MODIRANAHAN
قبل از هر خرید مشورت کنید

رقیب جدی فولاد ایران در منطقه؟

نویسنده: تیم محتوای مدیران آهن
تاریخ انتشار: ۱۸ آبان ۱۴۰۰
مدت مطالعه: دقیقه
<p>در شرایط تحریم و مشکلات تامین مربوط به تامین انرژی صنعت فولاد کشور، رقبای منطقه ای مانند ترکیه در حال پر کردن جای خالی ایران در بازار فولاد هستند.&nbsp;ترکیه در 6 ماهه اول سال میلادی جاری تولید فولاد خود را به میزان 20 درصد و صادرات را 50 درصد افزایش داده است. ترکیه تولید فولاد ایران را تحقیر کرد تحریم های ایران، ترکیه را قدرتمند کرد</p>
<p> </p> <p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="تولید فولاد.jpg" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1636447216082.jpg" alt="زنجیره تولید فولاد"></p> <p>در شرایطی که صنعت فولاد ایران تحت تحریم است و از این جهت با مشکلات زیادی برای صادرات مواجه است، رقبای منطقه ای در حال پر کردن جای خالی ایران در بازار فولاد هستند.</p> <p>از جمله کشورهای همسایه که توسعه ی صنعت فولاد خود را در دستور کار قرار داده است و در حال تصاحب سهم بیشتری از بازار است کشور ترکیه است. ترکیه در 6 ماهه اول سال میلادی جاری تولید فولاد خود را به میزان 20 درصد و صادرات را 50 درصد افزایش داده است.</p> <p>طبق گزارش های اعلام شده میزان تولید فولاد ترکیه در سال 2020 برابر با 35.8 میلیون تن بوده است که در رتبه بندی جهانی تولید کنندگان فولاد این کشور را در رده ی هشتم و دو رتبه بالاتر از ایران قرار می دهد. تولید ایران در سال میلادی گذشته 29 میلیون تن گزارش شده است.</p> <h2>رتبه بندی تولیدکنندگان فولاد</h2> <p><strong>در جدول زیر می توانید میزان تولید و رتبه بندی ده کشور برتر تولیدکننده ی فولاد را مشاهد کنید.</strong></p> <table class="table1200" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" border="2"> <tbody> <tr> <td style="width: 99px; text-align: center;" width="208"> <p><strong>رتبه</strong></p> </td> <td style="width: 111px; text-align: center;" width="208"> <p><strong>کشور</strong></p> </td> <td style="width: 180px; text-align: center;" width="208"> <p><strong>تولید در سال 2020</strong></p> <p><strong>(تن)</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 99px; text-align: center;" width="208"> <p>1</p> </td> <td style="width: 111px; text-align: center;" width="208"> <p>چین</p> </td> <td style="width: 180px; text-align: center;" width="208"> <p>1064.8</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 99px; text-align: center;" width="208"> <p>2</p> </td> <td style="width: 111px; text-align: center;" width="208"> <p>هند</p> </td> <td style="width: 180px; text-align: center;" width="208"> <p>100.3</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 99px; text-align: center;" width="208"> <p>3</p> </td> <td style="width: 111px; text-align: center;" width="208"> <p>ژاپن</p> </td> <td style="width: 180px; text-align: center;" width="208"> <p>83.2</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 99px; text-align: center;" width="208"> <p>4</p> </td> <td style="width: 111px; text-align: center;" width="208"> <p>آمریکا</p> </td> <td style="width: 180px; text-align: center;" width="208"> <p>72.7</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 99px; text-align: center;" width="208"> <p>5</p> </td> <td style="width: 111px; text-align: center;" width="208"> <p>روسیه</p> </td> <td style="width: 180px; text-align: center;" width="208"> <p>71.6</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 99px; text-align: center;" width="208"> <p>6</p> </td> <td style="width: 111px; text-align: center;" width="208"> <p>کره جنوبی</p> </td> <td style="width: 180px; text-align: center;" width="208"> <p>67.1</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 99px; text-align: center;" width="208"> <p>7</p> </td> <td style="width: 111px; text-align: center;" width="208"> <p>ترکیه</p> </td> <td style="width: 180px; text-align: center;" width="208"> <p>35.8</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 99px; text-align: center;" width="208"> <p>8</p> </td> <td style="width: 