MODIRANAHAN
قبل از هر خرید مشورت کنید

تولید، مصرف، واردات و صادرات فولاد در هشت ماه ابتدایی سال 1400

نویسنده: تیم محتوای مدیران آهن
تاریخ انتشار: ۱۸ اسفند ۱۴۰۱
مدت مطالعه: دقیقه
<p>بر اساس آمار اعلام شده توسط انجمن تولیدکنندگان فولاد کشور میزان صادرات مقاطع طویل فولادی از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا پایان آبان ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل 45 درصد افزایش یافته است. همچنین صادرات فولاد میانی با 27 و صادرات آهن اسفنجی با رشد 105 درصدی همراه بوده است. این در حالی ست که صادرات مقاطع تخت فولادی با کاهش 10 درصدی روبرو بوده است.</p>
<p>بر اساس آمار اعلام شده توسط انجمن تولیدکنندگان فولاد کشور میزان صادرات مقاطع طویل فولادی از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا پایان آبان ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل 45 درصد افزایش یافته است. همچنین صادرات فولاد میانی با 27 و صادرات آهن اسفنجی با رشد 105 درصدی همراه بوده است. این در حالی ست که صادرات مقاطع تخت فولادی با کاهش 10 درصدی روبرو بوده است.</p> <p style="text-align: center;"><img class="content-image" title="تصویر شماره ۱ - آخرین آمار تولید فولاد کشور.jpg" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1640595786663.jpg" alt="آخرین آمار تولید فولاد کشور" /></p> <p style="text-align: center;">تصویر شماره 1 - آخرین آمار تولید فولاد کشور</p> <p>در ادامه آمار صادرات فولاد و مقاطع فولادی کشور در هشت ماهه ی نخست سال جاری به صورت جزئی تر ارائه خواهد شد.</p> <p><strong>آنچه در این مقاله مطالعه خواهید کرد:</strong></p> <ul> <li><a title="آمار مقاطع طویل فولادی&nbsp;" href="#long">آمار مقاطع طویل فولادی&nbsp;</a></li> <li><a title="آمار مقاطع تخت فولادی" href="#flat">آمار مقاطع تخت فولادی</a></li> <li><a title="آمار فولاد میانی" href="#mid">آمار فولاد میانی</a></li> <li><a title="آمار آهن اسفنجی" href="#dri">آمار آهن اسفنجی</a></li> </ul> <h2>آمارمقاطع طویل فولادی</h2> <p><span id="long"></span>آمار مقاطع طویل فولادی مانند تیرآهن، میلگرد، نبشی و ناودانی و ... به صورت زیر می باشد.</p> <h3>آمار تیرآهن</h3> <p>در میان مقاطع طویل تنها مقطعی که با کاهش صادارت روبرو شده تیرآهن است. در 8 ماهه ی نخست سال جاری 96 هزار تن تیرآهن از کشور صادر شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 20 درصد کاهش نشان میدهد. از طرف دیگر میزان واردات تیرآهن نیز با افزایش 57 درصدی همراه بوده است. به عبارت دیگر در سال جاری تیرآهن با افزایش واردات و کاهش صادرات روبرو بوده است. چنانچه نگاهی به میزان تولید و مصرف تیرآهن در همین مدت بیندازیم مشاهده می کنیم که تولید آن با کاهش 6 درصدی و مصرف نیز با کاهش 4 درصدی نسبت به مدت مشابه سال پیش روبرو بوده است.</p> <p>درجدول زیر می توانید میزان تولید، مصرف و صادرات و واردات تیرآهن در 8 ماهه ی نخست سال 1400 و همچنین مقایسه ی آن با مدت مشابه سال 1399 را مشاهده کنید.</p> <table class="table1200" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" border="2"> <tbody> <tr> <td width="125"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="text-align: center;" width="125"> <p><strong>هشت ماه اول سال 1399</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="125"> <p><strong>هشت ماه اول سال 1400</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="125"> <p><strong>درصد تغییر</strong></p> </td> </tr> <tr> <td width="125"> <p>تولید تیرآهن</p> </td> <td style="text-align: center;" width="125"> <p>863</p> </td> <td style="text-align: center;" width="125"> <p>808</p> </td> <td style="text-align: center;" width="125"> <p>6-</p> </td> </tr> <tr> <td width="125"> <p>مصرف تیرآهن</p> </td> <td style="text-align: center;" width="125"> <p>750</p> </td> <td style="text-align: center;" width="125"> <p>723</p> </td> <td style="text-align: center;" width="125"> <p>4-</p> </td> </tr> <tr> <td width="125"> <p>صادرات تیرآهن</p> </td> <td style="text-align: center;" width="125"> <p>120</p> </td> <td style="text-align: center;" width="125"> <p>96</p> </td> <td style="text-align: center;" width="125"> <p>20-</p> </td> </tr> <tr> <td width="125"> <p>واردات