MODIRANAHAN
قبل از هر خرید مشورت کنید

قیمت ورق روغنی

محاسبه وزن ورق
kg۰
قیمت ورق روغنی فولاد مبارکه
قیمت ورق روغنی فولاد مبارکه
تاریخ به روز رسانی: ۲۳ تیر ۱۴۰۳
ارزش افزوده
محصولضخامتاستانداردمحل بارگیریحالتعرضقیمتنمودار
ورق روغنی ۰.۵ فولاد مبارکه۰.۵st۱۲انباررول۱۰۰۰۴۵,۸۰۰
ورق روغنی ۰.۵ فولاد مبارکه۰.۵st۱۲انباررول۱۲۵۰۴۵,۸۰۰
ورق روغنی ۰.۶ فولاد مبارکه۰.۶st۱۲انباررول۱۰۰۰۴۵,۲۰۰
ورق روغنی ۰.۶ فولاد مبارکه۰.۶st۱۲انباررول۱۲۵۰۴۵,۲۰۰
ورق روغنی ۰.۷ فولاد مبارکه۰.۷st۱۲انباررول۱۰۰۰۴۵,۰۰۰
ورق روغنی ۰.۷ فولاد مبارکه۰.۷st۱۲انباررول۱۲۵۰۴۵,۰۰۰
ورق روغنی ۰.۸ فولاد مبارکه۰.۸st۱۲انباررول۱۰۰۰۴۵,۰۰۰
ورق روغنی ۰.۸ فولاد مبارکه۰.۸st۱۲انباررول۱۲۵۰۴۵,۰۰۰
ورق روغنی ۰.۹ فولاد مبارکه۰.۹st۱۲انباررول۱۰۰۰۴۵,۱۰۰
ورق روغنی ۰.۹ فولاد مبارکه۰.۹st۱۲انباررول۱۲۵۰۴۵,۱۰۰
ورق روغنی ۱ فولاد مبارکه۱st۱۲انباررول۱۰۰۰۴۴,۸۰۰
ورق روغنی ۱ فولاد مبارکه۱st۱۲انباررول۱۲۵۰۴۴,۸۰۰
ورق روغنی ۱.۲۵ فولاد مبارکه۱.۲۵st۱۲انباررول۱۰۰۰۴۴,۹۰۰
ورق روغنی ۱.۲۵ فولاد مبارکه۱.۲۵st۱۲انباررول۱۲۵۰۴۴,۹۰۰
ورق روغنی ۱.۵ فولاد مبارکه۱.۵st۱۲انباررول۱۰۰۰۴۴,۸۰۰
ورق روغنی ۱.۵ فولاد مبارکه۱.۵st۱۲انباررول۱۲۵۰۴۴,۸۰۰
ورق روغنی ۲ فولاد مبارکه۲st۱۲انباررول۱۰۰۰۴۵,۳۰۰
ورق روغنی ۲ فولاد مبارکه۲st۱۲انباررول۱۲۵۰۴۵,۳۰۰
قیمت ورق روغنی هفت الماس
قیمت ورق روغنی هفت الماس
تاریخ به روز رسانی: ۲۳ تیر ۱۴۰۳
ارزش افزوده
محصولضخامتاستانداردمحل بارگیریحالتعرضقیمتنمودار
ورق روغنی ۰.۴ هفت الماس۰.۴st۱۲کارخانهرول۱۰۰۰
تماس
ورق روغنی ۰.۴ هفت الماس۰.۴st۱۲کارخانهرول۱۲۵۰
تماس
ورق روغنی ۰.۵ هفت الماس۰.۵st۱۲کارخانهرول۱۰۰۰۴۵,۰۰۰
ورق روغنی ۰.۵ هفت الماس۰.۵st۱۲کارخانهرول۱۲۵۰
تماس
ورق روغنی ۰.۶ هفت الماس۰.۶st۱۲کارخانهرول۱۰۰۰۴۳,۱۰۰
ورق روغنی ۰.۶ هفت الماس۰.۶st۱۲کارخانهرول۱۲۵۰
تماس
ورق روغنی ۰.۷ هفت الماس۰.۷st۱۲کارخانهرول۱۲۵۰
تماس
ورق روغنی ۰.۷ هفت الماس۰.۷st۱۲کارخانهرول۱۰۰۰۴۳,۲۰۰
ورق روغنی ۰.۸ هفت الماس۰.۸st۱۲کارخانهرول۱۰۰۰۴۳,۳۰۰
ورق روغنی ۰.۸ هفت الماس۰.۸st۱۲کارخانهرول۱۲۵۰۴۳,۳۰۰
ورق روغنی ۰.۹ هفت الماس۰.۹st۱۲کارخانهرول۱۰۰۰۴۳,۰۰۰
ورق روغنی ۰.۹ هفت الماس۰.۹st۱۲کارخانهرول۱۲۵۰۴۳,۰۰۰
ورق روغنی ۱ هفت الماس۱st۱۲کارخانهرول۱۰۰۰۴۳,۰۰۰
ورق روغنی ۱ هفت الماس۱st۱۲کارخانهرول۱۲۵۰
تماس
ورق روغنی ۱.۲۵ هفت الماس۱.۲۵st۱۲کارخانهرول۱۰۰۰۴۳,۰۰۰
ورق روغنی ۱.۲۵ هفت الماس۱.۲۵st۱۲کارخانهرول۱۲۵۰
تماس
ورق روغنی ۱.۵ هفت الماس۱.۵st۱۲کارخانهرول۱۰۰۰۴۳,۰۰۰
ورق روغنی ۱.۵ هفت الماس۱.۵st۱۲کارخانهرول۱۲۵۰
تماس
ورق روغنی ۲ هفت الماس۲st۱۲کارخانهرول۱۰۰۰
تماس
ورق روغنی ۲ هفت الماس۲st۱۲کارخانهرول۱۲۵۰
تماس
قیمت ورق روغنی فولاد غرب
