MODIRANAHAN
قبل از هر خرید مشورت کنید

قیمت لوله صنعتی

محاسبه وزن لوله
kg۰
قیمت لوله صنعتی
قیمت لوله صنعتی
تاریخ به روز رسانی: ۲۰ تیر ۱۴۰۳
ارزش افزوده
عنوان محصولسایزضخامتاستانداردمحل بارگیریحالتقیمتنمودار
لوله صنعتی سایز ۱/۲ اینچ ضخامت ۲۱/۲ اینچ۲درز مستقیم صنعتیکارخانه۶ متری۳۹,۶۰۰
لوله صنعتی سایز ۳/۴ اینچ ضخامت ۲۳/۴ اینچ۲درز مستقیم صنعتیکارخانه۶ متری۳۹,۹۰۰
لوله صنعتی سایز ۱ اینچ ضخامت ۲۱ اینچ۲درز مستقیم صنعتیکارخانه۶ متری۳۹,۹۰۰
لوله صنعتی سایز ۱-۱/۴ اینچ ضخامت ۲۱-۱/۴ اینچ۲درز مستقیم صنعتیکارخانه۶ متری۳۹,۶۰۰
لوله صنعتی سایز ۱-۱/۲ اینچ ضخامت ۲۱-۱/۲ اینچ۲درز مستقیم صنعتیکارخانه۶ متری۳۹,۶۰۰
لوله صنعتی سایز ۲ اینچ ضخامت ۲۲ اینچ۲درز مستقیم صنعتیکارخانه۶ متری۳۹,۶۰۰
لوله صنعتی سایز ۲-۱/۲ اینچ ضخامت ۲۲-۱/۲ اینچ۲درز مستقیم صنعتیکارخانه۶ متری۳۹,۶۰۰
لوله صنعتی سایز ۳ اینچ ضخامت ۲۳ اینچ۲درز مستقیم صنعتیکارخانه۶ متری۴۰,۱۰۰
لوله صنعتی سایز ۴ اینچ ضخامت ۲۴ اینچ۲درز مستقیم صنعتیکارخانه۶ متری۴۰,۱۰۰
لوله صنعتی سایز ۱/۲ اینچ ضخامت ۲.۵۱/۲ اینچ۲.۵درز مستقیم صنعتیکارخانه۶ متری۳۹,۶۰۰
لوله صنعتی سایز ۳/۴ اینچ ضخامت ۲.۵۳/۴ اینچ۲.۵درز مستقیم صنعتیکارخانه۶ متری۳۹,۶۰۰
لوله صنعتی سایز ۱ اینچ ضخامت ۲.۵۱ اینچ۲.۵درز مستقیم صنعتیکارخانه۶ متری۳۹,۶۰۰
لوله صنعتی سایز ۱-۱/۴ اینچ ضخامت ۲.۵۱-۱/۴ اینچ۲.۵درز مستقیم صنعتیکارخانه۶ متری۳۹,۶۰۰
لوله صنعتی سایز ۱-۱/۲ اینچ ضخامت ۲.۵۱-۱/۲ اینچ۲.۵درز مستقیم صنعتیکارخانه۶ متری۳۹,۶۰۰
لوله صنعتی سایز ۲ اینچ ضخامت ۲.۵۲ اینچ۲.۵درز مستقیم صنعتیکارخانه۶ متری۳۹,۶۰۰
لوله صنعتی سایز ۲-۱/۲ اینچ ضخامت ۲.۵۲-۱/۲ اینچ۲.۵درز مستقیم صنعتیکارخانه۶ متری۳۹,۶۰۰
لوله صنعتی سایز ۳ اینچ ضخامت ۲.۵۳ اینچ۲.۵درز مستقیم صنعتیکارخانه۶ متری۴۰,۱۰۰
لوله صنعتی سایز ۴ اینچ ضخامت ۲.۵۴ اینچ۲.۵درز مستقیم صنعتیکارخانه۶ متری۴۰,۱۰۰
لوله صنعتی سایز ۵ اینچ ضخامت ۲.۵۵ اینچ۲.۵درز مستقیم صنعتیکارخانه۶ متری۴۱,۱۰۰
لوله صنعتی سایز ۶ اینچ ضخامت ۲.۵۶ اینچ۲.۵درز مستقیم صنعتیکارخانه۶ متری۴۱,۱۰۰
لوله صنعتی سایز ۱ اینچ ضخامت ۳۱ اینچ۳درز مستقیم صنعتیکارخانه۶ متری۴۰,۱۰۰
لوله صنعتی سایز ۱-۱/۴ اینچ ضخامت ۳۱-۱/۴ اینچ۳درز مستقیم صنعتیکارخانه۶ متری۴۰,۱۰۰
