MODIRANAHAN
قبل از هر خرید مشورت کنید

جدول اشتال میلگرد

نویسنده: تیم محتوای مدیران آهن
تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۴۰۰
مدت مطالعه: دقیقه
<p>جدول اشتال میلگرد یک منبعی است که اغلب مهندسین عمران به آن مراجعه می کنند.&nbsp; مهمترین استفاده از جدول اشتال میلگرد محاسبه دقیق وزن می باشد. پس از مشخص شدن وزن میلگرد میتوان قیمت آن را به درستی تعیین کرد. &nbsp;</p>
<p>جدول اشتال میلگرد شامل اطلاعات استاندارد مورد نیاز صنعت ساختمان سازی طبق استاندارد DIN آلمان است. اولین بار مهندس آلمانی "مارتا اشنایدر بورگر" در سال 1938 جدول اشتایدر را تهیه نمود، او در بخش ساختمان های محکم و سیمان کتاب های ارزنده ای ارائه داده است.</p> <p style="text-align: center;"><img class="content-image" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="جدول اشتال میلگرد.jpg" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1638969426362.jpg" alt="پارامترهای جدول اشتال میلگرد" />تصویر شماره 1 - میلگرد</p> <blockquote> <p>بیشتر بخوانید: <a title="جدول وزن میلگرد" href="https://www.modiranahan.com/wiki/73/%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%88%D8%B2%D9%86-%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D9%88%D8%B2%D9%86-%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF" target="_blank" rel="noopener">جدول وزن میلگرد</a></p> </blockquote> <h2>جدول اشتال میلگرد فولادی</h2> <table class="table1200" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" border="2"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;" width="74"> <p><strong>قطر mm</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="123"> <p><strong>سطح مقطع cm<sup>2</sup></strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="123"> <p><strong>وزن یک متر kg/m</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="85"> <p><strong>W1 &nbsp;(cm3)</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="133"> <p><strong>U2 (cm2/m)</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="74"> <p>10</p> </td> <td style="text-align: center;" width="123"> <p>0.785</p> </td> <td style="text-align: center;" width="123"> <p>0.617</p> </td> <td style="text-align: center;" width="85"> <p>0.098</p> </td> <td style="text-align: center;" width="133"> <p>314</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="74"> <p>12</p> </td> <td style="text-align: center;" width="123"> <p>1.13</p> </td> <td style="text-align: center;" width="123"> <p>0.888</p> </td> <td style="text-align: center;" width="85"> <p>0.170</p> </td> <td style="text-align: center;" width="133"> <p>377</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="74"> <p>13</p> </td> <td style="text-align: center;" width="123"> <p>1.33</p> </td> <td style="text-align: center;" width="123"> <p>1.04</p> </td> <td style="text-align: center;" width="85"> <p>0.216</p> </td> <td style="text-align: center;" width="133"> <p>408</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="74"> <p>14</p> </td> <td style="text-align: center;" width="123"> <p>1.54</p> </td> <td style="text-align: center;" width="123"> <p>1.21</p> </td> <td style="text-align: center;" width="85"> <p>0.269</p> </td> <td style="text-align: center;" width="133"> <p>440</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="74"> <p>15</p> </td> <td style="text-align: center;" width="123"> <p>1.77</p> </td> <td style="text-align: center;" width="123"> <p>1.39</p> </td> <td style="text-align: center;" width="85"> <p>0.331</p> </td> <td style="text-align: center;" width="133"> <p>471</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="74"> <p>16</p> </td> <td style="text-align: center;" width="123"> <p>2.01</p> </td> <td style="text-align: center;" width="123"> <p>1.58</p> </td> <td style="text-align: center;" width="85"> <p>0.402</p> </td> <td style="text-align: center;" width="133"> <p>503</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="74"> <p>18</p> </td> <td style="text-align: center;" width="123"> <p>2.54</p> </td> <td style="text-align: center;" width="123"> <p>2.00</p> </td> <td style="text-align: center;" width="85"> <p>0.573</p> </td> <td style="text-align: center;" width="133"> <p>565</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="74"> <p>19</p> </td> <td style="text-align: center;" width="123"> <p>2.84</p> </td> <td style="text-align: center;" width="123"> <p>2.23</p> </td> <td style="text-align: center;" width="85"> <p>0.673</p> </td> <td style="text-align: center;" width="133"> <p>597</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="74"> <p>20</p> </td> <td style="text-align: center;" width="123"> <p>3.14</p> </td> <td style="text-align: center;" width="123"> <p>2.47</p> </td> <td style="text-align: center;" width="85"> <p>0.785</p> </td> <td style="text-align: center;" width="133"> <p>628</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="74"> <p>22</p> </td> <td style="text-align: center;" width="123"> <p>3.80</p> </td> <td style="text-align: center;" width="123"> <p>2.98</p> </td> <td style="text-align: center;" width="85"> <p>1.05</p> </td> <td style="text-align: center;" width="133"> <p>691</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="74"> <p>24</p> </td> <td style="text-align: center;" width="123"> <p>4.52</p> </td> <td style="text-align: center;" width="123"> <p>3.55</p> </td> <td style="text-align: center;" width="85"> <p>1.36</p> </td> <td style="text-align: center;" width="133"> <p>754</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="74"> <p>25</p> </td> <td style="text-align: center;" width="123"> <p>4.91</p> </td> <td style="text-align: center;" width="123"> <p>3.85</p> </td> <td style="text-align: center;" width="85"> <p>1.53</p> </td> <td style="text-align: center;" width="133"> <p>785</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="74"> <p>26</p> </td> <td style="text-align: center;" width="123"> <p>5.31</p> </td> <td style="text-align: center;" width="123"> <p>4.17</p> </td> <td style="text-align: center;" width="85"> <p>1.73</p> </td> <td style="text-align: center;" width="133"> <p>817</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="74"> <p>27</p> </td> <td style="text-align: center;" width="123"> <p>5.73</p> </td> <td style="text-align: center;" width="123"> <p>4.49</p> </td> <td style="text-align: center;" width="85"> <p>1.93</p> </td> <td style="text-align: center;" width="133"> <p>848</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="74"> <p>28</p> </td> <td style="text-align: center;" width="123"> <p>6.61</p> </td> <td style="text-align: center;" width="123"> <p>4.83</p> </td> <td style="text-align: center;" width="85"> <p>2.16</p> </td> <td style="text-align: center;" width="133"> <p>880</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="74"> <p>30</p> </td> <td style="text-align: center;" width="123"> <p>70.7</p> </td> <td style="text-align: center;" width="123"> <p>5.55</p> </td> <td style="text-align: center;" width="85"> <p>2.65</p> </td> <td style="text-align: center;" width="133"> <p>942</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="74"> <p>32</p> </td> <td style="text-align: center;" width="123"> <p>8.04</p> </td> <td style="text-align: center;" width="123"> <p>6.31</p> </td> <td style="text-align: center;" width="85"> <p>3.22</p> </td> <td style="text-align: center;" width="133"> <p>1010</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="74"> <p>35</p> </td> <td style="text-align: center;" width="123"> <p>9.62</p> </td> <td style="text-align: center;" width="123"> <p>7.55</p> </td> <td style="text-align: center;" width="85"> <p>4.21</p> </td> <td style="text-align: center;" width="133"> <p>1100</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="74"> <p>36</p> </td> <td style="text-align: center;" width="123"> <p>10.2</p> </td> <td style="text-align: center;" width="123"> <p>7.99</p> </td> <td style="text-align: center;" width="85"> <p>4.52</p> </td> <td style="text-align: center;" width="133"> <p>1130</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="74"> <p>38</p> </td> <td style="text-align: center;" width="123"> <p>11.3</p> </td> <td style="text-align: center;" width="123"> <p>8.90</p> </td> <td style="text-align: center;" width="85"> <p>5.39</p> </td> <td style="text-align: center;" width="133"> <p>1190</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="74"> <p>40</p> </td> <td style="text-align: center;" width="123"> <p>12.6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="123"> <p>9.86</p> </td> <td style="text-align: center;" width="85"> <p>6.28</p> </td> <td style="text-align: center;" width="133"> <p>160</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="74"> <p>42</p> </td> <td style="text-align: center;" width="123"> <p>13.9</p> </td> <td style="text-align: center;" width="123"> <p>10.9</p> </td> <td style="text-align: center;" width="85"> <p>7.27</p> </td> <td style="text-align: center;" width="133"> <p>1320</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="74"> <p>45</p> </td> <td style="text-align: center;" width="123"> <p>15.9</p> </td> <td style="text-align: center;" width="123"> <p>12.