قیمت ورق روغنی فولاد غرب
تاریخ به روز رسانی: ۲۳ تیر ۱۴۰۳
ارزش افزوده
محصولضخامتاستانداردمحل بارگیریحالتعرضقیمتنمودار
ورق روغنی ۰.۴ فولاد غرب۰.۴st۱۲انباررول۱۰۰۰
تماس
ورق روغنی ۰.۴ فولاد غرب۰.۴st۱۲کارخانهرول۱۲۵۰
تماس
ورق روغنی ۰.۵ فولاد غرب۰.۵st۱۲انباررول۱۰۰۰
تماس
ورق روغنی ۰.۵ فولاد غرب۰.۵st۱۲انباررول۱۲۵۰
تماس
ورق روغنی ۰.۶ فولاد غرب۰.۶st۱۲کارخانهرول۱۰۰۰
تماس
ورق روغنی ۰.۶ فولاد غرب۰.۶st۱۲انباررول۱۲۵۰
تماس
ورق روغنی ۰.۷ فولاد غرب۰.۷st۱۲انباررول۱۰۰۰
تماس
ورق روغنی ۰.۷ فولاد غرب۰.۷st۱۲انباررول۱۲۵۰
تماس
ورق روغنی ۰.۸ فولاد غرب۰.۸st۱۲انباررول۱۰۰۰
تماس
ورق روغنی ۰.۸ فولاد غرب۰.۸st۱۲انباررول۱۲۵۰
تماس
ورق روغنی ۰.۹ فولاد غرب۰.۹st۱۲انباررول۱۰۰۰
تماس
ورق روغنی ۰.۹ فولاد غرب۰.۹st۱۲انباررول۱۲۵۰
تماس
ورق روغنی ۱ فولاد غرب۱st۱۲انباررول۱۰۰۰
تماس
ورق روغنی ۱ فولاد غرب۱st۱۲کارخانهرول۱۲۵۰
تماس
ورق روغنی ۱.۲۵ فولاد غرب۱.۲۵st۱۲انباررول۱۰۰۰
تماس
ورق روغنی ۱.۲۵ فولاد غرب۱.۲۵st۱۲انباررول۱۲۵۰
تماس
ورق روغنی ۱.۵ فولاد غرب۱.۵st۱۲انباررول۱۰۰۰
تماس
ورق روغنی ۱.۵ فولاد غرب۱.۵st۱۲انباررول۱۲۵۰
تماس
ورق روغنی ۲ فولاد غرب۲st۱۲انباررول۱۰۰۰
تماس
ورق روغنی ۲ فولاد غرب۲st۱۲انباررول۱۲۵۰
تماس

<h2>نحوه خرید ورق روغنی از مدیران آهن و سوالات متداول </h2> <p>ورق روغنی که با فرآیند نورد سرد تولید می شود، این ورق به لحاظ ظاهری نیز با&nbsp;ورق سیاه&nbsp;تفاوت دارد. قیمت ورق روغنی در انواع برند های داخلی نظیر <a title="برترین تولید کننده ورق فولاد مبارکه اصفهان" href="https://www.modiranahan.com/article/52/%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%88%D8%B1%D9%82-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86" target="_blank" rel="noopener">فولاد مبارکه اصفهان</a>، فولاد غرب و هفت الماس و وارداتی شامل روس، قزاق، کره و چین متفاوت می باشد. ورق روغنی رایج بر اساس نوع نورد سردی که بر روی آن انجام می گیرد عموماً در چندین گرید St12 ، St13 ،St14 &nbsp;و St16 &nbsp;تقسیم بندی می گردند. <strong>قیمت ورق روغنی</strong> تحت تاثیر عواملی همچون ضخامت آن می باشد. با توجه به دامنه ی وسیع ضخامت ، کاربرد ورق روغنی از صنایع خودروسازی گرفته تا تولید لوازم منزل گسترده شده است. ورق روغنی ابعادی متداول دارد به عنوان مثال شیت های 1x2 و 1.25x2.5 متر با ضخامت هایی از0.3 میلیمتر گرفته تا 3 میلیمتر در بازار یافت می شوند که میتوانید طبق <a title="جدول وزن ورق روغنی" href="https://www.modiranahan.com/wiki/80/%D9%88%D8%B2%D9%86-%D9%88%D8%B1%D9%82-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D9%86-%D9%88%D8%B1%D9%82-%D8%B3%D8%B1%D8%AF" target="_blank" rel="noopener">جدول وزن ورق روغنی</a>، وزن هر شیت را هم محاسبه کنید و در غیر این صورت این ورق ها را در حالت رول خرید و فروش می نمایند. ورق های روغنی قابلیت لعاب کاری نیز دارند.</p>

