MODIRANAHAN
قبل از هر خرید مشورت کنید

جدول وزن تیرآهن

نویسنده: تیم محتوای مدیران آهن
تاریخ انتشار: ۶ تیر ۱۴۰۳
مدت مطالعه: دقیقه

<h2 dir="rtl"><span style="font-size: 18pt;">جدول وزن انواع تیرآهن</h2> <p dir="rtl">در بازار قیمت و وزن تیرآهن رابطه تنگاتنگی با هم دارند زیرا معاملات آهن آلات بر اساس کیلو (وزن) انجام می گیرد. برای همین چه خریدار و چه فروشنده از جدول وزنی تیرآهن برای تعیین وزن دقیق تیر استفاده می کنند. همچنین برای اجرای سازه با تیر، بارهای وارده ابتدا محاسبه می شود و وزنی که باید تیر تحمل کند، تعیین می شود. از این رو، وزن هر تیر هم از لحاظ فنی و هم قیمتی بسیار مهم است.</p>

<blockquote> <p dir="rtl">برای اینکه خرید مطمئنی داشته باشید می توانید از این جدول ها استفاده کنید. توجه داشته باشید که تیرهای موجود در بازار به 3 نوع IPE یا معمولی، IPN با بال باریک شیبدار و IPB یا تیرآهن هاش (بال پهن) دسته بندی می شوند. در ادامه می توانید جدول وزنی تیرآهن ها را مشاهده کنید.</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <h3 dir="rtl"><span style="font-size: 14pt;">جدول وزنی تیرآهن ipe</h3> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <div dir="rtl" align="left"> <table> <tbody> <tr> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">سایز تیرآهن</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">ارتفاع</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">عرض بال</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">ضخامت جان</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">ضخامت بال</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">وزن شاخه یک متری</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">وزن شاخه 12 متری</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">8</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">80</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">46</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">3.8</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">5.2</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">6</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">72</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">10</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">100</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">55</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">4.1</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">5.7</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">8.1</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">97.2</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">12</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">120</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">64</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">4.4</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">6.3</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">10.4</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">125</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">14</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">140</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">73</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">4.7</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">6.9</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">12.9</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">155</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">16</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">160</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">82</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">5.0</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">7.4</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">15.8</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">190</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">18</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">180</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">91</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">5.3</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">8</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">18.8</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">226</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">20</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">200</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">100</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">5.6</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">8.5</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">22.4</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">269</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">22</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">220</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">110</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">5.9</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">9.2</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">26.2</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">315</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">24</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">240</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">120</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">6.2</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">9.8</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">30.7</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">369</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">27</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">270</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">135</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">6.6</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">10.2</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">36.1</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">434</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">30</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">300</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">150</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">7.1</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">10.7</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">42.2</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">507</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">33</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">330</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">160</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">7.5</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">11.5</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">49.1</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">590</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">36</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">360</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">170</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">8</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">12.7</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">57.1</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">685.2</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">40</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">400</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">180</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">8.6</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">13.5</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">66.3</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">795.6</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">45</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">450</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">190</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">9.4</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">14.6</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">77.6</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">931.2</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">50</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">500</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">200</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">10.2</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">16</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">90.7</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">1089</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">55</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">550</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">210</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">11.1</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">17.2</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">106</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">1272</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">60</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">600</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">220</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">12</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">19</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">122</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">1464</p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p dir="rtl">نکته: این جدول بر اساس استاندارد جدول اشتال DIN 1025-5 آلمان است. هرچه وزن تیرآهن تولید شده نزدیک به مقادیر این جدول باشد، از کیفیت بالایی برخوردار خواهد بود.&nbsp;</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p dir="rtl">تیرآهن ipe ار پرمتقاضی ترین تیرهای موجود در بازار است که اکثر کارخانه ها آن را تولید می کنند. در استاندارد ملی ایران شماره 1791 ، تیرآهن سری I-2 یا بال نیم پهن موازی هم نامیده می شود. این مقطع فولادی در مقایسه با تیرهای دیگر وزن کمتری دارد و جزو تیرها سبک بازار به شمار می رود. اگر اطلاعات بیشتری درباره این محصول می خواهید، می توانید مقاله "تیرآهن IPE چیست؟" را مطالعه کنید.</p> <p dir="rtl"><img src="https://lh7-us.