MODIRANAHAN
قبل از هر خرید مشورت کنید

قیمت ورق گالوانیزه

محاسبه وزن ورق
kg۰
قیمت ورق گالوانیزه فولاد مبارکه
قیمت ورق گالوانیزه فولاد مبارکه
تاریخ به روز رسانی: ۲۳ تیر ۱۴۰۳
ارزش افزوده
محصولضخامتمحل بارگیریحالتعرضقیمتنمودار
ورق گالوانیزه ۰.۴ فولاد مبارکه۰.۴انباررول۱۰۰۰
تماس
ورق گالوانیزه ۰.۴ فولاد مبارکه۰.۴انباررول۱۲۵۰
تماس
ورق گالوانیزه ۰.۴۵ فولاد مبارکه۰.۴۵انباررول۱۰۰۰
تماس
ورق گالوانیزه ۰.۴۵ فولاد مبارکه۰.۴۵انباررول۱۲۵۰
تماس
ورق گالوانیزه ۰.۵ فولاد مبارکه۰.۵انباررول۱۰۰۰۴۷,۲۰۰
ورق گالوانیزه ۰.۵ فولاد مبارکه۰.۵انباررول۱۲۵۰۴۷,۲۰۰
ورق گالوانیزه ۰.۶ فولاد مبارکه۰.۶انباررول۱۰۰۰۴۷,۵۰۰
ورق گالوانیزه ۰.۶ فولاد مبارکه۰.۶انباررول۱۲۵۰۴۷,۵۰۰
ورق گالوانیزه ۰.۷ فولاد مبارکه۰.۷انباررول۱۰۰۰۴۶,۵۰۰
ورق گالوانیزه ۰.۷ فولاد مبارکه۰.۷انباررول۱۲۵۰۴۶,۵۰۰
ورق گالوانیزه ۰.۸ فولاد مبارکه۰.۸انباررول۱۰۰۰۴۶,۵۰۰
ورق گالوانیزه ۰.۸ فولاد مبارکه۰.۸انباررول۱۲۵۰۴۶,۵۰۰
ورق گالوانیزه ۰.۹ فولاد مبارکه۰.۹انباررول۱۰۰۰۴۶,۱۰۰
ورق گالوانیزه ۰.۹ فولاد مبارکه۰.۹انباررول۱۲۵۰۴۶,۱۰۰
ورق گالوانیزه ۱ فولاد مبارکه۱انباررول۱۰۰۰۴۶,۸۰۰
ورق گالوانیزه ۱ فولاد مبارکه۱انباررول۱۲۵۰۴۶,۸۰۰
قیمت ورق گالوانیزه کاشان
قیمت ورق گالوانیزه کاشان
تاریخ به روز رسانی: ۲۳ تیر ۱۴۰۳
ارزش افزوده
محصولضخامتمحل بارگیریحالتعرضقیمتنمودار
ورق گالوانیزه ۰.۳ کاشان۰.۳کارخانهرول۱۰۰۰۶۱,۱۰۰
ورق گالوانیزه ۰.۳ کاشان۰.۳کارخانهرول۱۲۵۰
تماس
ورق گالوانیزه ۰.۳۵ کاشان۰.۳۵کارخانهرول۱۰۰۰
تماس
ورق گالوانیزه ۰.۳۵ کاشان۰.۳۵کارخانهرول۱۲۵۰
تماس
ورق گالوانیزه ۰.۴ کاشان۰.۴کارخانهرول۱۰۰۰۵۶,۹۰۰
ورق گالوانیزه ۰.۴ کاشان۰.۴کارخانهرول۱۲۵۰۵۶,۱۰۰
ورق گالوانیزه ۰.۴۵ کاشان۰.۴۵کارخانهرول۱۰۰۰۵۳,۵۰۰
ورق گالوانیزه ۰.۴۵ کاشان۰.۴۵کارخانهرول۱۲۵۰۵۳,۵۰۰
ورق گالوانیزه ۰.۵ کاشان۰.۵کارخانهرول۱۰۰۰۵۰,۶۰۰
ورق گالوانیزه ۰.۵ کاشان۰.۵کارخانهرول۱۲۵۰۵۰,۶۰۰
ورق گالوانیزه ۰.۵۵ کاشان۰.۵۵کارخانهرول۱۰۰۰۵۲,۹۰۰
ورق گالوانیزه ۰.۵۵ کاشان۰.۵۵کارخانهرول۱۲۵۰۵۲,۹۰۰
