MODIRANAHAN
قبل از هر خرید مشورت کنید

کف قیمت میلگرد کجاست؟

نویسنده: تیم محتوای مدیران آهن
تاریخ انتشار: ۸ خرداد ۱۴۰۱
مدت مطالعه: دقیقه

<p>در کمتر از 15 روز قیمت میلگرد 16 اصفهان از 18 هزار و 350 تومان در 24 اردیبهشت ماه به 17 هزار و 650 تومان در 7 خرداد رسیده و 3.8 درصد از ارزش خود را از دست داده است. پس از طغیان قیمت میلگرد در انتهای سال 1400 و اوایل سال 1401 حالا به نظر می رسد 2 ماه انتظار فعالان بازار برای ارزانی میلگرد به سر آمده است. حال بسیاری از سازندگان منتظر هستند تا قیمت میلگرد به کف رسیده تا خرید خود را انجام دهند. اما کف قیمت میلگرد در شرایط کنونی کجاست؟</p>

<p style="text-align: center;"><img class="content-image" title="modiranahan_rebar.jpg" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1666594652122-modiranahan_rebar.jpg" alt="کاهش قیمت میلگرد در روزهای آینده" /></p> <p style="text-align: center;">تصویر شماره 1- قیمت میلگرد چقدر کاهش می یابد؟</p> <h2>قیمت میلگرد تا کجا کاهش می یابد؟</h2> <p>در شرایط فعلی که تورم ماهانه 3.5 درصد است و قیمت دلار آزاد به حدود 30 هزار و 500 تومان رسیده قیمت میلگرد حداکثر چقدر می تواند کاهش یابد؟ قیمت میلگرد در روزها و هفته های آینده تحت تأثیر قیمت شمش فولادی در هفته ها و ماه های گذشته است بنابراین برای پاسخ به پرسش مطرح شده به آمار معاملات شمش فولادی در بورس کالا طی 2.5 ماه گذشته رجوع کرده ایم. جدول زیر تمام اطلاعات مفید معاملات شمش در 75 روز گذشته را به صورت خلاصه وار در خود جای داده است.</p> <table class="table1200" style="height: 754px; width: 690px; border-style: solid; margin-left: auto; margin-right: auto;" border="2" width="690"><caption>&nbsp;</caption> <tbody> <tr style="height: 58px;"> <td style="height: 58px; width: 114px; text-align: center;" width="122"> <p><strong>درصد فروش رفته</strong></p> </td> <td style="height: 58px; width: 102px; text-align: center;" width="104"> <p><strong>حجم معامله<br />(تن)</strong></p> </td> <td style="height: 58px; width: 103px; text-align: center;" width="104"> <p><strong>حجم عرضه<br />(تن)</strong></p> </td> <td style="height: 58px; width: 124px; text-align: center;" width="132"> <p><strong>میانگین موزون قیمت<br />(تومان)</strong></p> </td> <td style="height: 58px; width: 85px; text-align: center;" width="86"> <p><strong>کف قیمت پایه<br />(تومان)</strong></p> </td> <td style="height: 58px; width: 90px; text-align: center;" width="94"> <p><strong>تاریخ</strong></p> </td> <td style="height: 58px; width: 54px; text-align: center;" width="50"> <p><strong>سال</strong></p> </td> </tr> <tr style="height: 58px;"> <td style="height: 58px; width: 114px; text-align: center;" width="122"> <p><strong>47.5</strong></p> </td> <td style="height: 58px; width: 102px; text-align: center;" width="104"> <p><strong>101560</strong></p> </td> <td style="height: 58px; width: 103px; text-align: center;" width="104"> <p><strong>214050</strong></p> </td> <td style="height: 58px; width: 124px; text-align: center;" width="132"> <p><strong>14570</strong></p> </td> <td style="height: 58px; width: 85px; text-align: center;" width="86"> <p><strong>14217</strong></p> </td> <td style="height: 58px; width: 90px; text-align: center;" width="94"> <p><strong>3 خرداد</strong></p> </td> <td style="height: 522px; width: 54px; text-align: center;" rowspan="9" width="50"> <p><strong>1401</strong></p> </td> </tr> <tr