MODIRANAHAN
قبل از هر خرید مشورت کنید

وزن ورق سیاه

نویسنده: تیم محتوای مدیران آهن
تاریخ انتشار: ۲ مهر ۱۳۹۹
مدت مطالعه: دقیقه

<p>وزن ورق سیاه را باید با در نظر گرفتن طول، ضخامت و ابعاد آن محاسبه کرد. در حالت کلی وزن ورق از حاصلضرب عرض ورق(میلیمتر)، طول ورق (میلیمتر) و ضخامت ورق (میلیمتر) و حاصل را بر 1000 تقسیم نموده و عدد حاصل را در 7.8 ضرب نمایید، بدست می آید. در واقع در زمان خرید ورق حتما باید از وزن ورق اطلاع داشته باشید چرا که قیمت نهایی ورق برحسب وزن آن محاسبه میگردد.</p>

<p><img class="content-image" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="وزن ورق سیاه" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1600865838308.jpg" alt="فرمول محاسبه وزن ورق سیاه" /></p> <blockquote> <p><a title="قیمت ورق سیاه" href="https://www.modiranahan.com/priceTable/80/%D9%88%D8%B1%D9%82-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87" target="_blank" >قیمت ورق سیاه</a> در بازار آهن</p> </blockquote> <p>برای محاسبه وزن ورق سیاه باید طول، وزن و ضخامت ورق را در نظر گرفت.&nbsp;</p> <p style="text-align: left;">1000/ ضخامت * عرض * طول * 7.87<em> = </em><strong>محاسبه وزن ورق</strong></p> <h2>جدول وزن ورق سیاه</h2> <p>&nbsp;</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;" border="2"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; width: 57px;" width="53"> <p><strong>ردیف</strong></p> </td> <td style="text-align: center; width: 112px;" width="108"> <p><strong>ضخامت (میلیمتر)</strong></p> </td> <td style="text-align: center; width: 146px;" width="142"> <p><strong>ابعاد(متر)</strong></p> </td> <td style="text-align: center; width: 123px;" width="119"> <p><strong>وزن (کیلوگرم)</strong></p> </td> <td style="text-align: center; width: 146px;" width="147"> <p><strong>کارخانه</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 57px;" width="53"> <p>1</p> </td> <td style="text-align: center; width: 112px;" width="108"> <p>2</p> </td> <td style="text-align: center; width: 146px;" width="142"> <p>2*1</p> </td> <td style="text-align: center; width: 123px;" width="119"> <p>31</p> </td> <td style="text-align: center; width: 146px;" width="147"> <p>ورق فولاد مبارکه</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 57px;" width="53"> <p>2</p> </td> <td style="text-align: center; width: 112px;" width="108"> <p>2</p> </td> <td style="text-align: center; width: 146px;" width="142"> <p>2.5*1.25</p> </td> <td style="text-align: center; width: 123px;" width="119"> <p>49</p> </td> <td style="text-align: center; width: 146px;" width="147"> <p>ورق فولاد مبارکه</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 57px;" width="53"> <p>3</p> </td> <td style="text-align: center; width: 112px;" width="108"> <p>3</p> </td> <td style="text-align: center; width: 146px;" width="142"> <p>6*1.5</p> </td> <td style="text-align: center; width: 123px;" width="119"> <p>211</p> </td> <td style="text-align: center; width: 146px;" width="147"> <p>ورق فولاد مبارکه</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 57px;" width="53"> <p>4</p> </td> <td style="text-align: center; width: 112px;" width="108"> <p>4</p> </td> <td style="text-align: center; width: 146px;" width="142"> <p>6*1.5</p> </td> <td style="text-align: center; width: 123px;" width="119"> <p>281</p> </td> <td style="text-align: center; width: 146px;" width="147"> <p>ورق فولاد مبارکه</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 57px;" width="53"> <p>5</p> </td> <td style="text-align: center; width: 112px;" width="108"> <p>5</p> </td> <td style="text-align: center; width: 146px;" width="142"> <p>6*1.5</p> </td> <td style="text-align: center; width: 123px;" width="119"> <p>351</p> </td> <td style="text-align: center; width: 146px;" width="147"> <p>ورق فولاد مبارکه</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 57px;" width="53"> <p>6</p> </td> <td style="text-align: center; width: 112px;" width="108"> <p>6</p> </td> <td style="text-align: center; width: 146px;" width="142"> <p>6*1.5</p> </td> <td style="text-align: center; width: 123px;" width="119"> <p>421</p> </td> <td style="text-align: center; width: 146px;" width="147"> <p>ورق فولاد مبارکه -ورق کاویان</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 57px;" width="53"> <p>7</p> </td> <td style="text-align: center; width: 112px;" width="108"> <p>8</p> </td> <td style="text-align: center; width: 146px;" width="142"> <p>6*1.5</p> </td> <td style="text-align: center; width: 123px;" width="119"> <p>562</p> </td> <td style="text-align: center; width: 146px;" width="147"> <p>ورق فولاد مبارکه - ورق کاویان</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 57px;" width="53"> <p>8</p> </td> <td style="text-align: center; width: 112px;" width="108"> <p>10</p> </td> <td style="text-align: center; width: 146px;" width="142"> <p>6*1.5</p> </td> <td style="text-align: center; width: 123px;" width="119"> <p>702</p> </td> <td style="text-align: center; width: 146px;" width="147"> <p>ورق فولاد مبارکه - ورق کاویان</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 57px;" width="53"> <p>9</p> </td> <td style="text-align: center; width: 112px;" width="108"> <p>12</p> </td> <td style="text-align: center; width: 146px;" width="142"> <p>6*1.5</p> </td> <td style="text-align: center; width: 123px;" width="119"> <p>842</p> </td> <td style="text-align: center; width: 146px;" width="147"> <p>ورق فولاد مبارکه - ورق کاویان</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 