<h2>نحوه خرید ورق روغنی از مدیران آهن و سوالات متداول </h2> <p>ورق روغنی که با فرآیند نورد سرد تولید می شود، این ورق به لحاظ ظاهری نیز با&nbsp;ورق سیاه&nbsp;تفاوت دارد. قیمت ورق روغنی در انواع برند های داخلی نظیر <a title="برترین تولید کننده ورق فولاد مبارکه اصفهان" href="https://www.modiranahan.com/article/52/%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%88%D8%B1%D9%82-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86" target="_blank" rel="noopener">فولاد مبارکه اصفهان</a>، فولاد غرب و هفت الماس و وارداتی شامل روس، قزاق، کره و چین متفاوت می باشد. ورق روغنی رایج بر اساس نوع نورد سردی که بر روی آن انجام می گیرد عموماً در چندین گرید St12 ، St13 ،St14 &nbsp;و St16 &nbsp;تقسیم بندی می گردند. <strong>قیمت ورق روغنی</strong> تحت تاثیر عواملی همچون ضخامت آن می باشد. با توجه به دامنه ی وسیع ضخامت ، کاربرد ورق روغنی از صنایع خودروسازی گرفته تا تولید لوازم منزل گسترده شده است. ورق روغنی ابعادی متداول دارد به عنوان مثال شیت های 1x2 و 1.25x2.5 متر با ضخامت هایی از0.3 میلیمتر گرفته تا 3 میلیمتر در بازار یافت می شوند که میتوانید طبق <a title="جدول وزن ورق روغنی" href="https://www.modiranahan.com/wiki/80/%D9%88%D8%B2%D9%86-%D9%88%D8%B1%D9%82-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D9%86-%D9%88%D8%B1%D9%82-%D8%B3%D8%B1%D8%AF" target="_blank" rel="noopener">جدول وزن ورق روغنی</a>، وزن هر شیت را هم محاسبه کنید و در غیر این صورت این ورق ها را در حالت رول خرید و فروش می نمایند. ورق های روغنی قابلیت لعاب کاری نیز دارند.</p>
۱ )
<p><strong>برای خرید ورق روغنی چگونه می&zwnj;توانیم از مدیران مشاوره گرفت؟</strong></p>
+
<p>با مشاهده قیمت روز ورق روغنی در سایت&zwnj;&zwnj;، با شماره&nbsp;<a href="tel:03134155">34155-031</a>&nbsp;جهت ارتباط با کارشناسان ما در بخش فروش، تماس حاصل فرمایید. &nbsp;</p>
۲ )
<p><strong>روند ارسال ورق روغنی خریداری شده به چه صورت است؟</strong></p>
+
<p>پس از ارسالِ پیش&zwnj;فاکتور و تایید آن، ورق روغنی مورد نیاز شما بارگیری و به مقصد ارسال می&zwnj;شود.</p>
۳ )
<p><strong>قیمت&zwnj; ورق روغنی در سایت مدیران آهن تا چه حد معتبر است؟</strong></p>
+