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="85"> <p>8.95</p> </td> <td style="text-align: center;" width="133"> <p>1410</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="74"> <p>48</p> </td> <td style="text-align: center;" width="123"> <p>18.1</p> </td> <td style="text-align: center;" width="123"> <p>14.2</p> </td> <td style="text-align: center;" width="85"> <p>10.9</p> </td> <td style="text-align: center;" width="133"> <p>1510</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="74"> <p>50</p> </td> <td style="text-align: center;" width="123"> <p>19.6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="123"> <p>15.4</p> </td> <td style="text-align: center;" width="85"> <p>12.3</p> </td> <td style="text-align: center;" width="133"> <p>1570</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="74"> <p>52</p> </td> <td style="text-align: center;" width="123"> <p>21.2</p> </td> <td style="text-align: center;" width="123"> <p>16.7</p> </td> <td style="text-align: center;" width="85"> <p>13.8</p> </td> <td style="text-align: center;" width="133"> <p>1630</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="74"> <p>55</p> </td> <td style="text-align: center;" width="123"> <p>23.8</p> </td> <td style="text-align: center;" width="123"> <p>18.7</p> </td> <td style="text-align: center;" width="85"> <p>16.3</p> </td> <td style="text-align: center;" width="133"> <p>1730</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="74"> <p>60</p> </td> <td style="text-align: center;" width="123"> <p>28.3</p> </td> <td style="text-align: center;" width="123"> <p>22.2</p> </td> <td style="text-align: center;" width="85"> <p>21.2</p> </td> <td style="text-align: center;" width="133"> <p>1880</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="74"> <p>63</p> </td> <td style="text-align: center;" width="123"> <p>31.2</p> </td> <td style="text-align: center;" width="123"> <p>24.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="85"> <p>24.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="133"> <p>1980</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="74"> <p>65</p> </td> <td style="text-align: center;" width="123"> <p>33.2</p> </td> <td style="text-align: center;" width="123"> <p>26.0</p> </td> <td style="text-align: center;" width="85"> <p>27.0</p> </td> <td style="text-align: center;" width="133"> <p>2040</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="74"> <p>70</p> </td> <td style="text-align: center;" width="123"> <p>38.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="123"> <p>30.2</p> </td> <td style="text-align: center;" width="85"> <p>33.7</p> </td> <td style="text-align: center;" width="133"> <p>2200</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="74"> <p>73</p> </td> <td style="text-align: center;" width="123"> <p>41.9</p> </td> <td style="text-align: center;" width="123"> <p>32.9</p> </td> <td style="text-align: center;" width="85"> <p>38.2</p> </td> <td style="text-align: center;" width="133"> <p>2290</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="74"> <p>75</p> </td> <td style="text-align: center;" width="123"> <p>44.2</p> </td> <td style="text-align: center;" width="123"> <p>34.7</p> </td> <td style="text-align: center;" width="85"> <p>41.4</p> </td> <td style="text-align: center;" width="133"> <p>2360</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="74"> <p>80</p> </td> <td style="text-align: center;" width="123"> <p>50.3</p> </td> <td style="text-align: center;" width="123"> <p>39.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="85"> <p>50.3</p> </td> <td style="text-align: center;" width="133"> <p>2510</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="74"> <p>85</p> </td> <td style="text-align: center;" width="123"> <p>56.7</p> </td> <td style="text-align: center;" width="123"> <p>44.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="85"> <p>60.3</p> </td> <td style="text-align: center;" width="133"> <p>2670</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="74"> <p>90</p> </td> <td style="text-align: center;" width="123"> <p>63.6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="123"> <p>49.9</p> </td> <td style="text-align: center;" width="85"> <p>71.6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="133"> <p>2830</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="74"> <p>95</p> </td> <td style="text-align: center;" width="123"> <p>70.9</p> </td> <td style="text-align: center;" width="123"> <p>55.6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="85"> <p>84.2</p> </td> <td style="text-align: center;" width="133"> <p>2980</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="74"> <p>100</p> </td> <td style="text-align: center;" width="123"> <p>78.