style="height: 58px;"> <td style="height: 58px; width: 114px; text-align: center;" width="122"> <p><strong>54.5</strong></p> </td> <td style="height: 58px; width: 102px; text-align: center;" width="104"> <p><strong>113760</strong></p> </td> <td style="height: 58px; width: 103px; text-align: center;" width="104"> <p><strong>208700</strong></p> </td> <td style="height: 58px; width: 124px; text-align: center;" width="132"> <p><strong>15062</strong></p> </td> <td style="height: 58px; width: 85px; text-align: center;" width="86"> <p><strong>14600</strong></p> </td> <td style="height: 58px; width: 90px; text-align: center;" width="94"> <p><strong>27 اردیبهشت</strong></p> </td> </tr> <tr style="height: 58px;"> <td style="height: 58px; width: 114px; text-align: center;" width="122"> <p><strong>35.8</strong></p> </td> <td style="height: 58px; width: 102px; text-align: center;" width="104"> <p><strong>106620</strong></p> </td> <td style="height: 58px; width: 103px; text-align: center;" width="104"> <p><strong>298210</strong></p> </td> <td style="height: 58px; width: 124px; text-align: center;" width="132"> <p><strong>15227</strong></p> </td> <td style="height: 58px; width: 85px; text-align: center;" width="86"> <p><strong>14600</strong></p> </td> <td style="height: 58px; width: 90px; text-align: center;" width="94"> <p><strong>20 اردیبهشت</strong></p> </td> </tr> <tr style="height: 58px;"> <td style="height: 58px; width: 114px; text-align: center;" width="122"> <p><strong>19</strong></p> </td> <td style="height: 58px; width: 102px; text-align: center;" width="104"> <p><strong>54200</strong></p> </td> <td style="height: 58px; width: 103px; text-align: center;" width="104"> <p><strong>284950</strong></p> </td> <td style="height: 58px; width: 124px; text-align: center;" width="132"> <p><strong>15359</strong></p> </td> <td style="height: 58px; width: 85px; text-align: center;" width="86"> <p><strong>14700</strong></p> </td> <td style="height: 58px; width: 90px; text-align: center;" width="94"> <p><strong>11 اردیبهشت</strong></p> </td> </tr> <tr style="height: 58px;"> <td style="height: 58px; width: 114px; text-align: center;" width="122"> <p><strong>18.7</strong></p> </td> <td style="height: 58px; width: 102px; text-align: center;" width="104"> <p><strong>49700</strong></p> </td> <td style="height: 58px; width: 103px; text-align: center;" width="104"> <p><strong>265790</strong></p> </td> <td style="height: 58px; width: 124px; text-align: center;" width="132"> <p><strong>15387</strong></p> </td> <td style="height: 58px; width: 85px; text-align: center;" width="86"> <p><strong>14800</strong></p> </td> <td style="height: 58px; width: 90px; text-align: center;" width="94"> <p><strong>6 اردیبهشت</strong></p> </td> </tr> <tr style="height: 58px;"> <td style="height: 58px; width: 114px; text-align: center;" width="122"> <p><strong>29.2</strong></p> </td> <td style="height: 58px; width: 102px; text-align: center;" width="104"> <p><strong>69650</strong></p> </td> <td style="height: 58px; width: 103px; text-align: center;" width="104"> <p><strong>238230</strong></p> </td> <td style="height: 58px; width: 124px; text-align: center;" width="132"> <p><strong>15467</strong></p> </td> <td style="height: 58px; width: 85px; text-align: center;" width="86"> <p><strong>14770</strong></p> </td> <td style="height: 58px; width: 90px; text-align: center;" width="94"> <p><strong>30 فروردین</strong></p> </td> </tr> <tr style="height: 58px;"> <td style="height: 58px; width: 114px; text-align: center;" width="122"> <p><strong>18.7</strong></p> </td> <td style="height: 58px; width: 102px; text-align: center;" width="104"> <p><strong>51775</strong></p> </td> <td style="height: 58px; width: 103px; text-align: center;" width="104"> <p><strong>277206</strong></p> </td> <td style="height: 58px; width: 124px; text-align: center;" width="132"> <p><strong>15478</strong></p> </td> <td style="height: 58px; width: 85px; text-align: center;" width="86"> <p><strong>15000</strong></p> </td> <td style="height: 58px; width: 90px; text-align: center;" width="94"> <p><strong>23 فروردین</strong></p> </td> </tr> <tr style="height: 58px;"> <td style="height: 58px; width: 114px; text-align: center;" width="122"> <p><strong>32.4</strong></p> </td> <td style="height: 58px; width: 102px; text-align: center;" width="104"> <p><strong>61120</strong></p> </td> <td style="height: 58px; width: 103px; text-align: center;" width="104"> <p><strong>188410</strong></p> </td> <td style="height: 58px; width: 124px; text-align: center;" width="132"> <p><strong>15253</strong></p> </td> <td style="height: 58px; width: 85px; text-align: center;" width="86"> <p><strong>15015</strong></p> </td> <td style="height: 58px; width: 90px; text-align: center;" width="94"> <p><strong>16 فروردین</strong></p> </td> </tr> <tr style="height: 58px;"> <td style="height: 58px; width: 114px; text-align: center;" width="122"> <p><strong>38.4</strong></p> </td> <td style="height: 58px; width: 102px; text-align: center;" width="104"> <p><strong>60850</strong></p> </td> <td style="height: 58px; width: 103px; text-align: center;" width="104"> <p><strong>158600</strong></p> </td> <td style="height: 58px; width: 124px; text-align: center;" width="132"> <p><strong>15045</strong></p> </td> <td style="height: 58px; width: 85px; text-align: center;" width="86"> <p><strong>14665</strong></p> </td> <td style="height: 58px; width: 90px; text-align: center;" width="94"> <p><strong>9 فروردین</strong></p> </td> </tr> <tr style="height: 58px;"> <td style="height: 58px; width: 114px; text-align: center;" width="122"> <p><strong>71.8</strong></p> </td> <td style="height: 58px; width: 102px; text-align: center;" width="104"> <p><strong>106380</strong></p> </td> <td style="height: 58px; width: 103px; text-align: center;" width="104"> <p><strong>148160</strong></p> </td> <td style="height: 58px; width: 124px; text-align: center;" width="132"> <p><strong>14651</strong></p> </td> <td style="height: 58px; width: 85px; text-align: center;" width="86"> <p><strong>13740</strong></p> </td> <td style="height: 58px; width: 90px; text-align: center;" width="94"> <p><strong>23 اسفند</strong></p> </td> <td style="height: 116px; width: 54px; text-align: center;" rowspan="2" width="50"> <p><strong>1400</strong></p> </td> </tr> <tr style="height: 58px;"> <td style="height: 58px; width: 114px; text-align: center;" width="122"> <p><strong>83.1</strong></p> </td> <td style="height: 58px; width: 102px; text-align: center;" width="104"> <p><strong>79680</strong></p> </td> <td style="height: 58px; width: 103px; text-align: center;" width="104"> <p><strong>95880</strong></p> </td> <td style="height: 58px; width: 124px; text-align: center;" width="132"> <p><strong>14202</strong></p> </td> <td style="height: 58px; width: 85px; text-align: center;" width="86"> <p><strong>13200</strong></p> </td> <td style="height: 58px; width: 90px; text-align: center;" width="94"> <p><strong>17 اسفند</strong></p> </td> </tr> <tr style="height: 58px;"> <td style="height: 58px; width: 114px; text-align: center;" width="122"> <p><strong>36</strong></p> </td> <td style="height: 58px; width: 102px; text-align: center;" width="104"> <p><strong>855295</strong></p> </td> <td style="height: 58px; width: 103px; text-align: center;" width="104"> <p><strong>2378186</strong></p> </td> <td style="height: 58px; width: 124px; text-align: center;" width="132"> <p><strong>15001</strong></p> </td> <td style="height: 58px; width: 229px; text-align: center;" colspan="3" width="229"> <p><strong>مجموع / متوسط</strong></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">جدول شماره 1- آمار معاملات شمش در بورس کالا (اسفند 1400 تا خرداد 1401)</p> <h2>کف قیمت میلگرد کجاست؟</h2> <p>همان طور که در جدول بالا مشخص است در 12 هفته ی گذشته بیش از 855 هزار تن شمش فولادی با قیمت متوسط 15 هزار تومان به فروش رسیده است که با احتساب مالیات بر ارزش افزوده و سایر هزینه های خرید از بورس کالا معادل 16 هزار و 387 تومان بازار است. بنابراین می توان گفت نوردکاران در این روزها میلگردی تولید می کنند که از شمش حدودا 16 هزار و 400 تومانی ساخته شده است.</p> <h2>قیمت میلگرد و حمایت 17 هزار و 500 تومانی</h2> <p>اگر به نمودار قیمت شمش و همینطور قیمت میلگرد در درازمدت نگاه کنیم متوجه می شویم که شکاف میان قیمت میلگرد و قیمت شمش معمولا بین 8 تا 10 درصد بوده است. البته در شرایط رکودی بازار آهن این شکاف حتی به حدود 7 درصد نیز رسیده و در شرایط رونق بازار نیز به سمت نرخ هایی بالاتر از 10 درصد حرکت کرده است. اگر هزینه ی تولید میلگرد از شمش فولاد را هم کمترین درصد یعنی 8 درصد در نظر بگیریم به عدد 17 هزار و 650 تومان برای قیمت میلگرد امروز می رسیم.</p> <p style="text-align: right;">حتی اگر به دلیل رکود شدید بازار به شمش 16 هزار و 400 تومانی 7 درصد نیز اضافه کنیم قیمت میلگرد به 17 هزار و 500 تومان نزدیک می شود. با توجه به اینکه متوسط قیمت میلگرد در بازار در حال حاضر در همین محدوده ی 17 هزار و 500 تومانی قرار دارد می توان گفت همین حالا نیز قیمت میلگرد در بازار به کف نشسته است و نوردکاران در برابر کاهش بیشتر قیمت میلگرد در روزها و هفته های آینده تا حدودی از خود مقاومت نشان خواهند داد. پس سد اول حمایتی در برابر ریزش قیمت میلگرد همین سطح فعلی یعنی 17 هزار و 500 تومان است.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</p> <h2 style="text-align: right;">&nbsp;معاملات شمش در 75 روز گذشته</h2> <p>در 2.5 ماه گذشته 2 میلیون و 378 هزار و 186 تن شمش فولادی در بورس کالا عرضه شده که از این مقدار 855 هزار و 295 تن آن یعنی حدود 36 درصد مورد معامله قرار گرفته است. متوسط قیمت شمش در این معاملات حدود 15 هزار تومان بوده است که معادل شمش 16 هزار و 387 تومانی در بازار است. داده های جدول بالا را می توان به صورت نمودار زیر نیز نشان داد.