ورق گالوانیزه ۰.۶ کاشان۰.۶کارخانهرول۱۰۰۰۴۹,۲۰۰
ورق گالوانیزه ۰.۶ کاشان۰.۶کارخانهرول۱۲۵۰۴۹,۲۰۰
ورق گالوانیزه ۰.۷ کاشان۰.۷کارخانهرول۱۰۰۰۴۶,۱۰۰
ورق گالوانیزه ۰.۷ کاشان۰.۷کارخانهرول۱۲۵۰۴۵,۶۰۰
ورق گالوانیزه ۰.۸ کاشان۰.۸کارخانهرول۱۰۰۰۴۵,۶۰۰
ورق گالوانیزه ۰.۸ کاشان۰.۸کارخانهرول۱۲۵۰۴۵,۶۰۰
ورق گالوانیزه ۰.۹ کاشان۰.۹کارخانهرول۱۰۰۰۴۵,۶۰۰
ورق گالوانیزه ۰.۹ کاشان۰.۹کارخانهرول۱۲۵۰۴۵,۶۰۰
ورق گالوانیزه ۱ کاشان۱کارخانهرول۱۰۰۰۴۷,۴۰۰
ورق گالوانیزه ۱ کاشان۱کارخانهرول۱۲۵۰۴۷,۴۰۰
ورق گالوانیزه ۱.۲۵ کاشان۱.۲۵کارخانهرول۱۰۰۰۴۶,۳۰۰
ورق گالوانیزه ۱.۲۵ کاشان۱.۲۵کارخانهرول۱۲۵۰۴۶,۳۰۰
ورق گالوانیزه ۱.۵ کاشان۱.۵کارخانهرول۱۰۰۰۴۷,۷۰۰
قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس
قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس
تاریخ به روز رسانی: ۲۳ تیر ۱۴۰۳
ارزش افزوده
محصولضخامتمحل بارگیریحالتعرضقیمتنمودار
ورق گالوانیزه ۰.۴۵ هفت الماس۰.۴۵کارخانهرول۱۰۰۰۴۸,۰۰۰
ورق گالوانیزه ۰.۴۵ هفت الماس۰.۴۵کارخانهرول۱۲۵۰
تماس
ورق گالوانیزه ۰.۵ هفت الماس۰.۵کارخانهرول۱۰۰۰۴۸,۰۰۰
ورق گالوانیزه ۰.۵ هفت الماس۰.۵کارخانهرول۱۲۵۰۴۸,۰۰۰
ورق گالوانیزه ۰.۵۵ هفت الماس۰.۵۵کارخانهرول۱۰۰۰
تماس
ورق گالوانیزه ۰.۵۵ هفت الماس۰.۵۵کارخانهرول۱۲۵۰
تماس
ورق گالوانیزه ۰.۶ هفت الماس۰.۶کارخانهرول۱۰۰۰۴۷,۶۰۰
ورق گالوانیزه ۰.۶ هفت الماس۰.۶کارخانهرول۱۲۵۰۴۷,۶۰۰
ورق گالوانیزه ۰.۷ هفت الماس۰.۷کارخانهرول۱۰۰۰۴۶,۱۰۰
ورق گالوانیزه ۰.۷ هفت الماس۰.۷کارخانهرول۱۲۵۰۴۶,۱۰۰
ورق گالوانیزه ۰.۸ هفت الماس۰.۸کارخانهرول۱۰۰۰۴۵,۹۰۰
ورق گالوانیزه ۰.۸ هفت الماس۰.۸کارخانهرول۱۲۵۰۴۵,۹۰۰
ورق گالوانیزه ۰.۹ هفت الماس۰.۹کارخانهرول۱۰۰۰۴۵,۶۰۰
ورق گالوانیزه ۰.۹ هفت الماس۰.۹کارخانهرول۱۲۵۰۴۵,۶۰۰
ورق گالوانیزه ۱ هفت الماس۱کارخانهرول۱۰۰۰۴۶,۶۰۰
ورق گالوانیزه ۱ هفت الماس۱کارخانهرول۱۲۵۰۴۶,۶۰۰
ورق گالوانیزه ۱.۲۵ هفت الماس۱.۲۵کارخانهرول۱۰۰۰۴۶,۱۰۰
ورق گالوانیزه ۱.۲۵ هفت الماس۱.۲۵کارخانهرول۱۲۵۰۴۶,۱۰۰