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="123"> <p>61.7</p> </td> <td style="text-align: center;" width="85"> <p>98.2</p> </td> <td style="text-align: center;" width="133"> <p>3140</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="74"> <p>105</p> </td> <td style="text-align: center;" width="123"> <p>84.6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="123"> <p>68.0</p> </td> <td style="text-align: center;" width="85"> <p>114</p> </td> <td style="text-align: center;" width="133"> <p>3300</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="74"> <p>110</p> </td> <td style="text-align: center;" width="123"> <p>95.0</p> </td> <td style="text-align: center;" width="123"> <p>74.6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="85"> <p>131</p> </td> <td style="text-align: center;" width="133"> <p>3460</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="74"> <p>115</p> </td> <td style="text-align: center;" width="123"> <p>104</p> </td> <td style="text-align: center;" width="123"> <p>81.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="85"> <p>149</p> </td> <td style="text-align: center;" width="133"> <p>3610</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="74"> <p>120</p> </td> <td style="text-align: center;" width="123"> <p>113</p> </td> <td style="text-align: center;" width="123"> <p>88.8</p> </td> <td style="text-align: center;" width="85"> <p>170</p> </td> <td style="text-align: center;" width="133"> <p>3770</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="74"> <p>125</p> </td> <td style="text-align: center;" width="123"> <p>123</p> </td> <td style="text-align: center;" width="123"> <p>96.3</p> </td> <td style="text-align: center;" width="85"> <p>192</p> </td> <td style="text-align: center;" width="133"> <p>3930</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="74"> <p>130</p> </td> <td style="text-align: center;" width="123"> <p>133</p> </td> <td style="text-align: center;" width="123"> <p>104</p> </td> <td style="text-align: center;" width="85"> <p>216</p> </td> <td style="text-align: center;" width="133"> <p>4080</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="74"> <p>135</p> </td> <td style="text-align: center;" width="123"> <p>143</p> </td> <td style="text-align: center;" width="123"> <p>112</p> </td> <td style="text-align: center;" width="85"> <p>242</p> </td> <td style="text-align: center;" width="133"> <p>4240</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="74"> <p>140</p> </td> <td style="text-align: center;" width="123"> <p>154</p> </td> <td style="text-align: center;" width="123"> <p>121</p> </td> <td style="text-align: center;" width="85"> <p>269</p> </td> <td style="text-align: center;" width="133"> <p>4400</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="74"> <p>145</p> </td> <td style="text-align: center;" width="123"> <p>165</p> </td> <td style="text-align: center;" width="123"> <p>130</p> </td> <td style="text-align: center;" width="85"> <p>300</p> </td> <td style="text-align: center;" width="133"> <p>4550</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="74"> <p>150</p> </td> <td style="text-align: center;" width="123"> <p>177</p> </td> <td style="text-align: center;" width="123"> <p>139</p> </td> <td style="text-align: center;" width="85"> <p>331</p> </td> <td style="text-align: center;" width="133"> <p>4710</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="74"> <p>155</p> </td> <td style="text-align: center;" width="123"> <p>189</p> </td> <td style="text-align: center;" width="123"> <p>148</p> </td> <td style="text-align: center;" width="85"> <p>366</p> </td> <td style="text-align: center;" width="133"> <p>4870</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="74"> <p>160</p> </td> <td style="text-align: center;" width="123"> <p>201</p> </td> <td style="text-align: center;" width="123"> <p>158</p> </td> <td style="text-align: center;" width="85"> <p>402</p> </td> <td style="text-align: center;" width="133"> <p>5030</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="74"> <p>165</p> </td> <td style="text-align: center;" width="123"> <p>214</p> </td> <td style="text-align: center;" width="123"> <p>168</p> </td> <td style="text-align: center;" width="85"> <p>441</p> </td> <td style="text-align: center;" width="133"> <p>5180</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="74"> <p>170</p> </td> <td style="text-align: center;" width="123"> <p>227</p> </td> <td style="text-align: center;" width="123"> <p>178</p> </td> <td style="text-align: center;" width="85"> <p>482</p> </td> <td style="text-align: center;" width="133"> <p>5340</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="74"> <p>175</p> </td> <td style="text-align: center;" width="123"> <p>241</p> </td> <td style="text-align: center;" width="123"> <p>189</p> </td> <td style="text-align: center;" width="85"> <p>526</p> </td> <td style="text-align: center;" width="133"> <p>5500</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="74"> <p>180</p> </td> <td style="text-align: center;" width="123"> <p>254</p> </td> <td