لوله صنعتی سایز ۱-۱/۲ اینچ ضخامت ۳۱-۱/۲ اینچ۳درز مستقیم صنعتیکارخانه۶ متری۴۰,۱۰۰
لوله صنعتی سایز ۲ اینچ ضخامت ۳۲ اینچ۳درز مستقیم صنعتیکارخانه۶ متری۴۰,۱۰۰
لوله صنعتی سایز ۲-۱/۲ اینچ ضخامت ۳۲-۱/۲ اینچ۳درز مستقیم صنعتیکارخانه۶ متری۴۰,۱۰۰
لوله صنعتی سایز ۳ اینچ ضخامت ۳۳ اینچ۳درز مستقیم صنعتیکارخانه۶ متری۴۰,۶۰۰
لوله صنعتی سایز ۴ اینچ ضخامت ۳۴ اینچ۳درز مستقیم صنعتیکارخانه۶ متری۴۰,۶۰۰
لوله صنعتی سایز ۵ اینچ ضخامت ۳۵ اینچ۳درز مستقیم صنعتیکارخانه۶ متری۴۰,۶۰۰
لوله صنعتی سایز ۶ اینچ ضخامت ۳۶ اینچ۳درز مستقیم صنعتیکارخانه۶ متری۴۰,۶۰۰
لوله صنعتی سایز ۲ اینچ ضخامت ۴۲ اینچ۴درز مستقیم صنعتیکارخانه۶ متری۴۰,۱۰۰
لوله صنعتی سایز ۲-۱/۲ اینچ ضخامت ۴۲-۱/۲ اینچ۴درز مستقیم صنعتیکارخانه۶ متری۴۰,۱۰۰
لوله صنعتی سایز ۳ اینچ ضخامت ۴۳ اینچ۴درز مستقیم صنعتیکارخانه۶ متری۴۰,۱۰۰
لوله صنعتی سایز ۴ اینچ ضخامت ۴۴ اینچ۴درز مستقیم صنعتیکارخانه۶ متری۴۰,۶۰۰
لوله صنعتی سایز ۵ اینچ ضخامت ۴۵ اینچ۴درز مستقیم صنعتیکارخانه۶ متری۴۰,۶۰۰
لوله صنعتی سایز ۶ اینچ ضخامت ۴۶ اینچ۴درز مستقیم صنعتیکارخانه۶ متری۴۰,۶۰۰
لوله صنعتی سایز ۸ اینچ ضخامت ۴۸ اینچ۴درز مستقیم صنعتیکارخانه۶ متری۴۰,۶۰۰
لوله صنعتی سایز ۲-۱/۲ اینچ ضخامت ۵۲-۱/۲ اینچ۵درز مستقیم صنعتیکارخانه۶ متری۴۲,۸۰۰
لوله صنعتی سایز ۳ اینچ ضخامت ۵۳ اینچ۵درز مستقیم صنعتیکارخانه۶ متری۴۲,۸۰۰
لوله صنعتی سایز ۴ اینچ ضخامت ۵۴ اینچ۵درز مستقیم صنعتیکارخانه۶ متری۴۳,۳۰۰
لوله صنعتی سایز ۵ اینچ ضخامت ۵۵ اینچ۵درز مستقیم صنعتیکارخانه۶ متری۴۳,۳۰۰
لوله صنعتی سایز ۶ اینچ ضخامت ۵۶ اینچ۵درز مستقیم صنعتیکارخانه۶ متری۴۳,۳۰۰
لوله صنعتی سایز ۸ اینچ ضخامت ۵۸ اینچ۵درز مستقیم صنعتیکارخانه۶ متری۴۳,۳۰۰
لوله صنعتی سایز ۲-۱/۲ اینچ ضخامت ۶۲-۱/۲ اینچ۶درز مستقیم صنعتیکارخانه۶ متری۴۴,۳۰۰
لوله صنعتی سایز ۳ اینچ ضخامت ۶۳ اینچ۶درز مستقیم صنعتیکارخانه۶ متری۴۳,۸۰۰
لوله صنعتی سایز ۴ اینچ ضخامت ۶۴ اینچ۶درز مستقیم صنعتیکارخانه۶ متری۴۴,۳۰۰
لوله صنعتی سایز ۵ اینچ ضخامت ۶۵ اینچ۶درز مستقیم صنعتیکارخانه۶ متری۴۴,۳۰۰
لوله صنعتی سایز ۶ اینچ ضخامت ۶۶ اینچ۶درز مستقیم صنعتیکارخانه۶ متری۴۴,۳۰۰
لوله صنعتی سایز ۸ اینچ ضخامت ۶۸ اینچ۶درز مستقیم صنعتیکارخانه۶ متری۴۴,۳۰۰