تیرآهن</p> </td> <td style="text-align: center;" width="125"> <p>7</p> </td> <td style="text-align: center;" width="125"> <p>11</p> </td> <td style="text-align: center;" width="125"> <p>57</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">جدول شماره 1 - آمار تیرآهن در هشت ماهه ی اول سال 99 و 1400</p> <p style="text-align: center;"><img class="content-image" title="نمودار شماره ۱.JPG" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1640595098583.jpg" alt="آمار تیرآهن در هشت ماهه ی اول سال 99 و 1400" /></p> <p style="text-align: center;">نمودار شماره 1 -&nbsp;آمار تیرآهن در هشت ماهه ی اول سال 99 و 1400</p> <p>از جدول قابل مشاهده است که مجموع میزان تولید و واردات تیرآهن کشور برابر 819 هزارتن است که 723 هزارتن صرف داخلی و 96 هزارتن نیز صادر شده است.</p> <h3>آمار <a title="میلگرد" href="https://www.modiranahan.com/wiki/113/%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF" target="_blank" rel="nofollow noopener">میلگرد</a></h3> <p>میزان تولید میلگرد در 6 ماهه نخست سال 1400 برابر 6 میلیون و 36 هزار تن بوده است که با کاهش 3 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل همراه بوده است. میزان واردات میلگرد نیز 21 هزار تن گزارش شده است که با افزایش 17 درصدی داشته است. اما صادارت رشد قابل توجه 59 درصدی را نشان میدهد و به رقم 1 میلیون و 559 هزارتن رسیده است.</p> <p>اما میزان مصرف میلگرد در 8 ماه ابتدایی امسال نسبت به سال قبل 14 درصد کاهش یافته است. یکی از دلایل این کاهش را می توان رکود حاکم بر ساخت و ساز در کشور دانست.</p> <p>در جدول زیر می توانید آمار تولید، مصرف، صادرات و واردات میلگرد در 8 ماهه ی ابتدایی سال 1400 و مقایسه ی آن با سال 1399 را مشاهده کنید. آمار جدول به صورت نمودار هم در ادامه آورده شده است.</p> <table class="table1200" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" border="2"> <tbody> <tr> <td style="width: 129px; text-align: center;" width="125"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="width: 129px; text-align: center;" width="125"> <p><strong>هشت ماه اول سال 1399</strong></p> </td> <td style="width: 129px; text-align: center;" width="125"> <p><strong>هشت ماه اول سال 1400</strong></p> </td> <td style="width: 129px; text-align: center;" width="125"> <p><strong>درصد تغییر</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 129px;" width="125"> <p>تولید میلگرد</p> </td> <td style="width: 129px; text-align: center;" width="125"> <p>6217</p> </td> <td style="width: 129px; text-align: center;" width="125"> <p>6036</p> </td> <td style="width: 129px; text-align: center;" width="125"> <p>3-</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 129px;" width="125"> <p>مصرف میلگرد</p> </td> <td style="width: 129px; text-align: center;" width="125"> <p>5252</p> </td> <td style="width: 129px; text-align: center;" width="125"> <p>4498</p> </td> <td style="width: 129px; text-align: center;" width="125"> <p>14-</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 129px;" width="125"> <p>صادرات میلگرد</p> </td> <td style="width: 129px; text-align: center;" width="125"> <p>983</p> </td> <td style="width: 129px; text-align: center;" width="125"> <p>1559</p> </td> <td style="width: 129px; text-align: center;" width="125"> <p>59</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 129px;" width="125"> <p>واردات میلگرد</p> </td> <td style="width: 129px; text-align: center;" width="125"> <p>18</p> </td> <td style="width: 129px; text-align: center;" width="125"> <p>21</p> </td> <td style="width: 129px; text-align: center;" width="125"> <p>17</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">جدول شماره 2 - آمار میلگرد در هشت ماهه ی اول سال 99 و 1400</p> <p style="text-align: center;"><img class="content-image" title="نمودار شماره ۲.JPG" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1640595130487.jpg" alt=" آمار میلگرد در هشت ماهه ی اول سال 99 و 1400" /></p> <p style="text-align: center;">نمودار شماره 2 -&nbsp; آمار میلگرد در هشت ماهه ی اول سال 99 و 1400</p> <p>میزان تولید و واردات میلگرد در ۸ ماهه ی نخست سال ۱۴۰۰ برابر با 6 میلیون و 57 هزار تن بوده است.