ورق گالوانیزه ۲ هفت الماس۲کارخانهرول۱۰۰۰۵۱,۶۰۰
ورق گالوانیزه ۲ هفت الماس۲کارخانهرول۱۲۵۰۵۱,۶۰۰
ورق گالوانیزه ۲.۵ هفت الماس۲.۵کارخانهرول۱۰۰۰
تماس
ورق گالوانیزه ۲.۵ هفت الماس۲.۵کارخانهرول۱۲۵۰
تماس
قیمت ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال
قیمت ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال
تاریخ به روز رسانی: ۲۳ تیر ۱۴۰۳
ارزش افزوده
محصولضخامتمحل بارگیریحالتعرضقیمتنمودار
ورق گالوانیزه ۰.۴ تاراز چهارمحال۰.۴کارخانهرول۱۰۰۰
تماس
ورق گالوانیزه ۰.۴ تاراز چهارمحال۰.۴کارخانهرول۱۲۵۰
تماس
ورق گالوانیزه ۰.۵ تاراز چهارمحال۰.۵کارخانهرول۱۰۰۰۴۷,۲۰۰
ورق گالوانیزه ۰.۵ تاراز چهارمحال۰.۵کارخانهرول۱۲۵۰۴۷,۲۰۰
ورق گالوانیزه ۰.۶ تاراز چهارمحال۰.۶کارخانهرول۱۰۰۰۴۷,۵۰۰
ورق گالوانیزه ۰.۶ تاراز چهارمحال۰.۶کارخانهرول۱۲۵۰۴۷,۵۰۰
ورق گالوانیزه ۰.۷ تاراز چهارمحال۰.۷کارخانهرول۱۰۰۰۴۶,۵۰۰
ورق گالوانیزه ۰.۷ تاراز چهارمحال۰.۷کارخانهرول۱۲۵۰۴۶,۵۰۰
ورق گالوانیزه ۰.۸ تاراز چهارمحال۰.۸کارخانهرول۱۰۰۰۴۶,۵۰۰
ورق گالوانیزه ۰.۸ تاراز چهارمحال۰.۸کارخانهرول۱۲۵۰۴۶,۵۰۰
ورق گالوانیزه ۰.۹ تاراز چهارمحال۰.۹کارخانهرول۱۰۰۰۴۶,۱۰۰
ورق گالوانیزه ۰.۹ تاراز چهارمحال۰.۹کارخانهرول۱۲۵۰۴۶,۱۰۰
ورق گالوانیزه ۱ تاراز چهارمحال۱کارخانهرول۱۰۰۰۴۶,۸۰۰
ورق گالوانیزه ۱ تاراز چهارمحال۱کارخانهرول۱۲۵۰۴۶,۸۰۰
ورق گالوانیزه ۱.۵ تاراز چهارمحال۱.۵کارخانهرول۱۰۰۰۴۶,۸۰۰
ورق گالوانیزه ۱.۵ تاراز چهارمحال۱.۵کارخانهرول۱۲۵۰۴۶,۸۰۰
ورق گالوانیزه ۲ تاراز چهارمحال۲کارخانهرول۱۰۰۰۵۲,۰۰۰
ورق گالوانیزه ۲ تاراز چهارمحال۲کارخانهرول۱۲۵۰۵۲,۰۰۰
قیمت ورق گالوانیزه خودرو شهرکرد
قیمت ورق گالوانیزه خودرو شهرکرد
تاریخ به روز رسانی: ۲۳ تیر ۱۴۰۳
ارزش افزوده
محصولضخامتمحل بارگیریحالتعرضقیمتنمودار
ورق گالوانیزه ۰.۵ خودرو شهرکرد۰.۵کارخانهرول۱۰۰۰۴۷,۳۰۰
ورق گالوانیزه ۰.۵ خودرو شهرکرد۰.۵کارخانهرول۱۲۵۰۴۷,۳۰۰
ورق گالوانیزه ۰.۶ خودرو شهرکرد۰.۶کارخانهرول۱۰۰۰۴۸,۵۰۰
ورق گالوانیزه ۰.۶ خودرو شهرکرد۰.۶کارخانهرول۱۲۵۰۴۸,۵۰۰