<h2>نحوه خرید لوله صنعتی از مدیران آهن و سوالات متداول </h2> <p>لوله ی درز مستقیم صنعتی یا لوله صنعتی مانند قوطی ستونی با استفاده از ورق سیاه&nbsp; و فرآیند های فرم دهی ورق تولید می گردد. سایز این لوله ها از&nbsp; نیم (یک دوم) اینچ تا 16 اینچ متغیر بوده و کاربرد فراوانی در صنعت و ساخت و ساز دارند. پایه های ترافیکی، ستون سازه ها و ... از معدود کاربردهای این لوله ها می باشد. عموما طول یک شاخه لوله صنعتی 6 متری در نظر گرفته می شود. در بعضی از موارد بر حسب نیاز شاخه های 12 متری از این لوله ها نیز تولید می گردند. وزن لوله صنعتی تابعی از ضخامت ورق به کار رفته در آن است. قیمت لوله صنعتی با تغییرات قیمت آهن دارای نوساناتی می باشد.&nbsp;</p>

<h2>نحوه خرید لوله صنعتی از مدیران آهن و سوالات متداول </h2> <p>لوله ی درز مستقیم صنعتی یا لوله صنعتی مانند قوطی ستونی با استفاده از ورق سیاه&nbsp; و فرآیند های فرم دهی ورق تولید می گردد. سایز این لوله ها از&nbsp; نیم (یک دوم) اینچ تا 16 اینچ متغیر بوده و کاربرد فراوانی در صنعت و ساخت و ساز دارند. پایه های ترافیکی، ستون سازه ها و ... از معدود کاربردهای این لوله ها می باشد. عموما طول یک شاخه لوله صنعتی 6 متری در نظر گرفته می شود. در بعضی از موارد بر حسب نیاز شاخه های 12 متری از این لوله ها نیز تولید می گردند. وزن لوله صنعتی تابعی از ضخامت ورق به کار رفته در آن است. قیمت لوله صنعتی با تغییرات قیمت آهن دارای نوساناتی می باشد.&nbsp;</p>
۱ )
<h2><span style="font-size: 12pt;">چگونه با کمک مدیران آهن، لوله صنعتی را انتخاب و خریداری کنیم؟</span></h2>
+
<p>با مشاهده قیمت به روز شده ی انواع لوله درز مستقیم صنعتی در سایت&zwnj;&zwnj;، با شماره <a href="tel:03134155">34155-031</a> جهت ارتباط با کارشناسان ما در بخش فروش، تماس حاصل فرمایید.</p>
۲ )
<h2><span style="font-size: 12pt;">&nbsp;روند ارسال لوله صنعتی خریداری شده به چه صورت است؟</span></h2>
+
<p>پس از ارسالِ پیش&zwnj;فاکتور و تایید آن، محصول مورد نیاز شما بارگیری و به محل خواسته شده ارسال می&zwnj;شود.</p>
۳ )
<h2><span style="font-size: 12pt;">ضخامت های رایج لوله صنعتی چگونه اند؟</span></h2>
+
