MODIRANAHAN
قبل از هر خرید مشورت کنید

مشخصات تیرآهن کرمانشاه | قیمت تیرآهن کرمانشاه

نویسنده: تیم محتوای مدیران آهن
تاریخ انتشار: ۱۸ اسفند ۱۴۰۱
مدت مطالعه: دقیقه
<p>تیرآهنی که در بازار به عنوان تیرآهن کرمانشاه شناخته می شود محصول کارخانه جهان فولاد غرب است. فاز مطالعاتی ساخت مجتمع جهان فولاد غرب در سال 1382 آغاز شد و در همان سال به تصویب شورای برنامه ریزی صنعتی استان کرمانشاه رسید. در سال 1384 عملیات ساخت این مجتمع در 35 کیلومتری کرمانشاه کلید خورد و 2 سال بعد در سال 1386 تولید آزمایشی این کارخانه آغاز شد.</p>
<h2>مقدمه قیمت تیرآهن کرمانشاه</h2> <p>تیرآهنی که در بازار به عنوان تیرآهن کرمانشاه شناخته می شود محصول<a title="کارخانه جهان فولاد غرب" href="https://www.modiranahan.com/article/161/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87" target="_blank" rel="nofollow noopener"> کارخانه جهان فولاد غرب</a> است.</p> <p>فاز مطالعاتی ساخت مجتمع جهان فولاد غرب در سال 1382 آغاز شد و در همان سال به تصویب شورای برنامه ریزی صنعتی استان کرمانشاه رسید. در سال 1384 عملیات ساخت این مجتمع در 35 کیلومتری کرمانشاه کلید خورد و 2 سال بعد در سال 1386 تولید آزمایشی این کارخانه آغاز شد.</p> <p>فاز اول مجتمع جهان فولاد غرب در سال 1387 به بهره برداری رسید. این کارخانه مجهز به تجهیزات نوردگرم با تکنولوژی روز دنیاست و در سال توانایی تولید بیش از 300 هزارتن تیرآهن، نبشی و ناودانی را دارد.</p> <p style="text-align: center;"><img class="content-image" title="تصویر شماره ۱ - جهان فولاد غرب.jpg" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1641123035093.jpg" alt="جهان فولاد غرب" /></p> <p style="text-align: center;">تصویر شماره 1 - مجتمع فولاد غرب</p> <p><strong>آنچه در این مقاله مطالعه خواهید کرد:</strong></p> <ul> <li><a title="مشخصات تیرآهن کرمانشاه" href="#IBEAM">مشخصات تیرآهن کرمانشاه</a></li> <li><a title="قیمت تیرآهن کرمانشاه" href="#PRICE">قیمت تیرآهن کرمانشاه</a></li> </ul> <h2>مشخصات تیرآهن کرمانشاه</h2> <p><span id="IBEAM"></span>تیرآهن از جمله مهمترین پروفیل های ساختمانی ست که در یک دسته بندی کلی به تیرآهن های با مقطع I و مقطع H تقسیم می شود.<a title="تیرآهن IPE" href="https://www.modiranahan.com/wiki/8/%D8%AA%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D9%87%D9%86-IPE-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA" target="_blank" rel="nofollow noopener"> تیرآهن IPE</a> که با نام تیرآهن معمولی نیز شناخته می شود در سایز 8 تا 60 تولید می شود و برای ساخت ستون، خرپا، نعل درگاه، تیر و ... به کار برده می شود.</p> <p>مشخصات تیرآهن IPE کرمانشاه را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.</p> <table class="table1200" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" border="2"> <tbody> <tr style="height: 57px;"> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 165px;" colspan="3" width="153"> <p><strong>y-y</strong></p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 165px;" colspan="3" width="153"> <p><strong>x-x</strong></p> </td> <td style="text-align: center; height: 114px; width: 59px;" rowspan="2" width="54"> <p><strong>G</strong></p> </td> <td style="text-align: center; height: 114px; width: 54px;" rowspan="2" width="51"> <p><strong>F</strong></p> </td> <td style="text-align: center; height: 114px; width: 48px;" rowspan="2" width="43"> <p><strong>R</strong></p> </td> <td style="text-align: center; height: 114px; width: 47px;" rowspan="2" width="43"> <p><strong>T</strong></p> </td> <td style="text-align: center; height: 114px; width: 48px;" rowspan="2" width="43"> <p><strong>S</strong></p> </td> <td style="text-align: center; height: 114px; width: 47px;" rowspan="2" width="43"> <p><strong>B</strong></p> </td> <td style="text-align: center; height: 114px; width: 56px;" rowspan="2" width="51"> <p><strong>H</strong></p> </td> <td style="text-align: center; height: 171px; width: 120px;" rowspan="3" width="66"> <p><strong>مقطع</strong></p> </td> </tr> <tr style="height: 57px;"> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 48px;" width="43"> <p><strong>Ly</strong></p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 54px;" width="51"> <p><strong>Wy</strong></p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 63px;" width="59"> <p><strong>Ly</strong></p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 48px;" width="43"> <p><strong>Ix</strong></p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 54px;" width="51"> <p><strong>Wx</strong></p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 63px;" width="59"> <p><strong>Lx</strong></p> </td> </tr> <tr style="height: 57px;"> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 48px;" width="43"> <p><strong>cm</strong></p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 54px;" width="51"> <p><strong>cm3</strong></p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 63px;" width="59"> <p><strong>cm4</strong></p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 48px;" width="43"> <p><strong>cm</strong></p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 54px;" width="51"> <p><strong>cm3</strong></p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 63px;" width="59"> <p><strong>cm4</strong></p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 59px;" width="54"> <p><strong>Kg/m</strong></p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 54px;" width="51"> <p><strong>cm2</strong></p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 48px;" width="43"> <p><strong>mm</strong></p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 