ورق گالوانیزه ۰.۷ خودرو شهرکرد۰.۷کارخانهرول۱۰۰۰۴۸,۲۰۰
ورق گالوانیزه ۰.۷ خودرو شهرکرد۰.۷کارخانهرول۱۲۵۰۴۸,۲۰۰
ورق گالوانیزه ۰.۸ خودرو شهرکرد۰.۸کارخانهرول۱۰۰۰۴۷,۷۰۰
ورق گالوانیزه ۰.۸ خودرو شهرکرد۰.۸کارخانهرول۱۲۵۰۴۷,۷۰۰
ورق گالوانیزه ۰.۹ خودرو شهرکرد۰.۹کارخانهرول۱۰۰۰۴۷,۷۰۰
ورق گالوانیزه ۰.۹ خودرو شهرکرد۰.۹کارخانهرول۱۲۵۰۴۷,۷۰۰
ورق گالوانیزه ۱ خودرو شهرکرد۱کارخانهرول۱۰۰۰۴۷,۷۰۰
ورق گالوانیزه ۱ خودرو شهرکرد۱کارخانهرول۱۲۵۰۴۷,۷۰۰
ورق گالوانیزه ۱.۲۵ خودرو شهرکرد۱.۲۵کارخانهرول۱۰۰۰۴۷,۷۰۰
ورق گالوانیزه ۱.۲۵ خودرو شهرکرد۱.۲۵کارخانهرول۱۲۵۰۴۷,۷۰۰
ورق گالوانیزه ۱.۵ خودرو شهرکرد۱.۵کارخانهرول۱۰۰۰۴۸,۳۰۰
ورق گالوانیزه ۱.۵ خودرو شهرکرد۱.۵کارخانهرول۱۲۵۰۴۸,۳۰۰
ورق گالوانیزه ۲ خودرو شهرکرد۲کارخانهرول۱۰۰۰۵۱,۸۰۰
ورق گالوانیزه ۲ خودرو شهرکرد۲کارخانهرول۱۲۵۰۵۱,۸۰۰
قیمت ورق گالوانیزه روی اندود
قیمت ورق گالوانیزه روی اندود
تاریخ به روز رسانی: ۲۳ تیر ۱۴۰۳
ارزش افزوده
محصولضخامتمحل بارگیریحالتعرضقیمتنمودار
ورق گالوانیزه ۰.۳ روی اندود۰.۳کارخانهرول۱۰۰۰
تماس
ورق گالوانیزه ۰.۳ روی اندود۰.۳کارخانهرول۱۲۵۰
تماس
ورق گالوانیزه ۰.۳۴ روی اندود۰.۳۴کارخانهرول۱۰۰۰
تماس
ورق گالوانیزه ۰.۳۴ روی اندود۰.۳۴کارخانهرول۱۲۵۰
تماس
ورق گالوانیزه ۰.۳۸ روی اندود۰.۳۸کارخانهرول۱۰۰۰
تماس
ورق گالوانیزه ۰.۳۸ روی اندود۰.۳۸کارخانهرول۱۲۵۰
تماس
ورق گالوانیزه ۰.۴۳ روی اندود۰.۴۳کارخانهرول۱۰۰۰
تماس
ورق گالوانیزه ۰.۴۳ روی اندود۰.۴۳کارخانهرول۱۲۵۰
تماس
ورق گالوانیزه ۰.۴۵ روی اندود۰.۴۵کارخانهرول۱۰۰۰
تماس
ورق گالوانیزه ۰.۴۵ روی اندود۰.۴۵کارخانهرول۱۲۵۰
تماس
ورق گالوانیزه ۰.۴۸ روی اندود۰.۴۸کارخانهرول۱۰۰۰
تماس
ورق گالوانیزه ۰.۴۸ روی اندود۰.۴۸کارخانهرول۱۲۵۰
تماس
ورق گالوانیزه ۰.۵۸ روی اندود۰.۵۸کارخانهرول۱۰۰۰
تماس
ورق گالوانیزه ۰.۵۸ روی اندود۰.۵۸کارخانهرول۱۲۵۰
تماس
ورق گالوانیزه ۰.۶۸ روی اندود۰.۶۸کارخانهرول۱۰۰۰
تماس
ورق گالوانیزه ۰.۶۸ روی اندود۰.۶۸کارخانهرول۱۲۵۰
تماس