style="text-align: center;" width="123"> <p>200</p> </td> <td style="text-align: center;" width="85"> <p>573</p> </td> <td style="text-align: center;" width="133"> <p>5650</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="74"> <p>190</p> </td> <td style="text-align: center;" width="123"> <p>284</p> </td> <td style="text-align: center;" width="123"> <p>223</p> </td> <td style="text-align: center;" width="85"> <p>673</p> </td> <td style="text-align: center;" width="133"> <p>5970</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="74"> <p>200</p> </td> <td style="text-align: center;" width="123"> <p>314</p> </td> <td style="text-align: center;" width="123"> <p>247</p> </td> <td style="text-align: center;" width="85"> <p>785</p> </td> <td style="text-align: center;" width="133"> <p>6280</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="74"> <p>220</p> </td> <td style="text-align: center;" width="123"> <p>380</p> </td> <td style="text-align: center;" width="123"> <p>297</p> </td> <td style="text-align: center;" width="85"> <p>1045</p> </td> <td style="text-align: center;" width="133"> <p>6910</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="74"> <p>250</p> </td> <td style="text-align: center;" width="123"> <p>491</p> </td> <td style="text-align: center;" width="123"> <p>385</p> </td> <td style="text-align: center;" width="85"> <p>1534</p> </td> <td style="text-align: center;" width="133"> <p>7850</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <h2>جدول اشتال میلگرد با قطر غیر استاندارد</h2> <table class="table1200" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" border="2"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; width: 78px;" width="74"> <p><strong>قطر mm</strong></p> </td> <td style="text-align: center; width: 127px;" width="123"> <p><strong>سطح مقطع cm<sup>2</sup></strong></p> </td> <td style="text-align: center; width: 127px;" width="123"> <p><strong>وزن یک متر kg/m</strong></p> </td> <td style="text-align: center; width: 89px;" width="85"> <p><strong>W1 &nbsp;(cm3)</strong></p> </td> <td style="text-align: center; width: 137px;" width="133"> <p><strong>U2 (cm2/m)</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 78px;" width="74"> <p>8</p> </td> <td style="text-align: center; width: 127px;" width="123"> <p>0.503</p> </td> <td style="text-align: center; width: 127px;" width="123"> <p>0.395</p> </td> <td style="text-align: center; width: 89px;" width="85"> <p>0.050</p> </td> <td style="text-align: center; width: 137px;" width="133"> <p>251</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 78px;" width="74"> <p>17</p> </td> <td style="text-align: center; width: 127px;" width="123"> <p>2.27</p> </td> <td style="text-align: center; width: 127px;" width="123"> <p>1.78</p> </td> <td style="text-align: center; width: 89px;" width="85"> <p>0.482</p> </td> <td style="text-align: center; width: 137px;" width="133"> <p>534</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 78px;" width="74"> <p>21</p> </td> <td style="text-align: center; width: 127px;" width="123"> <p>3.46</p> </td> <td style="text-align: center; width: 127px;" width="123"> <p>2.72</p> </td> <td style="text-align: center; width: 89px;" width="85"> <p>0.909</p> </td> <td style="text-align: center; width: 137px;" width="133"> <p>660</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 78px;" width="74"> <p>23</p> </td> <td style="text-align: center; width: 127px;" width="123"> <p>4.15</p> </td> <td style="text-align: center; width: 127px;" width="123"> <p>3.26</p> </td> <td style="text-align: center; width: 89px;" width="85"> <p>1.19</p> </td> <td style="text-align: center; width: 137px;" width="133"> <p>723</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 78px;" width="74"> <p>31</p> </td> <td style="text-align: center; width: 127px;" width="123"> <p>7.55</p> </td> <td style="text-align: center; width: 127px;" width="123"> <p>5.92</p> </td> <td style="text-align: center; width: 89px;" width="85"> <p>2.92</p> </td> <td style="text-align: center; width: 137px;" width="133"> <p>974</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 78px;" width="74"> <p>34</p> </td> <td style="text-align: center; width: 127px;" width="123"> <p>9.08</p> </td> <td style="text-align: center; width: 127px;" width="123"> <p>7.13</p> </td> <td style="text-align: center; width: 89px;" width="85"> <p>3.86</p> </td> <td style="text-align: center; width: 137px;" width="133"> <p>1070</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 78px;" width="74"> <p>37</p> </td> <td style="text-align: center; width: 127px;" width="123"> <p>10.8</p> </td> <td style="text-align: center; width: 127px;" width="123"> <p>8.44</p> </td> <td