47px;" width="43"> <p><strong>mm</strong></p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 48px;" width="43"> <p><strong>mm</strong></p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 47px;" width="43"> <p><strong>mm</strong></p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 56px;" width="51"> <p><strong>mm</strong></p> </td> </tr> <tr style="height: 57px;"> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 48px;" width="43"> <p>1.05</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 54px;" width="51"> <p>3.69</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 63px;" width="59"> <p>8.59</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 48px;" width="43"> <p>3.24</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 54px;" width="51"> <p>20</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 63px;" width="59"> <p>80.1</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 59px;" width="54"> <p>6</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 54px;" width="51"> <p>7.64</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 48px;" width="43"> <p>5</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 47px;" width="43"> <p>5.2</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 48px;" width="43"> <p>3.8</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 47px;" width="43"> <p>45</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 56px;" width="51"> <p>80</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 120px;" width="66"> <p>IPE 80</p> </td> </tr> <tr style="height: 57px;"> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 48px;" width="43"> <p>1.04</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 54px;" width="51"> <p>2.98</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 63px;" width="59"> <p>6.85</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 48px;" width="43"> <p>3.17</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 54px;" width="51"> <p>16.5</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 63px;" width="59"> <p>64.4</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 59px;" width="54"> <p>5</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 54px;" width="51"> <p>6.38</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 48px;" width="43"> <p>5</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 47px;" width="43"> <p>5.2</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 48px;" width="43"> <p>3.3</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 47px;" width="43"> <p>45</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 56px;" width="51"> <p>78</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 120px;" width="66"> <p>IPEA 80</p> </td> </tr> <tr style="height: 57px;"> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 48px;" width="43"> <p>1.04</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 54px;" width="51"> <p>2.98</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 63px;" width="59"> <p>6.86</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 48px;" width="43"> <p>3.19</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 54px;" width="51"> <p>16.4</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 63px;" width="59"> <p>64.1</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 59px;" width="54"> <p>4.95</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 54px;" width="51"> <p>6.31</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 48px;" width="43"> <p>5</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 47px;" width="43"> <p>4.2</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 48px;" width="43"> <p>3.2</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 47px;" width="43"> <p>45</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 56px;" width="51"> <p>78</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 120px;" width="66"> <p>IPEAA 80</p> </td> </tr> <tr style="height: 57px;"> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 48px;" width="43"> <p>1.24</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 54px;" width="51"> <p>2.79</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 63px;" width="59"> <p>15.9</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 48px;" width="43"> <p>4.17</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 54px;" width="51"> <p>34.2</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 63px;" width="59"> <p>171</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 59px;" width="54"> <p>8.1</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 54px;" width="51"> <p>10.3</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 48px;" width="43"> <p>7</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 47px;" width="43"> <p>5.7</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 48px;" width="43"> <p>4.1</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 47px;" width="43"> <p>55</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 56px;" width="51"> <p>100</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 120px;" width="66"> <p>IPE100</p> </td> </tr> <tr style="height: 57px;"> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 48px;" width="43"> <p>1.22</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 54px;" width="51"> <p>4.77</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 