</p> <blockquote> <p>بیشتر مطالعه کنید:<a title="&nbsp;صادرات میلگرد به افغانستان، عراق، عمان و ارمنستان" href="https://www.modiranahan.com/article/356/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%AC%DB%8C%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C" target="_blank" rel="nofollow noopener">&nbsp;صادرات میلگرد به افغانستان، عراق، عمان و ارمنستان</a></p> </blockquote> <h3>آمار نبشی، ناودانی و سایز مقاطع</h3> <p>تولید نبشی، ناودانی و ... در هشت ماهه ی نخست سال 1400 برابر 543 هزارتن بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل بدون تغییر بوده است.</p> <p>میزان مصرف این مقاطع نیز در 1 درصد کاهش داشته است و از 448 هزارتن در 8 ماه اول سال 1399 به 444 هزارتن در سال 1400 رسیده است.</p> <p>صادرات نبشی و<a title="ناودانی" href="https://www.modiranahan.com/wiki/55/%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C" target="_blank" rel="noopener"> ناودانی</a> و ... نیز در مدت 8 ماهه ی اول سال 1400 در قیاس با سال 1399 بدون تغییر بوده است و واردات 10 درصد کاهش یافته است.</p> <table class="table1200" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" border="2"> <tbody> <tr> <td style="width: 129px; text-align: center;" width="125"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="width: 129px; text-align: center;" width="125"> <p><strong>هشت ماه اول سال 1399</strong></p> </td> <td style="width: 129px; text-align: center;" width="125"> <p><strong>هشت ماه اول سال 1400</strong></p> </td> <td style="width: 129px; text-align: center;" width="125"> <p><strong>درصد تغییر</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 129px;" width="125"> <p>تولید نبشی، ناودانی و ...</p> </td> <td style="width: 129px; text-align: center;" width="125"> <p>543</p> </td> <td style="width: 129px; text-align: center;" width="125"> <p>542</p> </td> <td style="width: 129px; text-align: center;" width="125"> <p>0</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 129px;" width="125"> <p>مصرف نبشی، ناودانی و ...</p> </td> <td style="width: 129px; text-align: center;" width="125"> <p>448</p> </td> <td style="width: 129px; text-align: center;" width="125"> <p>444</p> </td> <td style="width: 129px; text-align: center;" width="125"> <p>1-</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 129px;" width="125"> <p>صادرات نبشی، ناودانی و ...</p> </td> <td style="width: 129px; text-align: center;" width="125"> <p>125</p> </td> <td style="width: 129px; text-align: center;" width="125"> <p>125</p> </td> <td style="width: 129px; text-align: center;" width="125"> <p>0</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 129px;" width="125"> <p>واردات نبشی، ناودانی و ...</p> </td> <td style="width: 129px; text-align: center;" width="125"> <p>30</p> </td> <td style="width: 129px; text-align: center;" width="125"> <p>27</p> </td> <td style="width: 129px; text-align: center;" width="125"> <p>10-</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">جدول شماره 3 - آمار نبشی، ناودانی و ... در هشت ماهه ی اول سال 99 و 1400</p> <p style="text-align: center;"><img class="content-image" title="نمودار شماره ۳.JPG" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1640595155363.jpg" alt="آمار نبشی، ناودانی و ... در هشت ماهه ی اول سال 99 و 1400" /></p> <p style="text-align: center;">نمودار شماره 3 - آمار نبشی، ناودانی و ... در هشت ماهه ی اول سال 99 و 1400</p> <blockquote> <p style="text-align: right;">بیشتر مطالعه کنید: <a title="صادرات نبشی و ناودانی چگونه است؟" href="https://www.modiranahan.com/article/280/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%A8%D8%B4%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%86%D8%A8%D8%B4%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C" target="_blank" rel="nofollow noopener">صادرات نبشی و ناودانی چگونه است؟