style="text-align: center; width: 89px;" width="85"> <p>4.97</p> </td> <td style="text-align: center; width: 137px;" width="133"> <p>1160</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 78px;" width="74"> <p>44</p> </td> <td style="text-align: center; width: 127px;" width="123"> <p>15.2</p> </td> <td style="text-align: center; width: 127px;" width="123"> <p>11.9</p> </td> <td style="text-align: center; width: 89px;" width="85"> <p>8.36</p> </td> <td style="text-align: center; width: 137px;" width="133"> <p>1380</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 78px;" width="74"> <p>47</p> </td> <td style="text-align: center; width: 127px;" width="123"> <p>17.3</p> </td> <td style="text-align: center; width: 127px;" width="123"> <p>13.6</p> </td> <td style="text-align: center; width: 89px;" width="85"> <p>10.2</p> </td> <td style="text-align: center; width: 137px;" width="133"> <p>1480</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 78px;" width="74"> <p>53</p> </td> <td style="text-align: center; width: 127px;" width="123"> <p>22.1</p> </td> <td style="text-align: center; width: 127px;" width="123"> <p>17.3</p> </td> <td style="text-align: center; width: 89px;" width="85"> <p>14.6</p> </td> <td style="text-align: center; width: 137px;" width="133"> <p>1670</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 78px;" width="74"> <p>185</p> </td> <td style="text-align: center; width: 127px;" width="123"> <p>269</p> </td> <td style="text-align: center; width: 127px;" width="123"> <p>211</p> </td> <td style="text-align: center; width: 89px;" width="85"> <p>622</p> </td> <td style="text-align: center; width: 137px;" width="133"> <p>5810</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 78px;" width="74"> <p>210</p> </td> <td style="text-align: center; width: 127px;" width="123"> <p>346</p> </td> <td style="text-align: center; width: 127px;" width="123"> <p>272</p> </td> <td style="text-align: center; width: 89px;" width="85"> <p>909</p> </td> <td style="text-align: center; width: 137px;" width="133"> <p>6600</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 78px;" width="74"> <p>230</p> </td> <td style="text-align: center; width: 127px;" width="123"> <p>416</p> </td> <td style="text-align: center; width: 127px;" width="123"> <p>326</p> </td> <td style="text-align: center; width: 89px;" width="85"> <p>1194</p> </td> <td style="text-align: center; width: 137px;" width="133"> <p>7220</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 78px;" width="74"> <p>240</p> </td> <td style="text-align: center; width: 127px;" width="123"> <p>452</p> </td> <td style="text-align: center; width: 127px;" width="123"> <p>355</p> </td> <td style="text-align: center; width: 89px;" width="85"> <p>1357</p> </td> <td style="text-align: center; width: 137px;" width="133"> <p>7540</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 78px;" width="74"> <p>260</p> </td> <td style="text-align: center; width: 127px;" width="123"> <p>531</p> </td> <td style="text-align: center; width: 127px;" width="123"> <p>417</p> </td> <td style="text-align: center; width: 89px;" width="85"> <p>1726</p> </td> <td style="text-align: center; width: 137px;" width="133"> <p>8170</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 78px;" width="74"> <p>270</p> </td> <td style="text-align: center; width: 127px;" width="123"> <p>573</p> </td> <td style="text-align: center; width: 127px;" width="123"> <p>450</p> </td> <td style="text-align: center; width: 89px;" width="85"> <p>1932</p> </td> <td style="text-align: center; width: 137px;" width="133"> <p>8480</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 78px;" width="74"> <p>280</p> </td> <td style="text-align: center; width: 127px;" width="123"> <p>616</p> </td> <td style="text-align: center; width: 127px;" width="123"> <p>483</p> </td> <td style="text-align: center; width: 89px;" width="85"> <p>2155</p> </td> <td style="text-align: center; width: 137px;" width="133"> <p>8800</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 78px;" width="74"> <p>290</p> </td> <td style="text-align: center; width: 127px;" width="123"> <p>661</p> </td> <td style="text-align: center; width: 127px;" width="123"> <p>519</p> </td> <td style="text-align: center; width: 89px;" width="85"> <p>2395</p> </td> <td style="text-align: center; width: 137px;" width="133"> <p>9110</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p>
اشتراک در:
برشکاری-CNC-با-واترجت
برشکاری سی ان سی (CNC) با واترجت
۵ دقیقه مطالعه۲۱ اسفند ۱۴۰۱
افزایش قیمت جهانی فولاد
افزایش ۱۲ درصدی قیمت جهانی فولاد
۱ دقیقه مطالعه۱۰ اسفند ۱۴۰۱
قیمت ضایعات آهن به چه عواملی بستگی دارد؟
قیمت ضایعات آهن به چه عواملی بستگی دارد؟
۲ دقیقه مطالعه۱۰ اسفند ۱۴۰۱