63px;" width="59"> <p>13.12</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 48px;" width="43"> <p>4.01</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 54px;" width="51"> <p>28.8</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 63px;" width="59"> <p>141.2</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 59px;" width="54"> <p>6.9</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 54px;" width="51"> <p>8.73</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 48px;" width="43"> <p>7</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 47px;" width="43"> <p>4.7</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 48px;" width="43"> <p>3.6</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 47px;" width="43"> <p>55</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 56px;" width="51"> <p>98</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 120px;" width="66"> <p>IPEA 100</p> </td> </tr> <tr style="height: 87px;"> <td style="text-align: center; height: 87px; width: 48px;" width="43"> <p>1.21</p> </td> <td style="text-align: center; height: 87px; width: 54px;" width="51"> <p>4.58</p> </td> <td style="text-align: center; height: 87px; width: 63px;" width="59"> <p>12.59</p> </td> <td style="text-align: center; height: 87px; width: 48px;" width="43"> <p>3.98</p> </td> <td style="text-align: center; height: 87px; width: 54px;" width="51"> <p>27.9</p> </td> <td style="text-align: center; height: 87px; width: 63px;" width="59"> <p>135.9</p> </td> <td style="text-align: center; height: 87px; width: 59px;" width="54"> <p>6.72</p> </td> <td style="text-align: center; height: 87px; width: 54px;" width="51"> <p>8.56</p> </td> <td style="text-align: center; height: 87px; width: 48px;" width="43"> <p>7</p> </td> <td style="text-align: center; height: 87px; width: 47px;" width="43"> <p>4.5</p> </td> <td style="text-align: center; height: 87px; width: 48px;" width="43"> <p>3.6</p> </td> <td style="text-align: center; height: 87px; width: 47px;" width="43"> <p>55</p> </td> <td style="text-align: center; height: 87px; width: 56px;" width="51"> <p>97.6</p> </td> <td style="text-align: center; height: 87px; width: 120px;" width="66"> <p>IPEAA 100</p> </td> </tr> <tr style="height: 57px;"> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 48px;" width="43"> <p>1.45</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 54px;" width="51"> <p>8.65</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 63px;" width="59"> <p>27.7</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 48px;" width="43"> <p>4.9</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 54px;" width="51"> <p>53</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 63px;" width="59"> <p>318</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 59px;" width="54"> <p>10.4</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 54px;" width="51"> <p>12.2</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 48px;" width="43"> <p>7</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 47px;" width="43"> <p>6.3</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 48px;" width="43"> <p>4.8</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 47px;" width="43"> <p>64</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 56px;" width="51"> <p>120</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 120px;" width="66"> <p>IPE 120</p> </td> </tr> <tr style="height: 57px;"> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 48px;" width="43"> <p>1.42</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 54px;" width="51"> <p>7</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 63px;" width="59"> <p>22.49</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 48px;" width="43"> <p>4.83</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 54px;" width="51"> <p>43.7</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 63px;" width="59"> <p>257.4</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 59px;" width="54"> <p>8.7</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 54px;" width="51"> <p>11.03</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 48px;" width="43"> <p>7</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 47px;" width="43"> <p>5.1</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 48px;" width="43"> <p>3.8</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 47px;" width="43"> <p>64</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 56px;" width="51"> <p>117.6</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 120px;" width="66"> <p>IPEA 120</p> </td> </tr> <tr style="height: 87px;"> <td style="text-align: center; height: 87px; width: 48px;" width="43"> <p>1.41</p> </td> <td style="text-align: center; height: 87px; width: 54px;" width="51"> <p>6.59</p> </td> <td style="text-align: center; height: 87px; width: 63px;" width="59"> <p>21.08</p> </td> <td style="text-align: center; height: 87px; width: 48px;" width="43"> <p>4.79</p> </td> <td style="text-align: center; height: 87px; width: 54px;" width="51"> <p>41.7</p> </td> <td style="text-align: center; height: 87px; width: 63px;" width="59"> <p>244.1</p> </td> <td style="text-align: center; height: 87px; width: 59px;" width="54"> <p>8.36</p> </td> <td style="text-align: center; height: 87px; width: 54px;" width="51"> <p>10.65</p> </td> <td style="text-align: center; height: 