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXchgIZwoCtytiEqD_O4ynwpNjGFcnuV2RQv3QnOEEA_wBKKdG8U5wfim0wjZUiA19oStuw7hI4ongcXH_vqV7e-ZDo-fH-M04l6rs1sfuqdGShX9Tyh7QrEADrKm26B-B5bKhjhf6-Pn4NC9AHKZlaHsEU?key=t_dnRiY_oCFiLcF7FXcz5A" width="174" height="294"></p> </blockquote> <h3 dir="rtl"><span style="font-size: 14pt;">جدول وزنی تیرآهن ipn</h3> <blockquote> <p><strong><br><br></strong></p> <div dir="rtl" align="left"> <table> <tbody> <tr> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">سایز تیرآهن</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">ارتفاع</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">عرض بال</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">ضخامت جان</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">ضخامت بال</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">وزن شاخه یک متری</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">وزن شاخه 12 متری</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">8</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">80</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">42</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">3.9</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">5.9</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">5.94</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">71</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">10</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">100</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">50</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">4.5</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">6.8</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">8.34</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">100</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">12</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">120</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">58</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">5.1</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">7.7</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">11.1</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">133.2</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">14</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">140</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">66</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">5.7</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">8.6</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">14.3</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">171.6</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">16</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">160</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">74</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">6.3</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">9.5</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">17.9</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">190</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">18</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">180</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">82</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">6.9</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">10.4</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">21.9</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">215</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">20</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">200</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">90</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">7.5</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">11.3</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">26.2</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">314</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">22</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">220</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">98</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">8.1</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">12.2</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">31.1</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">373.2</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">24</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">240</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">106</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">8.7</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">13.1</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">36.2</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">434.4</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">26</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">260</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">113</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">9.4</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">14.1</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">41.9</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">502.8</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">28</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">280</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">119</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">10.1</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">15.2</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">47.9</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">574.8</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">30</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">300</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">125</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">10.8</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">16.2</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">54.2</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">650.4</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">32</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">320</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">131</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">11.5</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">17.3</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">61.0</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">732</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">34</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">340</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">137</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">12.2</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">18.3</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">68.0</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">816</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">36</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">360</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">143</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">13.0</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">19.5</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">76.1</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">913.2</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">38</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">380</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">149</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">13.7</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">20.5</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">84.0</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">1008</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">40</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">400</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">155</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">14.4</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">21.6</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">92.4</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">1108</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">45</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">450</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">170</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">16.2</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">24.3</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">115</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">1380</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">50</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">500</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">185</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">18.0</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">27.0</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">141</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">1692</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">55</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">550</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">200</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">19.0</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">30.0</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">166</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">1992</p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p dir="rtl">تیرآهن ipe یا بال باریک شیبدار، بالهای آن کمی زاویه دار است و هرچه به جان تیرآهن نزدیک می شود، ضخامت بیشتر می شود. نمونه این مقطع فولادی را در شکل زیر می بینید.</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p dir="rtl"><img src="https://lh7-us.