ورق گالوانیزه ۰.۷ روی اندود۰.۷کارخانهرول۱۰۰۰
تماس
ورق گالوانیزه ۰.۷ روی اندود۰.۷کارخانهرول۱۲۵۰
تماس
ورق گالوانیزه ۰.۸ روی اندود۰.۸کارخانهرول۱۰۰۰
تماس
ورق گالوانیزه ۰.۸ روی اندود۰.۸کارخانهرول۱۲۵۰
تماس
ورق گالوانیزه ۰.۹ روی اندود۰.۹کارخانهرول۱۰۰۰
تماس
ورق گالوانیزه ۰.۹ روی اندود۰.۹کارخانهرول۱۲۵۰
تماس
ورق گالوانیزه ۱ روی اندود۱کارخانهرول۱۰۰۰
تماس
ورق گالوانیزه ۱ روی اندود۱کارخانهرول۱۲۵۰
تماس
ورق گالوانیزه ۱.۲۵ روی اندود۱.۲۵کارخانهرول۱۰۰۰
تماس
ورق گالوانیزه ۱.۲۵ روی اندود۱.۲۵کارخانهرول۱۲۵۰
تماس
قیمت ورق گالوانیزه سمنان
قیمت ورق گالوانیزه سمنان
تاریخ به روز رسانی: ۲۳ تیر ۱۴۰۳
ارزش افزوده
محصولضخامتمحل بارگیریحالتعرضقیمتنمودار
ورق گالوانیزه ۰.۳ سمنان۰.۳کارخانهرول۱۰۰۰
تماس
ورق گالوانیزه ۰.۳ سمنان۰.۳کارخانهرول۱۲۵۰
تماس
ورق گالوانیزه ۰.۳۵ سمنان۰.۳۵کارخانهرول۱۰۰۰
تماس
ورق گالوانیزه ۰.۳۵ سمنان۰.۳۵کارخانهرول۱۲۵۰
تماس
ورق گالوانیزه ۰.۴ سمنان۰.۴کارخانهرول۱۰۰۰
تماس
ورق گالوانیزه ۰.۴ سمنان۰.۴کارخانهرول۱۲۵۰
تماس
ورق گالوانیزه ۰.۴۵ سمنان۰.۴۵کارخانهرول۱۰۰۰
تماس
ورق گالوانیزه ۰.۴۵ سمنان۰.۴۵کارخانهرول۱۲۵۰
تماس
ورق گالوانیزه ۰.۴۸ سمنان۰.۴۸کارخانهرول۱۰۰۰
تماس
ورق گالوانیزه ۰.۴۸ سمنان۰.۴۸کارخانهرول۱۲۵۰
تماس
ورق گالوانیزه ۰.۵ سمنان۰.۵کارخانهرول۱۰۰۰
تماس
ورق گالوانیزه ۰.۵ سمنان۰.۵کارخانهرول۱۲۵۰
تماس
ورق گالوانیزه ۰.۶ سمنان۰.۶کارخانهرول۱۰۰۰
تماس
ورق گالوانیزه ۰.۶ سمنان۰.۶کارخانهرول۱۲۵۰
تماس
ورق گالوانیزه ۰.۷ سمنان۰.۷کارخانهرول۱۰۰۰
تماس
ورق گالوانیزه ۰.۷ سمنان۰.۷کارخانهرول۱۲۵۰
تماس
ورق گالوانیزه ۰.۸ سمنان۰.۸کارخانهرول۱۰۰۰
تماس
ورق گالوانیزه ۰.۸ سمنان۰.۸کارخانهرول۱۲۵۰
تماس
ورق گالوانیزه ۰.۹ سمنان۰.۹کارخانهرول۱۰۰۰
تماس
ورق گالوانیزه ۰.۹ سمنان۰.۹کارخانهرول۱۲۵۰
تماس
ورق گالوانیزه ۱.۲۵ سمنان۱.۲۵کارخانهرول۱۰۰۰
تماس
ورق گالوانیزه ۱.۲۵ سمنان۱.۲۵کارخانهرول۱۲۵۰
تماس
ورق گالوانیزه ۱.۵ سمنان۱.۵کارخانهرول۱۰۰۰
تماس
ورق گالوانیزه ۱.۵ سمنان۱.۵کارخانهرول۱۲۵۰