87px; width: 48px;" width="43"> <p>7</p> </td> <td style="text-align: center; height: 87px; width: 47px;" width="43"> <p>4.8</p> </td> <td style="text-align: center; height: 87px; width: 48px;" width="43"> <p>3.8</p> </td> <td style="text-align: center; height: 87px; width: 47px;" width="43"> <p>64</p> </td> <td style="text-align: center; height: 87px; width: 56px;" width="51"> <p>117</p> </td> <td style="text-align: center; height: 87px; width: 120px;" width="66"> <p>IPEAA 120</p> </td> </tr> <tr style="height: 57px;"> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 48px;" width="43"> <p>1.65</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 54px;" width="51"> <p>12.3</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 63px;" width="59"> <p>44.9</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 48px;" width="43"> <p>5.74</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 54px;" width="51"> <p>77.3</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 63px;" width="59"> <p>541</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 59px;" width="54"> <p>12.9</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 54px;" width="51"> <p>16.4</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 48px;" width="43"> <p>7</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 47px;" width="43"> <p>6.9</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 48px;" width="43"> <p>4.7</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 47px;" width="43"> <p>73</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 56px;" width="51"> <p>140</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 120px;" width="66"> <p>IPE 140</p> </td> </tr> <tr style="height: 57px;"> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 48px;" width="43"> <p>1.65</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 54px;" width="51"> <p>9.9</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 63px;" width="59"> <p>36.4</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 48px;" width="43"> <p>5.7</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 54px;" width="51"> <p>63.3</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 63px;" width="59"> <p>434.9</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 59px;" width="54"> <p>10.5</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 54px;" width="51"> <p>13.4</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 48px;" width="43"> <p>7</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 47px;" width="43"> <p>5.6</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 48px;" width="43"> <p>3.8</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 47px;" width="43"> <p>73</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 56px;" width="51"> <p>137.4</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 120px;" width="66"> <p>IPEA 140</p> </td> </tr> <tr style="height: 87px;"> <td style="text-align: center; height: 87px; width: 48px;" width="43"> <p>1.63</p> </td> <td style="text-align: center; height: 87px; width: 54px;" width="51"> <p>9.27</p> </td> <td style="text-align: center; height: 87px; width: 63px;" width="59"> <p>33.82</p> </td> <td style="text-align: center; height: 87px; width: 48px;" width="43"> <p>5.64</p> </td> <td style="text-align: center; height: 87px; width: 54px;" width="51"> <p>59.6</p> </td> <td style="text-align: center; height: 87px; width: 63px;" width="59"> <p>407.4</p> </td> <td style="text-align: center; height: 87px; width: 59px;" width="54"> <p>10.05</p> </td> <td style="text-align: center; height: 87px; width: 54px;" width="51"> <p>12.79</p> </td> <td style="text-align: center; height: 87px; width: 48px;" width="43"> <p>7</p> </td> <td style="text-align: center; height: 87px; width: 47px;" width="43"> <p>5.2</p> </td> <td style="text-align: center; height: 87px; width: 48px;" width="43"> <p>3.8</p> </td> <td style="text-align: center; height: 87px; width: 47px;" width="43"> <p>73</p> </td> <td style="text-align: center; height: 87px; width: 56px;" width="51"> <p>136.6</p> </td> <td style="text-align: center; height: 87px; width: 120px;" width="66"> <p>IPEAA 140</p> </td> </tr> <tr style="height: 57px;"> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 48px;" width="43"> <p>1.84</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 54px;" width="51"> <p>16.7</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 63px;" width="59"> <p>68.3</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 48px;" width="43"> <p>6.58</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 54px;" width="51"> <p>109</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 63px;" width="59"> <p>869</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 59px;" width="54"> <p>15.8</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 54px;" width="51"> <p>20.10</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 48px;" width="43"> <p>9</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 47px;" width="43"> <p>7.4</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 48px;" width="43"> <p>5.0</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 47px;" width="43"> <p>82</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 56px;" width="51"> <p>160</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 120px;" width="66"> <p>IPE 160</p> </td> </tr> <tr style="height: 