</p> <p><img class="" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="تصویر شماره 2- معاملات شمش فولادی در بورس کالا- از 17 اسفند 1400 تا 3 خرداد 1401" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1653840728224-08-03-shab.jpg" alt="تصویر شماره 2- معاملات شمش فولادی در بورس کالا- از 17 اسفند 1400 تا 3 خرداد 1401" /></p> <p style="text-align: center;">تصویر شماره 2- معاملات شمش فولادی در بورس کالا- از 17 اسفند 1400 تا 3 خرداد 1401</p> <p>با توجه به این نمودار کاملا مشخص است که کف قیمت پایه معاملات شمش در بورس 13 هزار و 200 تومان بوده که در 17 اسفند سال گذشته رقم خورده است. سقف قیمت پایه شمش نیز 15 هزار و 931 تومان بوده است که در روز 6 اردیبهشت ماه به وقوع پیوسته است. در 17 ام اسفند ماه پایین ترین قیمت میانگین موزون شمش یعنی 14 هزار و 202 تومان در رینگ صنعتی بورس کالا رقم خورد و بالاترین قیمت میانگین موزون شمش نیز در معاملات روز سه شنبه 23 فروردین ماه بدست آمد. متوسط قیمت شمش فولادی در این روز به 15 هزار و 478 تومان رسید. در مجموع از 17 اسفند سال 1400 تا 3 خرداد امسال 855 هزار و 295 تن شمش فولادی در بورس کالا فروخته شده است.</p> <h2>سد دوم در برابر ریزش قیمت میلگرد</h2> <p>همان طور که از جدول و نمودار بالا مشخص است در آخرین معاملات شمش فولادی که سه شنبه ی گذشته 3 خرداد ماه در بازار فیزیکی بورس کالا انجام پذیرفت قیمت میانگین موزون شمش به 14 هزار و 570 تومان رسید که با احتساب هزینه های خرید از بورس کالا شامل مالیات بر ارزش افزوده و همینطور کارمزد ارکان بورس تمام شده ی آن برای نوردکاران به 15 هزار و 920 تومان می رسد. اگر هزینه ی ساخت میلگرد از شمش را 8 درصد در نظر بگیریم می توان گفت بهای میلگرد در بازار می تواند تا سطح 17 هزار و 200 تومان نیز پایین بیاید.</p> <p>در واقع هر چند این نرخ اجازه نمی دهد تا نوردکاران از تولیدات میلگرد خود در 2 ماه گذشته سودی کسب کنند اما با فروش میلگردهای انبار خود می توانند شمش هایی به مراتب ارزان قیمت تر از 2 ماه گذشته خریداری کنند و در نتیجه سودآوری خود را در ماه های پیش رو افزایش دهند. بنابراین به نظر می رسد قیمت میلگرد در سطح 17 هزار و 200 تومانی نیز از دومین حمایت خود برخوردار است که از اولین حمایت در سطح 17 هزار و 500 تومانی مستحکم تر است. اما آیا این بدین معناست که امکان ریزش بیشتر قیمت میلگرد در بازار وجود ندارد؟ خیر اینطور نیست.</p> <h2>امکان ریزش بیشتر قیمت میلگرد وجود دارد؟</h2> <p>&nbsp;اگر در معاملات این هفته ی شمش فولادی که سه شنبه 10 خرداد ماه در رینگ صنعتی بورس کالا انجام می شود قیمت های پایه باز هم کاهش یابد می توان انتظار داشت که قیمت میلگرد در بازار حمایت 17 هزار و 200 تومانی خود را نیز در هفته ی آینده از دست داده و به زیر 17 هزار تومان نیز سقوط کند.</p> <p>سومین حمایت قیمت میلگرد که از هر دو حمایت 17 هزار و 500 تومانی و 17 هزار و 200 تومانی قوی تر است در سطح 16 هزار و 800 تومانی قرار دارد که برای شکستن آن لازم است قیمت بیلت صادراتی ایران از سطح 580 دلار به ازای هر تن افت کند که البته با توجه به اینکه قیمت های جهانی اکنون در کف خود ایستاده اند و تقاضای فولاد چین در حال بازگشت به بازارهای جهانی است دور از ذهن به نظر می رسد.</p>
اشتراک در:
فولاد CIS ارزان تر از فولاد ایران شد
فولاد CIS ارزان تر از فولاد ایران شد
۱ دقیقه مطالعه۲۵ دی ۱۴۰۱
صادرات میلگرد چقدر سود دارد؟
صادرات میلگرد برای کشور چقدر سود دارد؟
۲ دقیقه مطالعه۱۰ اسفند ۱۴۰۱
بازار آهن قراضه تحت سلطه مافیا
بازار آهن قراضه تحت سلطه مافیا
۱ دقیقه مطالعه۲۵ دی ۱۴۰۱
علت افزایش قیمت شمش فولادی چیست؟
علت افزایش قیمت شمش فولادی چیست؟
۳ دقیقه مطالعه۲۵ دی ۱۴۰۱