<p>کلیه قیمت های سایت از جمله <strong>قیمت&zwnj; ورق روغنی</strong> به روز هستند. شما با مراجعه به سایت مدیران آهن میتوانید قیمت ورق روغنی فولاد مبارکه، قیمت ورق روغنی تبریز، قیمت ورق روغنی مشهد، قیمت ضایعات ورق روغنی &nbsp;و ... را مشاهده کنید. با توجه به نوسانات قیمت ورق روغنی مدیران آهن در جهت به هنگام کردن لحظه ای قیمت ها نیز از هیچ کوششی فروگذار نمی کند.</p>
۴ )
<p><strong>بارگیری ورق روغنی در چه محلی انجام می شود؟</strong></p>
+
<p>ورق روغنی درخواستی بسته به مقصد، از انبارهای اصفهان یا تهران بارگیری می گردد. در مواردی نیز بارگیری ورق روغنی مستقیما از درب کارخانه انجام می گردد.</p>
۵ )
<p>چه خدماتی بر روی ورق روغنی از طرف مدیران آهن ارائه می گردد؟</p>
+
<p>مدیران آهن خدماتی از قبیل برش ورق، نواربری، پانچ، و ... به مشتریان خود ارائه می دهد.</p>
۶ )
<p><strong>&nbsp;آیا بارگیری ورق روغنی بدون واسطه از تولیدات کارخانه انجام میشود؟</strong></p>
+
<p>بله، مدیران آهن نماینده کارخانجات تولیدکننده ورق روغنی، همچون فولاد مبارکه، فولاد غرب، فولاد هفت الماس بوده و سفارش شما را از انبار یا کارخانه بارگیری و ارسال می&zwnj;نماید.</p>
۷ )
<p><strong>قیمت&zwnj; ورق روغنی ثبت شده در سایت با ارزش افزوده محاسبه می&zwnj;شود؟</strong></p>
+
<p>بله ارزش افزوده زیرمجموعه ای از قیمتِ ورق روغنی ثبت شده در سایت می باشد. &nbsp;</p>
۸ )
<p><strong>مدیران آهن چه برندهایی از ورق های روغنی را ارائه می دهد؟</strong></p>
+
<p>ورق روغنی فولاد مبارکه، ورق روغنی هفت الماس قزوین، قزاق و روس از برندهایی است که مدیران آهن ارائه می نماید. &nbsp;</p>
۹ )
<p>&nbsp;کدام شرکت&zwnj;های حمل و نقل، طرف قرارداد مدیران آهن هستند؟</p>
+
<p>دو&nbsp;<strong>شرکت حمل و نقل کرخه ترابر سپاهان</strong>&nbsp;و سریع صفاهان، ورق روغنی درخواستی شما را در کمترین زمان ممکن و با تضمین کیفیت و سلامت به مقصد می&zwnj;رسانند. &nbsp;</p>
۱۰ )
<p><strong>هزینه حمل و نقل ورق روغنی به چه صورت است؟</strong></p>
+
<p>بسته به میزان درخواست، وزن محصول، نوع ماشین، مقصد و ... متفاوت است و طبق تعرفه سازمان حمل و نقل کشور محاسبه می&zwnj;شود. &nbsp;</p>
۱۱ )
<p><strong>مدت&zwnj;زمان ارسال ورق روغنی و تحویل به مشتری به چه صورت است؟</strong></p>
+
<p>بسته به نوع سفارش، بین یک تا سه روز کاری محصول به دست مشتری می&zwnj;رسد.</p>
۱۲ )
<p><strong>کیفیت ورق روغنی که از مدیران آهن خریداری می کنیم چگونه است؟</strong></p>
+
<p>با توجه به اینکه مدیران آهن تلاش دارد ورق روغنی با بهترین کیفیت را با مطلوب ترین قیمت به مشتری ارائه دهد، همواره کیفیت محصولات خود را ارزیابی نموده و بر اساس نیاز مشتری منابع خود را تأمین می کند.</p>