تماس

<h2>قیمت ورق گالوانیزه</h2> <p>ورق گالوانیزه به دلیل خاصیت ضد زنگ بودن، در بازار تقاضای زیادی دارد. <strong>قیمت ورق گالوانیزه</strong> نسبت به ورق استیل (فولاد ضدزنگ یا استینلس استیل) بسیار به صرفه است. امروزه در ایران انواع ورق گالوانیزه تولید می گردد. عموما ورق گالوانیزه به صورت رول ارائه می شود. در بازار، ورق گالوانیزه 1 و 1.25 بسیار متداول است که این اعداد نشان دهنده ی عرض ورقها بر حسب متر است. ضخامت های رایج آن از 0.4 میلیمتر تا ورق گالوانیزه 3 میل می رود. از بهترین کارخانه های تولیدی این محصول میتوان به کارخانه&zwnj;های ورق گالوانیزه فولاد مبارکه،&nbsp; گالوانیزه سمنان، هفت الماس، تاراز و خودرو شهرکرد اشاره کرد. &nbsp;</p>

<h2>قیمت ورق گالوانیزه</h2> <p>ورق گالوانیزه به دلیل خاصیت ضد زنگ بودن، در بازار تقاضای زیادی دارد. <strong>قیمت ورق گالوانیزه</strong> نسبت به ورق استیل (فولاد ضدزنگ یا استینلس استیل) بسیار به صرفه است. امروزه در ایران انواع ورق گالوانیزه تولید می گردد. عموما ورق گالوانیزه به صورت رول ارائه می شود. در بازار، ورق گالوانیزه 1 و 1.25 بسیار متداول است که این اعداد نشان دهنده ی عرض ورقها بر حسب متر است. ضخامت های رایج آن از 0.4 میلیمتر تا ورق گالوانیزه 3 میل می رود. از بهترین کارخانه های تولیدی این محصول میتوان به کارخانه&zwnj;های ورق گالوانیزه فولاد مبارکه،&nbsp; گالوانیزه سمنان، هفت الماس، تاراز و خودرو شهرکرد اشاره کرد. &nbsp;</p>
۱ )
چگونه می توان در خصوص تهیه ورق گالوانیزه از مدیران آهن مشاوره گرفته و خرید خود را انجام دهم؟
+
با مشاهده قیمت به روز شده ی ورق گالوانیزه در سایت&zwnj;&zwnj;، با شماره&nbsp;<a href="tel:03134155">34155-031</a>&nbsp;جهت ارتباط با کارشناسان ما در بخش فروش، تماس حاصل فرمایید. &nbsp;
۲ )
روند ارسال ورق گالوانیزه خریداری شده به چه صورت است؟
+
پس از ارسالِ پیش&zwnj;فاکتور و تایید آن، ورق گالوانیزه مورد نیاز شما بارگیری و به محل مورد نظر ارسال می&zwnj;شود.