111px; text-align: center;" width="208"> <p>آلمان</p> </td> <td style="width: 180px; text-align: center;" width="208"> <p>35.7</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 99px; text-align: center;" width="208"> <p>9</p> </td> <td style="width: 111px; text-align: center;" width="208"> <p>برزیل</p> </td> <td style="width: 180px; text-align: center;" width="208"> <p>31.0</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 99px; text-align: center;" width="208"> <p>10</p> </td> <td style="width: 111px; text-align: center;" width="208"> <p>ایران</p> </td> <td style="width: 180px; text-align: center;" width="208"> <p>29.0</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>نکته ای که در خصوص میزان تولید فولاد ترکیه و ایران قابل توجه است این است که در بین سال های 2010 تا 2020 میزان تولید ترکیه از 29 میلیون تن به 35.8 میلیون تن رسیده است. اما ایران از 12میلیون تن در سال 2010 به 29 میلیون تن رسیده است که رشد بسیار چشم گیری در مقایسه با رقیب ترکیه ای بوده است.</p> <p>در جدول زیر تولید ترکیه و ایران در فاصله ی سال های 2007 تا 2020 با یکدیگر مقایسه شده است. (میزان تولید بر حسب میلیون تن)</p> <table class="table1200" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" border="2"> <tbody> <tr style="height: 58px;"> <td style="width: 46px; text-align: center; height: 58px;" width="42"> <p><strong>2007</strong></p> </td> <td style="width: 46px; text-align: center; height: 58px;" width="42"> <p><strong>2008</strong></p> </td> <td style="width: 46px; text-align: center; height: 58px;" width="42"> <p><strong>2009</strong></p> </td> <td style="width: 46px; text-align: center; height: 58px;" width="42"> <p><strong>2010</strong></p> </td> <td style="width: 46px; text-align: center; height: 58px;" width="42"> <p><strong>2011</strong></p> </td> <td style="width: 46px; text-align: center; height: 58px;" width="42"> <p><strong>2012</strong></p> </td> <td style="width: 46px; text-align: center; height: 58px;" width="42"> <p><strong>2013</strong></p> </td> <td style="width: 46px; text-align: center; height: 58px;" width="42"> <p><strong>2014</strong></p> </td> <td style="width: 46px; text-align: center; height: 58px;" width="42"> <p><strong>2015</strong></p> </td> <td style="width: 46px; text-align: center; height: 58px;" width="42"> <p><strong>2016</strong></p> </td> <td style="width: 46px; text-align: center; height: 58px;" width="42"> <p><strong>2017</strong></p> </td> <td style="width: 46px; text-align: center; height: 58px;" width="42"> <p><strong>2018</strong></p> </td> <td style="width: 46px; text-align: center; height: 58px;" width="42"> <p><strong>2019</strong></p> </td> <td style="width: 46px; text-align: center; height: 58px;" width="42"> <p><strong>2020</strong></p> </td> <td style="width: 107px; text-align: center; height: 58px;" width="42"> <p> </p> </td> </tr> <tr style="height: 58px;"> <td style="width: 46px; text-align: center; height: 58px;" width="42"> <p>25.8</p> </td> <td style="width: 46px; text-align: center; height: 58px;" width="42"> <p>26.8</p> </td> <td style="width: 46px; text-align: center; height: 58px;" width="42"> <p>25.3</p> </td> <td style="width: 46px; text-align: center; height: 58px;" width="42"> <p>29.0</p> </td> <td style="width: 46px; text-align: center; height: 58px;" width="42"> <p>34.1</p> </td> <td style="width: 46px; text-align: center; height: 58px;" width="42"> <p>35.9</p> </td> <td style="width: 46px; text-align: center; height: 58px;" width="42"> <p>34.7</p> </td> <td style="width: 46px; text-align: center; height: 58px;" width="42"> <p>34.0</p> </td> <td style="width: 46px; text-align: center; height: 58px;" width="42"> <p>31.5</p> </td> <td style="width: 46px; text-align: center; height: 58px;" width="42"> <p>33.2</p> </td> <td style="width: 46px; text-align: center; height: 58px;" width="42"> <p>37.5</p> </td> <td