</a></p> </blockquote> <h2>آمار مقاطع تخت فولادی</h2> <p><span id="flat"></span>آمار مقاطع تخت فولادی شامل ورق گرم، ورق سرد و ورق های پوششدارد در هشت ماه ابتدایی سال 1400 به صورت زیر می باشد.&nbsp;</p> <h3>آمار ورق گرم</h3> <p>ورق گرم یا <a title="ورق سیاه" href="https://www.modiranahan.com/wiki/47/%D9%88%D8%B1%D9%82-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%88%DB%8C%DA%98%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D9%82-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87" target="_blank" rel="nofollow noopener">ورق سیاه</a> در 8 ماه اول سال 1400 به میزان 5 میلیون و 438 هزارتن تولید شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 10 درصد کاهش داشته است.</p> <p>مصرف ورق گرم نیز در این 8 ماه در مقایسه با سال گذشته 12 درصد کاهش داشته است.</p> <p>صادرات ورق گرم نیز از 371 هزار تن در سال 8 ماه اول سال 1399 به 317 هزار تن در سال 1400 رسیده است که کاهش 15 درصدی را نشان می دهد.</p> <p>واردات ورق نیز با کاهش 62 درصدی در این مدت همراه بوده است.</p> <p>در جدول زیر میزان تولید، مصرف، صادرات و واردات ورق سیاه فولادی در دو بازه ی زمانی 8 ماهه در سال 1399 و 1400 قابل مشاهده است.</p> <table class="table1200" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" border="2"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; width: 102px;" width="125"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="text-align: center; width: 139px;" width="125"> <p><strong>هشت ماه اول سال 1399</strong></p> </td> <td style="text-align: center; width: 146px;" width="125"> <p><strong>هشت ماه اول سال 1400</strong></p> </td> <td style="text-align: center; width: 129px;" width="125"> <p><strong>درصد تغییر</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 102px;" width="125"> <p>تولید ورق گرم</p> </td> <td style="width: 139px; text-align: center;" width="125"> <p>6023</p> </td> <td style="width: 146px; text-align: center;" width="125"> <p>5438</p> </td> <td style="width: 129px; text-align: center;" width="125"> <p>10-</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 102px;" width="125"> <p>مصرف ورق گرم</p> </td> <td style="width: 139px; text-align: center;" width="125"> <p>5889</p> </td> <td style="width: 146px; text-align: center;" width="125"> <p>5210</p> </td> <td style="width: 129px; text-align: center;" width="125"> <p>12-</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 102px;" width="125"> <p>صادرات ورق گرم</p> </td> <td style="width: 139px; text-align: center;" width="125"> <p>371</p> </td> <td style="width: 146px; text-align: center;" width="125"> <p>317</p> </td> <td style="width: 129px; text-align: center;" width="125"> <p>15-</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 102px;" width="125"> <p>واردات ورق گرم</p> </td> <td style="width: 139px; text-align: center;" width="125"> <p>237</p> </td> <td style="width: 146px; text-align: center;" width="125"> <p>89</p> </td> <td style="width: 129px; text-align: center;" width="125"> <p>62-</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">جدول شماره 4 - آمار ورق گرم در هشت ماهه ی اول سال 99 و 1400</p> <p style="text-align: center;"><img class="content-image" title="نمودار شماره ۴.JPG" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1640595180748.jpg" alt="آمار ورق گرم در هشت ماهه ی اول سال 99 و 1400" /></p> <p style="text-align: center;">نمودار شماره 4 - آمار ورق گرم در هشت ماهه ی اول سال 99 و 1400</p> <h3>آمار <a title="ورق سرد" href="https://www.modiranahan.com/wiki/49/%D9%88%DB%8C%DA%98%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D9%82-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA" target="_blank" rel="nofollow noopener">ورق سرد</a></h3> <p>آمار مصرف، تولید، صادرات و واردات ورق سرد یا روغنی در جدول زیر قابل مشاهده است.