57px;" width="53"> <p>10</p> </td> <td style="text-align: center; width: 112px;" width="108"> <p>15</p> </td> <td style="text-align: center; width: 146px;" width="142"> <p>6*1.5</p> </td> <td style="text-align: center; width: 123px;" width="119"> <p>1053</p> </td> <td style="text-align: center; width: 146px;" width="147"> <p>ورق فولاد مبارکه - ورق کاویان</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 57px;" width="53"> <p>11</p> </td> <td style="text-align: center; width: 112px;" width="108"> <p>20</p> </td> <td style="text-align: center; width: 146px;" width="142"> <p>6*1.5</p> </td> <td style="text-align: center; width: 123px;" width="119"> <p>1404</p> </td> <td style="text-align: center; width: 146px;" width="147"> <p>ورق کاویان</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 57px;" width="53"> <p>12</p> </td> <td style="text-align: center; width: 112px;" width="108"> <p>25</p> </td> <td style="text-align: center; width: 146px;" width="142"> <p>6*1.5</p> </td> <td style="text-align: center; width: 123px;" width="119"> <p>1755</p> </td> <td style="text-align: center; width: 146px;" width="147"> <p>ورق کاویان</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 57px;" width="53"> <p>13</p> </td> <td style="text-align: center; width: 112px;" width="108"> <p>30</p> </td> <td style="text-align: center; width: 146px;" width="142"> <p>6*1.5</p> </td> <td style="text-align: center; width: 123px;" width="119"> <p>2106</p> </td> <td style="text-align: center; width: 146px;" width="147"> <p>ورق کاویان</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 57px;" width="53"> <p>14</p> </td> <td style="text-align: center; width: 112px;" width="108"> <p>35</p> </td> <td style="text-align: center; width: 146px;" width="142"> <p>6*2</p> </td> <td style="text-align: center; width: 123px;" width="119"> <p>3276</p> </td> <td style="text-align: center; width: 146px;" width="147"> <p>ورق اکسین</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 57px;" width="53"> <p>15</p> </td> <td style="text-align: center; width: 112px;" width="108"> <p>40</p> </td> <td style="text-align: center; width: 146px;" width="142"> <p>6*2</p> </td> <td style="text-align: center; width: 123px;" width="119"> <p>3744</p> </td> <td style="text-align: center; width: 146px;" width="147"> <p>ورق اکسین</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 57px;" width="53"> <p>16</p> </td> <td style="text-align: center; width: 112px;" width="108"> <p>45</p> </td> <td style="text-align: center; width: 146px;" width="142"> <p>6*2</p> </td> <td style="text-align: center; width: 123px;" width="119"> <p>4212</p> </td> <td style="text-align: center; width: 146px;" width="147"> <p>ورق اکسین</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 57px;" width="53"> <p>17</p> </td> <td style="text-align: center; width: 112px;" width="108"> <p>50</p> </td> <td style="text-align: center; width: 146px;" width="142"> <p>6*2</p> </td> <td style="text-align: center; width: 123px;" width="119"> <p>4680</p> </td> <td style="text-align: center; width: 146px;" width="147"> <p>ورق اکسین</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 57px;" width="53"> <p>18</p> </td> <td style="text-align: center; width: 112px;" width="108"> <p>55</p> </td> <td style="text-align: center; width: 146px;" width="142"> <p>6*2</p> </td> <td style="text-align: center; width: 123px;" width="119"> <p>5148</p> </td> <td style="text-align: center; width: 146px;" width="147"> <p>ورق اکسین</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 57px;" width="53"> <p>19</p> </td> <td style="text-align: center; width: 112px;" width="108"> <p>60</p> </td> <td style="text-align: center; width: 146px;" width="142"> <p>6*2</p> </td> <td style="text-align: center; width: 123px;" width="119"> <p>5616</p> </td> <td style="text-align: center; width: 146px;" width="147"> <p>ورق اکسین</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 57px;" width="53"> <p>20</p> </td> <td style="text-align: center; width: 112px;" width="108"> <p>65</p> </td> <td style="text-align: center; width: 146px;" width="142"> <p>6*2</p> </td> <td style="text-align: center; width: 123px;" width="119"> <p>6084</p> </td> <td style="text-align: center; width: 146px;" width="147"> <p>ورق اکسین</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 57px;" width="53"> <p>21</p> </td> <td style="text-align: center; width: 112px;" width="108"> <p>70</p> </td> <td style="text-align: center; width: 146px;" width="142"> <p>6*2</p> </td> <td style="text-align: center; width: 123px;" width="119"> <p>6552</p> </td> <td style="text-align: center; width: 146px;" width="147"> <p>ورق اکسین</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 57px;" width="53"> <p>22</p> </td> <td style="text-align: center; width: 112px;" width="108"> <p>75</p> </td> <td style="text-align: center; width: 146px;" width="142"> <p>6*2</p> </td> <td style="text-align: center; width: 123px;" width="119"> <p>7020</p> </td> <td style="text-align: center; width: 146px;" width="147"> <p>ورق اکسین</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 57px;" width="53"> <p>23</p> </td> <td style="text-align: center; width: 112px;" width="108"> <p>80</p> </td> <td style="text-align: center; width: 146px;" width="142"> <p>6*2</p> </td> <td style="text-align: center; width: 123px;" width="119"> <p>7488</p> </td> <td style="text-align: center; width: 146px;" width="147"> <p>ورق اکسین</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>ورق سیاه در ضخامت و عرض متنوعی تولید میشود. ورق ST37 پرکاربردترین انواع ورق فولادی است. با در نظرگرفتن ابعاد ورق سیاه St37 &nbsp;طول، عرض و ضخامت آن میتوان وزن تقریبی ورق سیاه را محاسبه کرد.