوالات متداول </h2> <p>عبارت کلاف یا به طور کامل میلگرد کلاف، در حقیقت به نوعِ بسته بندی میلگرد اشاره دارد. زمانی که قطر میلگرد از حدی کمتری باشد به منظور کاهش فضای اشغال شده و به دنبال آن کم شدن هزینه های حمل و نقل می توان میلگرد به جای شاخه به صورت کلاف دسته بندی کرد. میلگرد آجدار&nbsp;و&nbsp;میلگرد ساده&nbsp;هر دو به صورت کلاف در اختیار مصرف کنندگان قرار می گیرد. <strong>قیمت کلاف</strong> به&nbsp;قیمت میلگرد&nbsp;در کارخانه ها بستگی دارد.&nbsp;<strong>قیمت میلگرد کلاف</strong> را روزانه در وب سایت مدیران آهن مشاهده کنید.</p>

<h2>نحوه خرید کلاف از مدیران آهن و سوالات متداول </h2> <p>عبارت کلاف یا به طور کامل میلگرد کلاف، در حقیقت به نوعِ بسته بندی میلگرد اشاره دارد. زمانی که قطر میلگرد از حدی کمتری باشد به منظور کاهش فضای اشغال شده و به دنبال آن کم شدن هزینه های حمل و نقل می توان میلگرد به جای شاخه به صورت کلاف دسته بندی کرد. میلگرد آجدار&nbsp;و&nbsp;میلگرد ساده&nbsp;هر دو به صورت کلاف در اختیار مصرف کنندگان قرار می گیرد. <strong>قیمت کلاف</strong> به&nbsp;قیمت میلگرد&nbsp;در کارخانه ها بستگی دارد.&nbsp;<strong>قیمت میلگرد کلاف</strong> را روزانه در وب سایت مدیران آهن مشاهده کنید.</p>
۱ )
<h2><span style="font-size: 12pt;">چگونه از مدیران آهن میلگرد کلاف مورد نیاز خود را خریداری کنم؟</span></h2>
+
<p>با مشاهده قیمت به روز شده ی میلگرد کلاف در سایت&zwnj;&zwnj;، با شماره&nbsp;<a href="tel:03134155">34155-031</a>&nbsp;جهت ارتباط با کارشناسان ما در بخش فروش، تماس حاصل فرمایید. &nbsp;</p>
۲ )
<h2><span style="font-size: 12pt;">روند ارسال میلگرد کلاف خریداری شده به چه صورت است؟</span></h2>
+
<p>پس از ارسال پیش&zwnj;فاکتور و تایید آن، میلگرد کلاف مورد نیاز شما بارگیری و به محل مورد نظر ارسال می&zwnj;شود. &nbsp;</p>
۳ )
<h2><span style="font-size: 12pt;">آیا قیمت&zwnj; میلگرد کلاف در سایت مدیران آهن به&zwnj;روز است؟</span></h2>
+
<p>بله، کلیه قیمت های سایت از جمله قیمت&zwnj; میلگرد کلاف به روز هستند. جهت مشاهده قیمت کلاف ابهر، قیمت میلگرد کلاف، قیمت میلگرد کلاف 6.5، قیمت میلگرد کلاف ساده، قیمت میلگرد کلاف 10، قیمت میلگرد کلاف 8 ، قیمت میلگرد کلاف آجدار، قیمت میلگرد کلاف گلستان، قیمت میلگرد کلاف کاشان، قیمت میلگرد کلاف نطنز و ... به سایت مدیران آهن و با کارشناسان فروش مدیران آهن تماس حاصل فرمایید.</p>
۴ )
<h2><span style="font-size: 12pt;">بارگیری میلگرد کلاف در چه محلی انجام می شود؟</span></h2>
+
<p>کلاف درخواستی بسته به مقصد، از انبارهای اصفهان یا تهران بارگیری می گردد. در مواردی نیز بارگیری کلاف مستقیما از درب کارخانه انجام می گردد. &nbsp;</p>
۵ )
<h2><span style="font-size: 12pt;">آیا بارگیری میلگرد کلاف بدون واسطه از تولیدات کارخانه انجام میشود؟</span></h2>
+
<p>بله، مدیران آهن نماینده اکثر کارخانجات تولیدکننده کلاف است و سفارش شما از انبار یا کارخانه بارگیری و ارسال می&zwnj;شود. &nbsp;</p>
۶ )
<h2><span style="font-size: 12pt;">آیا بارگیری میلگرد کلاف بدون واسطه از تولیدات کارخانه انجام میشود؟</span></h2>
+
<p>بله، مدیران آهن نماینده اکثر کارخانجات تولیدکننده کلاف است و سفارش شما از انبار یا کارخانه بارگیری و ارسال می&zwnj;شود. &nbsp;</p>
۷ )
<h2><span style="font-size: 12pt;">قیمت&zwnj; میلگرد کلاف ثبت شده در سایت با ارزش افزوده محاسبه می&zwnj;شود؟</span></h2>
+
<p>بله ارزش افزوده زیرمجموعه ای از قیمتِ کلاف ثبت شده در سایت می باشد. &nbsp;</p>
۸ )
<h2><span style="font-size: 12pt;">کدام شرکت&zwnj;های حمل و نقل، طرف قرارداد مدیران آهن هستند؟</span></h2>
+
<p>دو&nbsp;<a href="https://www.karkhe.org/" rel="nofollow">شرکت حمل و نقل کرخه ترابر سپاهان</a>&nbsp;و سریع صفاهان، میلگرد درخواستی شما را در کمترین زمان ممکن و با تضمین کیفیت و سلامت به مقصد می&zwnj;رسانند. &nbsp;</p>
۹ )
<h2><span style="font-size: 12pt;">هزینه حمل و نقل میلگرد کلاف به چه صورت است؟</span></h2>
+
<p>بسته به میزان درخواست، وزن محصول، نوع ماشین، مقصد و ... متفاوت است و طبق تعرفه سازمان حمل و نقل کشور محاسبه می&zwnj;شود. &nbsp;</p>
۱۰ )
<h2><span style="font-size: 12pt;">مدت&zwnj;زمان ارسال کلاف و تحویل به مشتری به چه صورت است؟</span></h2>
+
<p>بسته به نوع سفارش، بین یک تا سه روز کاری محصول به دست مشتری می&zwnj;رسد. &nbsp;</p>
۱۱ )
<h2><span style="font-size: 12pt;">آیا مدیران آهن جهت خرید یا فروش میلگرد کلاف، مشاوره رایگان ارائه می دهد؟</span></h2>
+
<p>شرکت مدیران آهن بر اساس اخبار و اطلاعات جدید، در خصوص خرید یا فروش کلاف، به متقاضیان به طور رایگان راهکار می دهد. &nbsp;</p>
۱۲ )
<h2><span style="font-size: 12pt;">کیفیت میلگرد کلافی که از مدیران آهن تهیه می کنیم چگونه است؟</span></h2>
+
<p>با توجه به اینکه مدیران آهن تلاش دارد کلاف با بهترین کیفیت را با مطلوب ترین قیمت به مشتری ارائه دهد، همواره کیفیت محصولات خود را ارزیابی نموده و بر اساس نیاز مشتری منابع خود را تأمین می کند.</p>