57px;"> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 48px;" width="43"> <p>1.83</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 54px;" width="51"> <p>13.2</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 63px;" width="59"> <p>54.4</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 48px;" width="43"> <p>6.5</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 54px;" width="51"> <p>87.8</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 63px;" width="59"> <p>689</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 59px;" width="54"> <p>12.7</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 54px;" width="51"> <p>16.18</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 48px;" width="43"> <p>9</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 47px;" width="43"> <p>5.9</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 48px;" width="43"> <p>4.0</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 47px;" width="43"> <p>82</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 56px;" width="51"> <p>157</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 120px;" width="66"> <p>IPEA 160</p> </td> </tr> <tr style="height: 87px;"> <td style="text-align: center; height: 87px; width: 48px;" width="43"> <p>1.82</p> </td> <td style="text-align: center; height: 87px; width: 54px;" width="51"> <p>12.62</p> </td> <td style="text-align: center; height: 87px; width: 63px;" width="59"> <p>51.73</p> </td> <td style="text-align: center; height: 87px; width: 48px;" width="43"> <p>6.48</p> </td> <td style="text-align: center; height: 87px; width: 54px;" width="51"> <p>84.3</p> </td> <td style="text-align: center; height: 87px; width: 63px;" width="59"> <p>659.1</p> </td> <td style="text-align: center; height: 87px; width: 59px;" width="54"> <p>12.31</p> </td> <td style="text-align: center; height: 87px; width: 54px;" width="51"> <p>15.69</p> </td> <td style="text-align: center; height: 87px; width: 48px;" width="43"> <p>9</p> </td> <td style="text-align: center; height: 87px; width: 47px;" width="43"> <p>5.6</p> </td> <td style="text-align: center; height: 87px; width: 48px;" width="43"> <p>4.0</p> </td> <td style="text-align: center; height: 87px; width: 47px;" width="43"> <p>82</p> </td> <td style="text-align: center; height: 87px; width: 56px;" width="51"> <p>156.4</p> </td> <td style="text-align: center; height: 87px; width: 120px;" width="66"> <p>IPEAA 160</p> </td> </tr> <tr style="height: 57px;"> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 48px;" width="43"> <p>2.05</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 54px;" width="51"> <p>22.2</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 63px;" width="59"> <p>101</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 48px;" width="43"> <p>7.42</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 54px;" width="51"> <p>146</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 63px;" width="59"> <p>1320</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 59px;" width="54"> <p>18.8</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 54px;" width="51"> <p>23.9</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 48px;" width="43"> <p>9</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 47px;" width="43"> <p>8.0</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 48px;" width="43"> <p>5.3</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 47px;" width="43"> <p>91</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 56px;" width="51"> <p>180</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 120px;" width="66"> <p>IPE 180</p> </td> </tr> <tr style="height: 57px;"> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 48px;" width="43"> <p>2.04</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 54px;" width="51"> <p>18</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 63px;" width="59"> <p>81.9</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 48px;" width="43"> <p>7.36</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 54px;" width="51"> <p>120</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 63px;" width="59"> <p>1063</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 59px;" width="54"> <p>15.4</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 54px;" width="51"> <p>19.58</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 48px;" width="43"> <p>9</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 47px;" width="43"> <p>6.5</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 48px;" width="43"> <p>4.3</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 47px;" width="43"> <p>91</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 56px;" width="51"> <p>177</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 120px;" width="66"> <p>IPEA 180</p> </td> </tr> <tr style="height: 87px;"> <td style="text-align: center; height: 87px; width: 48px;" width="43"> <p>2.03</p> </td> <td style="text-align: center; height: 87px; width: 54px;" width="51"> <p>17.17</p> </td> <td style="text-align: center; height: 87px; width: 63px;" width="59"> <p>78.13</p> </td> <td style="text-align: center; height: 87px; width: 48px;" width="43"> <p>7.32</p> </td> <td style="text-align: center; height: 87px; width: 54px;" width="51"> <p>115.6</p> </td> <td style="text-align: center; height: 87px; width: 