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXdQhQ5pgNlF7il1hLCo_j2NJgo5IBkqWK0VBVHAAulRU8dC3xRlocJ19gD0z02G37-l8U7h3yla6SAWA_SDz7aQ0AT98bJyhmHHsp_i-COU3k_WdiOgfRSmyck7zE5EPaX_b2A-ezBcIZ-asPuclewB7a4?key=t_dnRiY_oCFiLcF7FXcz5A" width="419" height="701"></p> <p><strong><br><br><br><br><br><br><br><br></strong></p> </blockquote> <h3 dir="rtl"><span style="font-size: 14pt;">جدول وزنی تیرآهن بال پهن</h3> <blockquote> <p dir="rtl">تیرآهن های هاش یا بال پهنی که در ایران تولید می شوند با وزن متوسط تحت اسم IPB و استاندارد DIN 1025-2&nbsp; قابل تولید هستند. آن هم&nbsp; وزن هر متر از تیر IPB تیر یا سنگین از 20.4 کیلوگرم شروع می شود و تا 314 کیلوگرم هم می رود. البته این تیر 2 نوع سبک و فوق سنگین هم دارد که به ترتیب HEA و HEM به آن می گویند.</p> <p><strong><br><br></strong></p> <p dir="rtl"><img src="https://lh7-us.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXdHkb26VYs4c0elF91jm8ZjMtiij8TgQyOtJ2aplZpd-rOM2vjslFGqsJ6YCfcAOUJGSJV-8-N4wbDxBsgF4yY_FYJ3me-zqDQSwbSiUjZ88awgpv36Ce_0uTle76ouLfB8pWeRY29WjAW573oWc-lsmSYH?key=t_dnRiY_oCFiLcF7FXcz5A" width="624" height="468"></p> <p dir="rtl">جدول وزنی تیرآهن بال پهن سبک، سنگین و فوق سنگین را در زیر مشاهده می کنید.&nbsp;</p> <p><strong><br><br></strong></p> <div dir="rtl" align="left"> <table> <tbody> <tr> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">سایز هاش</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">وزن شاخه سبک kg</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">وزن شاخه سنگین kg</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">وزن شاخه فوق سنگین (Kg)</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">10</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">201</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">245</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">501.6</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">12</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">239</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">321</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">625.2</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">14</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">297</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">405</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">758.4</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">16</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">365</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">512</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">914.4</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">18</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">426</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">615</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">1066</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">20</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">508</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">736</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">1236</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">22</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">606</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">858</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">1404</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">24</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">702</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">999</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">1884</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">26</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">464</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">1116</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">2064</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">28</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">875</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">1236</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">2268</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">30</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">999</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">144</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">2856</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">32</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">1172</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">1524</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">2940</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">34</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">1260</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">1608</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">2976</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">36</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">1344</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">1704</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">3000</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">40</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">1500</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">1860</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">3072</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">45</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">1680</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">2052</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">3156</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">50</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">1860</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">2244</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">3240</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">55</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">1992</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">2388</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">3336</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">60</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">2136</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">2544</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">3420</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">65</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">2280</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">2700</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">3516</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">70</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">2448</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">2892</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">3612</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">80</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">2688</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">3144</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">3804</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">90</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">3024</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">3492</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">3996</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">100</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">3264</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">3768</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">4188</p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <p><strong>&nbsp;</strong></p> </blockquote> <h3 dir="rtl"><span style="font-size: 14pt;">جدول وزنی تیرآهن لانه زنبوری</h3> <blockquote> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <div dir="rtl" align="left"> <table> <tbody> <tr> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">سایز تیرآهن</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">وزن هر شاخه (کیلوگرم)</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">12</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">125</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">14</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">155</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">16</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">195</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">18</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">225</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">20</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">275</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">22</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">325</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">24</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">375</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">27</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">425</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">30</p> </td> <td dir="ltr"> <p dir="rtl">527</p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p dir="rtl"><img src="https://lh7-us.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXdi48bYO1dgIuwihwbBRCjUY_COF9FItKYFPkPsxyLHK64Kr5lpnW805Y4hWgIomWOTg6hYlmvjgtHfXORJthnWxS9Qr6HK5Vhd2AFeLcKDeEP6rpV-xXQQBr8rSO4dOmih74XRUA-fwDAAyvUL_LD6xzzE?key=t_dnRiY_oCFiLcF7FXcz5A" width="624" height="468">تیرآهن های لانه زنبوری را با استفاده از برش تیرهای معمولی برش داده و سپس آن را به یکدیگر جوش می دهند. این محصول را تیرآهن شبکه هم می گویند و ارتفاع آن از 18 تا 27 سانتی متر است.&nbsp;</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p dir="rtl">کلام آخر</p> <p dir="rtl">جدول وزنی تیرآهن معیار مناسبی برای تشخیص با کیفیت بودن تیر است. هر چه وزن تیر با جدول های بین المللی یا همان اشتال مطابقت داشته باشد، از کیفیت خوبی برخوردار خواهد بود. همچنین از جدول های وزنی تیرآهن برای محاسبه قیمت تیرآهن استفاده می شود. به عنوان مثال اگر تیر کیلویی 25 هزار تومان باشد، می توانید آن را در وزن سایز تیر ضرب کنید. مثلا اگر تیر سایز 16 تیرآهن معمولی وزنی برابر با 190 کیلو&nbsp; داشته باشد، قیمت تیرآهن یک شاخه 12 متری بالغ بر 4 میلیون و 750 هزار تومان خواهد شد.</p> <p>&nbsp;</p> </blockquote>
اشتراک در:
برشکاری-CNC-با-واترجت
برشکاری سی ان سی (CNC) با واترجت
۵ دقیقه مطالعه۲۱ اسفند ۱۴۰۱
افزایش قیمت جهانی فولاد
افزایش ۱۲ درصدی قیمت جهانی فولاد
۱ دقیقه مطالعه۱۰ اسفند ۱۴۰۱
قیمت ضایعات آهن به چه عواملی بستگی دارد؟
قیمت ضایعات آهن به چه عواملی بستگی دارد؟
۲ دقیقه مطالعه۱۰ اسفند ۱۴۰۱