</p> <table class="table1200" style="height: 320px; margin-left: auto; margin-right: auto;" border="2"> <tbody> <tr style="height: 88px;"> <td style="height: 88px; width: 129px;" width="125"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="height: 88px; width: 129px; text-align: center;" width="125"> <p><strong>هشت ماه اول سال 1399</strong></p> </td> <td style="height: 88px; width: 129px; text-align: center;" width="125"> <p><strong>هشت ماه اول سال 1400</strong></p> </td> <td style="height: 88px; width: 129px; text-align: center;" width="125"> <p><strong>درصد تغییر</strong></p> </td> </tr> <tr style="height: 58px;"> <td style="height: 58px; width: 129px;" width="125"> <p>تولید ورق سرد</p> </td> <td style="height: 58px; width: 129px; text-align: center;" width="125"> <p>1819</p> </td> <td style="height: 58px; width: 129px; text-align: center;" width="125"> <p>1633</p> </td> <td style="height: 58px; width: 129px; text-align: center;" width="125"> <p>10-</p> </td> </tr> <tr style="height: 58px;"> <td style="height: 58px; width: 129px;" width="125"> <p>مصرف ورق سرد</p> </td> <td style="height: 58px; width: 129px; text-align: center;" width="125"> <p>1962</p> </td> <td style="height: 58px; width: 129px; text-align: center;" width="125"> <p>1817</p> </td> <td style="height: 58px; width: 129px; text-align: center;" width="125"> <p>7-</p> </td> </tr> <tr style="height: 58px;"> <td style="height: 58px; width: 129px;" width="125"> <p>صادرات ورق سرد</p> </td> <td style="height: 58px; width: 129px; text-align: center;" width="125"> <p>25</p> </td> <td style="height: 58px; width: 129px; text-align: center;" width="125"> <p>13</p> </td> <td style="height: 58px; width: 129px; text-align: center;" width="125"> <p>48-</p> </td> </tr> <tr style="height: 58px;"> <td style="height: 58px; width: 129px;" width="125"> <p>واردات ورق سرد</p> </td> <td style="height: 58px; width: 129px; text-align: center;" width="125"> <p>168</p> </td> <td style="height: 58px; width: 129px; text-align: center;" width="125"> <p>197</p> </td> <td style="height: 58px; width: 129px; text-align: center;" width="125"> <p>17</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">جدول شماره 5 - آمار ورق سرد در هشت ماهه ی اول سال 99 و 1400</p> <p style="text-align: center;"><img class="content-image" title="نمودار شماره ۵.JPG" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1640595197691.jpg" alt="آمار ورق سرد در هشت ماهه ی اول سال 99 و 1400" /></p> <p style="text-align: center;">نمودار شماره 5 - آمار ورق سرد در هشت ماهه ی اول سال 99 و 1400</p> <h3>آمار ورق پوششدار</h3> <p>میزان تولید و مصرف ورق های پوششدار در 8 ماه اول سال 1400 در مقایسه با مدت مشابه سال 1399 به میزان 7 درصد کاهش داشته است.</p> <p>میزان صادرات ورق های پوششدار نیز با افزایش 40 درصدی و میزان واردات با افزایش 1 درصدی همراه بوده است.</p> <table class="table1200" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" border="2"> <tbody> <tr> <td style="width: 129px;" width="125"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="width: 129px; text-align: center;" width="125"> <p><strong>هشت ماه اول سال 1399</strong></p> </td> <td style="width: 129px; text-align: center;" width="125"> <p><strong>هشت ماه اول سال 1400</strong></p> </td> <td style="width: 129px; text-align: center;" width="125"> <p><strong>درصد تغییر</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 129px;" width="125"> <p>تولید ورق پوششدار</p> </td> <td style="width: 129px; text-align: center;" width="125"> <p>1049</p> </td> <td style="width: 129px; text-align: center;" width="125"> <p>975</p> </td> <td style="width: 129px; text-align: center;" width="125"> <p>7-</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 129px;" width="125"> <p>مصرف ورق پوششدار</p> </td> <td style="width: 129px; text-align: center;" width="125"> <p>971</p> </td> <td style="width: 129px; text-align: center;" width="125"> <p>906</p> </td> <td style="width: 129px; text-align: center;" width="125"> <p>7-</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 