style="width: 46px; text-align: center; height: 58px;" width="42"> <p>37.3</p> </td> <td style="width: 46px; text-align: center; height: 58px;" width="42"> <p>33.7</p> </td> <td style="width: 46px; text-align: center; height: 58px;" width="42"> <p>35.8</p> </td> <td style="width: 107px; text-align: center; height: 58px;" width="42"> <p><strong>ترکیه</strong></p> </td> </tr> <tr style="height: 58px;"> <td style="width: 46px; text-align: center; height: 58px;" width="42"> <p>10.1</p> </td> <td style="width: 46px; text-align: center; height: 58px;" width="42"> <p>10.0</p> </td> <td style="width: 46px; text-align: center; height: 58px;" width="42"> <p>10.9</p> </td> <td style="width: 46px; text-align: center; height: 58px;" width="42"> <p>12.0</p> </td> <td style="width: 46px; text-align: center; height: 58px;" width="42"> <p>13.0</p> </td> <td style="width: 46px; text-align: center; height: 58px;" width="42"> <p>14.5</p> </td> <td style="width: 46px; text-align: center; height: 58px;" width="42"> <p>15.4</p> </td> <td style="width: 46px; text-align: center; height: 58px;" width="42"> <p>16.3</p> </td> <td style="width: 46px; text-align: center; height: 58px;" width="42"> <p>16.1</p> </td> <td style="width: 46px; text-align: center; height: 58px;" width="42"> <p>17.9</p> </td> <td style="width: 46px; text-align: center; height: 58px;" width="42"> <p>21.8</p> </td> <td style="width: 46px; text-align: center; height: 58px;" width="42"> <p>24.5</p> </td> <td style="width: 46px; text-align: center; height: 58px;" width="42"> <p>25.6</p> </td> <td style="width: 46px; text-align: center; height: 58px;" width="42"> <p>29.0</p> </td> <td style="width: 107px; text-align: center; height: 58px;" width="42"> <p><strong>ایران</strong></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p>همانطور که اشاره شد ترکیه در شرایط تحریم ایران از فرصت پیش آمده استفاده کرده است تا بازار فولاد منطقه را در اختیار بگیرد.</p> <p>در همین زمینه محمود اکبری، معاون سابق فروش و بازاریابی فولاد مبارکه در مورد نقش ترکیه در بازار فولاد منطقه گفت: به نظر من وزیر امور خارجه هر کشور نقش بسیار مهم تری در مقایسه با وزیر اقتصاد دارد. همچنین وزیر صنعت نیز در گسترش مناسبات تجاری با سایر کشورها بسیار تاثیر گذار است.</p> <p>وی در ادامه افزود: در حال حاضر ارتباطات سیاسی خوبی توسط کشورهای دیگر در بازارهای منطقه ایجاد شده است و ما آن طور که باید در این زمینه کار نکرده ایم. ارتباطات سیاسی بهتر سایر کشورها باعث می شود که کشورهای هدف بتوانند با وضع تعرفه های ترجیحی صنعت کشور دیگری را با مشکل روبرو کنند. این اتفاق در حال وقوع است.</p> <p>لازم به یادآوری ست که برخی کشورها مانند عراق در سال گذشته اقدام به وضع تعرفه بر واردات <a title="میلگرد" href="https://www.modiranahan.com/priceTable/66/%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF" target="_blank" rel="noopener">میلگرد</a> از ایران کردند که همین مساله باعث شد تولید کنندگان، قیمت میلگرد صادر شده به عراق را کاهش دهند تا بتواند با وجود تعرفه، قیمت منطقی داشته باشد.</p> <p>در حال حاضر کشور ترکیه بیشتر در مقاطع طویل سرمایه گذاری کرده است در حالی که کشور ما از نظر تولید مقاطع تخت در شرایط بهتری قرار دارد و می توانیم در این زمینه نسبت به ترکیه برتری داشته باشیم.</p> <p>در خصوص حضور در بازار عراق نیز معاون سابق فروش و بازاریابی فولاد مبارکه گفت: هر چند بازار عراق در سال های اخیر شرایط مطلوبی نداشته است اما ایران در زمینه صادرات به این کشور همواره جز دو کشور اول بوده است. این مساله با تقویت روابط سیاسی بین دو کشور می تواند بهبود یابد. در حال حاضر نرخ میلگرد صادراتی از نرخ شمش کمتر است و دلیل آن وضع تحریم ها علیه صنعت فولاد کشور است که تنها با ارتباطات سیاسی می تواند برطرف شود.</p>
اشتراک در:
برشکاری-CNC-با-واترجت
برشکاری سی ان سی (CNC) با واترجت
۵ دقیقه مطالعه۲۱ اسفند ۱۴۰۱
افزایش قیمت جهانی فولاد
افزایش ۱۲ درصدی قیمت جهانی فولاد
۱ دقیقه مطالعه۱۰ اسفند ۱۴۰۱
قیمت ضایعات آهن به چه عواملی بستگی دارد؟
قیمت ضایعات آهن به چه عواملی بستگی دارد؟
۲ دقیقه مطالعه۱۰ اسفند ۱۴۰۱