63px;" width="59"> <p>1020</p> </td> <td style="text-align: center; height: 87px; width: 59px;" width="54"> <p>14.94</p> </td> <td style="text-align: center; height: 87px; width: 54px;" width="51"> <p>19.03</p> </td> <td style="text-align: center; height: 87px; width: 48px;" width="43"> <p>9</p> </td> <td style="text-align: center; height: 87px; width: 47px;" width="43"> <p>6.2</p> </td> <td style="text-align: center; height: 87px; width: 48px;" width="43"> <p>4.3</p> </td> <td style="text-align: center; height: 87px; width: 47px;" width="43"> <p>91</p> </td> <td style="text-align: center; height: 87px; width: 56px;" width="51"> <p>176.4</p> </td> <td style="text-align: center; height: 87px; width: 120px;" width="66"> <p>IPEAA 180</p> </td> </tr> <tr style="height: 57px;"> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 48px;" width="43"> <p>2.24</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 54px;" width="51"> <p>23.5</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 63px;" width="59"> <p>142</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 48px;" width="43"> <p>8.26</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 54px;" width="51"> <p>194</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 63px;" width="59"> <p>1940</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 59px;" width="54"> <p>22.4</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 54px;" width="51"> <p>28.5</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 48px;" width="43"> <p>12</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 47px;" width="43"> <p>8.5</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 48px;" width="43"> <p>5.6</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 47px;" width="43"> <p>100</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 56px;" width="51"> <p>200</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 120px;" width="66"> <p>IPE 200</p> </td> </tr> <tr style="height: 57px;"> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 48px;" width="43"> <p>2.24</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 54px;" width="51"> <p>23.4</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 63px;" width="59"> <p>117</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 48px;" width="43"> <p>8.2</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 54px;" width="51"> <p>161.6</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 63px;" width="59"> <p>1591</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 59px;" width="54"> <p>18.4</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 54px;" width="51"> <p>23.5</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 48px;" width="43"> <p>12</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 47px;" width="43"> <p>7.0</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 48px;" width="43"> <p>4.5</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 47px;" width="43"> <p>100</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 56px;" width="51"> <p>197</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px; width: 120px;" width="66"> <p>IPEA 200</p> </td> </tr> <tr style="height: 87px;"> <td style="text-align: center; height: 87px; width: 48px;" width="43"> <p>2.20</p> </td> <td style="text-align: center; height: 87px; width: 54px;" width="51"> <p>22.5</p> </td> <td style="text-align: center; height: 87px; width: 63px;" width="59"> <p>112.49</p> </td> <td style="text-align: center; height: 87px; width: 48px;" width="43"> <p>8.19</p> </td> <td style="text-align: center; height: 87px; width: 54px;" width="51"> <p>156.2</p> </td> <td style="text-align: center; height: 87px; width: 63px;" width="59"> <p>1533.6</p> </td> <td style="text-align: center; height: 87px; width: 59px;" width="54"> <p>17.95</p> </td> <td style="text-align: center; height: 87px; width: 54px;" width="51"> <p>22.87</p> </td> <td style="text-align: center; height: 87px; width: 48px;" width="43"> <p>12</p> </td> <td style="text-align: center; height: 87px; width: 47px;" width="43"> <p>6.7</p> </td> <td style="text-align: center; height: 87px; width: 48px;" width="43"> <p>4.5</p> </td> <td style="text-align: center; height: 87px; width: 47px;" width="43"> <p>100</p> </td> <td style="text-align: center; height: 87px; width: 56px;" width="51"> <p>196.4</p> </td> <td style="text-align: center; height: 87px; width: 120px;" width="66"> <p>IPEAA 200</p> </td> </tr> </tbody> </table> <h2>قیمت تیرآهن کرمانشاه</h2> <p><span id="PRICE"></span>برای اطلاع از قیمت تیرآهن کرمانشاه می توانید به صفحه قیمت تیرآهن در وب سایت مدیران آهن مراجعه نمایید. در این صفحه قیمت سایزهای مختلف تیرآهن کرمانشاه به صورت روزانه به روز می شود. علاوه برقیمت روز تیرآهن کرمانشاه در این صفحه شما می توانید تغییرات قیمت هفتگی و ماهانه تیرآهن کرمانشاه را نیز مشاهده کنید.</p> <p>همچنین شما می توانید برای آگاهی از قیمت تیرآهن کرمانشاه با شماره تلفن <a title="tel" href="tel:03134155">03134155</a> تماس حاصل فرمایید.</p> <p>&nbsp;</p>
اشتراک در:
میلگرد-بستر-چیست
میلگرد بستر چیست | کاربرد و ویژگی ها
۷ دقیقه مطالعه۱۶ اسفند ۱۴۰۱
میلگرد چیست ؟ انواع و گریدهای آرماتور فولادی
انواع میلگرد و گریدهای مختلف آرماتور فولادی
۱۴ دقیقه مطالعه۷ فروردین ۱۴۰۲
تنش سیلان
تنش سیلان یا Definition of Flow Stress چیست؟
۶ دقیقه مطالعه۷ فروردین ۱۴۰۲
پروفیل-درب-و-پنجره-چیست
آشنایی با انواع پروفیل درب و پنجره
۱۰ دقیقه مطالعه۱۴ فروردین ۱۴۰۲