129px;" width="125"> <p>صادرات ورق پوششدار</p> </td> <td style="width: 129px; text-align: center;" width="125"> <p>55</p> </td> <td style="width: 129px; text-align: center;" width="125"> <p>77</p> </td> <td style="width: 129px; text-align: center;" width="125"> <p>40</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 129px;" width="125"> <p>واردات ورق پوششدار</p> </td> <td style="width: 129px; text-align: center;" width="125"> <p>151</p> </td> <td style="width: 129px; text-align: center;" width="125"> <p>152</p> </td> <td style="width: 129px; text-align: center;" width="125"> <p>1</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">جدول شماره 6 - آمار ورق پوششدار در هشت ماهه ی اول سال 99 و 1400</p> <p style="text-align: center;"><img class="content-image" title="نمودار شماره ۶.JPG" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1640595212721.jpg" alt=" آمار ورق پوششدار در هشت ماهه ی اول سال 99 و 1400" /></p> <p style="text-align: center;">نمودار شماره 6 - آمار ورق پوششدار در هشت ماهه ی اول سال 99 و 1400</p> <blockquote> <p style="text-align: right;">بیشتر مطالعه کنید:<a title="چرا ورق گالوانیزه" href="https://www.modiranahan.com/article/25/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D9%88%D8%B1%D9%82-%DA%AF%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%AC%DB%8C%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%88%D8%B1%D9%82-%DA%AF%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B2%D9%87" target="_blank" rel="nofollow noopener"> چرا ورق گالوانیزه؟</a></p> </blockquote> <h2>آمار فولاد میانی</h2> <p><span id="mid"></span>آمار فولاد میانی شامل بیلت و بلوم و اسلب در ادامه ارائه خواهد شد.</p> <h3>آمار بیلت و بلوم</h3> <p>در حالی که در اکثر موارد صادرات مقاطع طویل و تخت فولادی با کاهش روبرو بوده است اما صادارت فولاد میانی شامل بیلت و بلوم و اسلب و همچنین آهن اسفنجی با افزایش قابل توجه روبرو بوده است.</p> <p>صادرات بیلت و بلوم در هشت ماهه اول سال 1400 عدد 3 میلیون و 220 هزارتن را نشان می دهد در حالی که در هشت ماه اول سال 1399 برابر با 2 میلیون و 873 هزارتن بوده است و این برابر با یک افزایش 12 درصدی ست.</p> <p>تولید بیلت و بلوم 15 درصد کاهش داشته و از 12 میلیون و 848 هزار تن به 10 میلیون و 959 هزارتن رسیده است.</p> <p>مصرف بیلت و بلوم نیز در هشت ماه اول سال 1400 در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 22 درصد کاهش داشته است.</p> <p>اعداد دقیقتر را می توانید در جدول و نمودار زیر مشاهده کنید.</p> <table class="table1200" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" border="2"> <tbody> <tr> <td style="width: 129px; text-align: center;" width="125"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="width: 129px; text-align: center;" width="125"> <p><strong>هشت ماه اول سال 1399</strong></p> </td> <td style="width: 129px; text-align: center;" width="125"> <p><strong>هشت ماه اول سال 1400</strong></p> </td> <td style="width: 129px; text-align: center;" width="125"> <p><strong>درصد تغییر</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 129px;" width="125"> <p>تولید بیلت و بلوم</p> </td> <td style="width: 129px; text-align: center;" width="125"> <p>12848</p> </td> <td style="width: 129px; text-align: center;" width="125"> <p>10959</p> </td> <td style="width: 129px; text-align: center;" width="125"> <p>15-</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 129px;" width="125"> <p>مصرف بیلت و بلوم</p> </td> <td style="width: 129px; text-align: center;" width="125"> <p>9978</p> </td> <td style="width: 129px; text-align: center;" width="125"> <p>7741</p> </td> <td style="width: 129px; text-align: center;" width="125"> <p>22-</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 129px;" width="125"> <p>صادرات بیلت و بلوم</p> </td> <td style="width: 129px; text-align: center;" width="125"> <p>2873</p> </td> <td style="width: 129px; text-align: center;" width="125"> <p>3220</p> </td> <td style="width: 129px; text-align: center;" width="125"> <p>12</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 129px;" width="125"> <p>واردات بیلت و بلوم</p> </td> <td style="width: 129px; text-align: center;" width="125"> <p>3</p> </td> <td style="width: 129px; text-align: center;" width="125"> <p>2</p> </td> <td style="width: 129px; text-align: center;" width="125"> <p>33-</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">جدول شماره 7 - آمار بیلت و بلوم در هشت ماهه ی اول سال 99 و 1400</p> <p style="text-align: center;"><img class="content-image" title="نمودار شماره ۷.JPG" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1640595231214.jpg" alt=" آمار بیلت و بلوم در هشت ماهه ی اول سال 99 و 1400" /></p> <p style="text-align: center;">نمودار شماره 7 - آمار بیلت و بلوم در هشت ماهه ی اول سال 99 و 1400</p> <h3>آمار<a title="اسلب " href="https://www.modiranahan.com/article/225/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A8-%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%84-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A2%D9%86" target="_blank" rel="nofollow noopener"> اسلب</a></h3> <p>اسلب یکی از محصولات نیمه نهایی در فرایند تولید محصولات فولادی ست که از نورد شمش یا ریخته گری پیوسته به دست می آید.</p> <p>میزان تولید اسلب در هشت ماه اول سال 1400 در مقایسه با مدت مشابه سال پیش 2 درصد و میزان مصرف آن 12 درصد کاهش داشته است.</p> <p>صادرات اسلب از ابتدای سال تا پایان آبان ماه 1400 برابر 1 میلیون 580 هزارتن بوده است که در مقایسه با سال پیش 73 درصد رشد داشته است. &nbsp;واردات اسلب نیز از 1 هزار تن به 2 هزار تن رسیده است.</p> <table class="table1200" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" border="2"> <tbody> <tr> <td style="width: 129px;" width="125"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="width: 129px; text-align: center;" width="125"> <p><strong>هشت ماه اول سال 1399</strong></p> </td> <td style="width: 129px; text-align: center;" width="125"> <p><strong>هشت ماه اول سال 1400</strong></p> </td> <td style="width: 129px; text-align: center;" width="125"> <p><strong>درصد تغییر</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 129px;" width="125"> <p>تولید اسلب</p> </td> <td style="width: 129px; text-align: center;" width="125"> <p>7749</p> </td> <td style="width: 129px; text-align: center;" width="125"> <p>7570</p> </td> <td style="width: 129px; text-align: center;" width="125"> <p>2-</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 129px;" width="125"> <p>مصرف اسلب</p> </td> <td style="width: 129px; text-align: center;" width="125"> <p>6836</p> </td> <td style="width: 129px; text-align: center;" width="125"> <p>5992</p> </td> <td style="width: 129px; text-align: center;" width="125"> <p>12-</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 129px;" width="125"> <p>صادرات اسلب</p> </td> <td style="width: 129px; text-align: center;" width="125"> <p>914</p> </td> <td style="width: 129px; text-align: center;" width="125"> <p>1580</p> </td> <td style="width: 129px; text-align: center;" width="125"> <p>73</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 129px;" width="125"> <p>واردات اسلب</p> </td> <td style="width: 129px; text-align: center;" width="125"> <p>1</p> </td> <td style="width: 129px; text-align: center;" width="125"> <p>2</p> </td> <td style="width: 129px; text-align: center;" width="125"> <p>100</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">جدول شماره 8 - آمار اسلب در هشت ماهه ی اول سال 99 و 1400</p> <p style="text-align: center;"><img class="content-image" title="نمودار شماره ۸.JPG" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1640595247648.jpg" alt=" آمار اسلب در هشت ماهه ی اول سال 99 و 1400" /></p> <p style="text-align: center;">نمودار شماره 8 - آمار اسلب در هشت ماهه ی اول سال 99 و 1400</p> <blockquote> <p style="text-align: right;">بیشتر مطالعه کنید:<a title=" اسلب، بلیت و بلوم چیست؟" href="https://www.modiranahan.com/article/47/%D8%B4%D9%85%D8%B4-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-Steel-Ingot-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A8-%D8%A8%DB%8C%D9%84%D8%AA-%D9%88-%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85" target="_blank" rel="nofollow noopener"> اسلب، بلیت و بلوم چیست؟