۳ )
قیمت&zwnj; ورق گالوانیزه در سایت مدیران آهن تا چه حد معتبر است؟
+
کلیه قیمت های سایت از جمله قیمت&zwnj; ورق گالوانیزه به روز هستند. شما میتوانید قیمت ورق گالوانیزه سمنان، قیمت ورق گالوانیزه تاراز، قیمت ورق گالوانیزه آجدار، قیمت ورق گالوانیزه دست دوم و ... در سایت مدیران آهن مشاهده کنید. با توجه به نوسانات قیمت ورق گالوانیزه مدیران آهن در جهت به هنگام کردن لحظه ای قیمت ها نیز از هیچ کوششی فروگذار نمی کند.
۴ )
بارگیری ورق گالوانیزه در چه محلی انجام می شود؟
+
ورق گالوانیزه درخواستی بسته به مقصد، از انبارهای اصفهان یا تهران بارگیری می گردد. در مواردی نیز بارگیری ورق گالوانیزه مستقیما از درب کارخانه انجام می گردد. &nbsp;
۵ )
چه خدماتی بر روی ورق های گالوانیزه از طرف مدیران آهن ارائه می گردد؟
+
مدیران آهن خدماتی از قبیل برش ورق، پانچ، کرکره ، ذوزنقه و ... به مشتریان خود ارائه می دهد. طول و عرض رایج ورق گالوانیزه برای برش 1.25x2.5 و 1x2 متر می باشد.
۶ )
آیا بارگیری ورق گالوانیزه بدون واسطه از تولیدات کارخانه انجام میشود؟
+
بله، مدیران آهن نماینده کارخانجات تولیدکننده ورق گالوانیزه ، همچون فولاد مبارکه و گروه صنعتی فولاد بهمن بوده و سفارش شما را از انبار یا کارخانه بارگیری و ارسال می&zwnj;نماید. &nbsp;
۷ )
قیمت&zwnj; ورق گالوانیزه ثبت شده در سایت با ارزش افزوده محاسبه می&zwnj;شود؟
+
بله ارزش افزوده زیرمجموعه ای از قیمتِ ورق گالوانیزه ثبت شده در سایت می باشد.
۸ )
<p>کدام شرکت&zwnj;های حمل و نقل، طرف قرارداد مدیران آهن هستند؟</p>
+
<p>دو&nbsp;<a href="https://www.karkhe.org/" rel="nofollow">شرکت حمل و نقل کرخه ترابر سپاهان</a>&nbsp;و سریع صفاهان، ورق گالوانیزه درخواستی شما را در کمترین زمان ممکن و با تضمین کیفیت و سلامت به مقصد می&zwnj;رسانند.</p>
۹ )
هزینه حمل و نقل ورق گالوانیزه به چه صورت است؟
+
بسته به میزان درخواست، وزن محصول، نوع ماشین، مقصد و ... متفاوت است و طبق تعرفه سازمان حمل و نقل کشور محاسبه می&zwnj;شود. &nbsp;
۱۰ )
مدت&zwnj;زمان ارسال ورق گالوانیزه و تحویل به مشتری به چه صورت است؟
+
بسته به نوع سفارش، بین یک تا سه روز کاری محصول به دست مشتری می&zwnj;رسد.
۱۱ )
&nbsp;آیا مدیران آهن جهت خرید یا فروش ورق گالوانیزه، مشاوره رایگان ارائه می دهد؟
+
بله شرکت مدیران آهن بر اساس اخبار و اطلاعات جدید، در خصوص خرید یا فروش ورق گالوانیزه، به متقاضیان به طور رایگان راهکار می دهد. &nbsp;
۱۲ )
کیفیت ورق گالوانیزه ای که از مدیران آهن تهیه می کنیم چگونه است؟
+
با توجه به اینکه مدیران آهن تلاش دارد ورق گالوانیزه با بهترین کیفیت را با مطلوب ترین قیمت به مشتری ارائه دهد، همواره کیفیت محصولات خود را ارزیابی نموده و بر اساس نیاز مشتری منابع خود را تأمین می کند.