<p>با توجه به اینکه برای تولید این محصول از <a href="https://www.modiranahan.com/priceTable/80/%D9%88%D8%B1%D9%82-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87">ورق سیاه</a> استفاده می شود ضخامت ها عموما از 2 میلیمتر تا 8 میلیمتر متغیر می باشد.</p>
۴ )
<h2><span style="font-size: 12pt;">آیا قیمت&zwnj; لوله صنعتی در سایت مدیران آهن به&zwnj;روز است؟</span></h2>
+
<p>بله، کلیه قیمت های سایت از جمله قیمت&zwnj; لوله صنعتی به روز هستند. جهت آگاهی از قیمت های روز لوله، قیمت لوله صنعتی گوشتدار، قیمت لوله صنعتی سبک، لوله صنعتی مشهد، لوله صنعتی اصفهان، قیمت لوله آهنی صنعتی، قیمت لوله صنعتی سپاهان، قیمت لوله استیل صنعتی، قیمت لوله صنعتی درزدار 2 میل، قیمت لوله صنعتی اصفهان و ... با مشاوران شرکت مدیران آهن تماس بگیرید.</p>
۵ )
<h2><span style="font-size: 12pt;">قیمت&zwnj; لوله صنعتی ثبت شده در سایت با ارزش افزوده محاسبه می&zwnj;شود؟</span></h2>
+
<p>بله ارزش افزوده زیرمجموعه ای از قیمت لوله صنعتی ثبت شده در سایت می باشد.</p>
۶ )
<h2><span style="font-size: 12pt;">آیا کلیه ی سایزها و ضخامت های لوله صنعتی را می توان از طریق مدیران آهن تهیه نمود؟</span></h2>
+
<p>بله مدیران آهن تامین کننده ی انواع سایزها از نیم (یک دوم) اینچ تا 6 اینچ بوده و از ضخامت های رایج این محصول می توان به لوله صنعتی ضخامت 2.5 یا 3 میل اشاره کرد.</p>
۷ )
<h2><span style="font-size: 12pt;">کدام شرکت&zwnj;های حمل و نقل، طرف قرارداد مدیران آهن هستند؟</span></h2>
+
<p>&nbsp;دو<a href="http://karkhe.org/" rel="nofollow"> شرکت حمل و نقل کرخه ترابر سپاهان</a> و سریع صفاهان، لوله درخواستی شما را در کمترین زمان ممکن و باتضمین کیفیت و سلامت به مقصد می&zwnj;رسانند.</p>
۸ )
<h2><span style="font-size: 12pt;">هزینه حمل و نقل لوله صنعتی به چه صورت است؟</span></h2>
+
<p>بسته به میزان درخواست، وزن محصول، نوع ماشین، مقصد و ... متفاوت است و طبق تعرفه سازمان حمل و نقل کشور محاسبه می&zwnj;شود.</p>
۹ )
<h2><span style="font-size: 12pt;">مدیران آهن چه برندهایی از لوله صنعتی را ارائه می دهد؟</span></h2>
+
<p>شرکت مدیران آهن ارائه دهنده ی برندهای معتبر لوله ی صنعتی چه برندهای خارجی و چه داخلی از جمله لوله گالوانیزه صنعتی کارخانه نورد و لوله سمنان ، گروه صنعتی صبا و لوله اهواز می باشد.</p>