</a></p> </blockquote> <h2>آمار آهن اسفنجی</h2> <p><span id="dri"></span>در خصوص<a title="آهن اسفنجی" href="https://www.modiranahan.com/article/444/%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AC%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A2%D9%86%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B2-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AC%DB%8C" target="_blank" rel="nofollow noopener"> آهن اسفنجی</a> هیچ وارداتی به کشور انجام نشده است اما صادرات از 403 هزار تن در هشت ماه اول 1399 به 827 هزارتن در سال 1400 رسیده است که یک افزایش 105 درصدی را نشان میدهد.</p> <p>اما مصرف و تولید آهن اسفنجی نیز با کاهش روبرو شده است. تولید آهن اسفنجی در 8 ماهه اول سال 1399 برابر 20 میلیون و 704 هزارتن و در همین مدت در سال 1400 برابر با 20 میلیون و 68 هزار تن بوده است که به معنای کاهش 3 درصدی ست.</p> <p>مصرف آهن اسنفنجی در داخل کشور در مدت 8 ماه اول سال جاری با کاهش 5 درصدی نسبت به همین مدت در سال 99 همراه بوده است.</p> <table class="table1200" style="width: 564px; margin-left: auto; margin-right: auto;" border="2"> <tbody> <tr> <td style="width: 129px;" width="125"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="width: 149px; text-align: center;" width="125"> <p><strong>هشت ماه اول سال 1399</strong></p> </td> <td style="width: 143px; text-align: center;" width="125"> <p><strong>هشت ماه اول سال 1400</strong></p> </td> <td style="width: 143px; text-align: center;" width="125"> <p><strong>درصد تغییر</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 129px;" width="125"> <p>تولید آهن اسفنجی</p> </td> <td style="width: 149px; text-align: center;" width="125"> <p>20704</p> </td> <td style="width: 143px; text-align: center;" width="125"> <p>20068</p> </td> <td style="width: 143px; text-align: center;" width="125"> <p>3-</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 129px;" width="125"> <p>مصرف آهن اسفنجی</p> </td> <td style="width: 149px; text-align: center;" width="125"> <p>20301</p> </td> <td style="width: 143px; text-align: center;" width="125"> <p>19241</p> </td> <td style="width: 143px; text-align: center;" width="125"> <p>5-</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 129px;" width="125"> <p>صادرات آهن اسفنجی</p> </td> <td style="width: 149px; text-align: center;" width="125"> <p>403</p> </td> <td style="width: 143px; text-align: center;" width="125"> <p>827</p> </td> <td style="width: 143px; text-align: center;" width="125"> <p>105</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 129px;" width="125"> <p>واردات آهن اسفنجی</p> </td> <td style="width: 149px; text-align: center;" width="125"> <p>0</p> </td> <td style="width: 143px; text-align: center;" width="125"> <p>0</p> </td> <td style="width: 143px; text-align: center;" width="125"> <p>0</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">جدول شماره 9 - آمار آهن اسفنجی در هشت ماهه ی اول سال 99 و 1400</p> <p style="text-align: center;"><img class="content-image" title="نمودار شماره 9.JPG" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1640595264551.jpg" alt="آمار آهن اسفنجی در هشت ماهه ی اول سال 99 و 1400" /></p> <p style="text-align: center;">نمودار شماره 9 - آمار آهن اسفنجی در هشت ماهه ی اول سال 99 و 1400</p>
اشتراک در:
میلگرد-بستر-چیست
میلگرد بستر چیست | کاربرد و ویژگی ها
۷ دقیقه مطالعه۱۶ اسفند ۱۴۰۱
میلگرد چیست ؟ انواع و گریدهای آرماتور فولادی
انواع میلگرد و گریدهای مختلف آرماتور فولادی
۱۴ دقیقه مطالعه۷ فروردین ۱۴۰۲
تنش سیلان
تنش سیلان یا Definition of Flow Stress چیست؟
۶ دقیقه مطالعه۷ فروردین ۱۴۰۲
پروفیل-درب-و-پنجره-چیست
آشنایی با انواع پروفیل درب و پنجره
۱۰ دقیقه مطالعه۱۴ فروردین ۱۴۰۲