</p> <h2>جدول وزن ورق سیاه فولاد مبارکه (St37)</h2> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;" border="2"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;" width="42"> <p><strong>ردیف</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="78"> <p><strong>طولm</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="90"> <p><strong>عرض mm</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p><strong>ضخامتmm</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="162"> <p><strong>وزن هر شیت ورق سیاه (kg)</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="42"> <p>1</p> </td> <td style="text-align: center;" width="78"> <p>2</p> </td> <td style="text-align: center;" width="90"> <p>1000</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>2</p> </td> <td style="text-align: center;" width="162"> <p>32</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="42"> <p>2</p> </td> <td style="text-align: center;" width="78"> <p>2.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="90"> <p>1250</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>2</p> </td> <td style="text-align: center;" width="162"> <p>50</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="42"> <p>3</p> </td> <td style="text-align: center;" width="78"> <p>6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="90"> <p>1500</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>3</p> </td> <td style="text-align: center;" width="162"> <p>212</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="42"> <p>4</p> </td> <td style="text-align: center;" width="78"> <p>6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="90"> <p>1500</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>4</p> </td> <td style="text-align: center;" width="162"> <p>283</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="42"> <p>5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="78"> <p>6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="90"> <p>1500</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="162"> <p>3533</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="42"> <p>6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="78"> <p>6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="90"> <p>1500</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="162"> <p>424</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="42"> <p>7</p> </td> <td style="text-align: center;" width="78"> <p>6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="90"> <p>1500</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>8</p> </td> <td style="text-align: center;" width="162"> <p>657</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="42"> <p>8</p> </td> <td style="text-align: center;" width="78"> <p>6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="90"> <p>1500</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>10</p> </td> <td style="text-align: center;" width="162"> <p>707</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="42"> <p>9</p> </td> <td style="text-align: center;" width="78"> <p>6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="90"> <p>1500</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>12</p> </td> <td style="text-align: center;" width="162"> <p>848</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="42"> <p>10</p> </td> <td style="text-align: center;" width="78"> <p>6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="90"> <p>1500</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>15</p> </td> <td style="text-align: center;" width="162"> <p>1060</p> </td> </tr> </tbody> </table> <blockquote> <p>بیشتر بخوانید : <a title="ورق سیاه و ورق روغنی چه تفاوتی دارند؟" href="https://www.modiranahan.com/article/80/%D9%88%D8%B1%D9%82-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D9%88%D8%B1%D9%82-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86%DB%8C-%DA%86%D9%87-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF" target="_blank" >ورق سیاه و ورق روغنی چه تفاوتی دارند؟</a></p> </blockquote> <h2>جدول وزن ورق سیاه فولاد کاویان (St37)</h2> <p>&nbsp;</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;" border="2"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;" width="42"> <p><strong>ردیف</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="78"> <p><strong>طولm</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="90"> <p><strong>عرض mm</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p><strong>ضخامتmm</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="162"> <p><strong>وزن هر شیت ورق سیاه (kg)</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="42"> <p>1</p> </td> <td style="text-align: center;" width="78"> <p>6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="90"> <p>1250</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>8</p> </td> <td style="text-align: center;" width="162"> <p>471</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="42"> <p>2</p> </td> <td style="text-align: center;" width="78"> <p>6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="90"> <p>1250</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>10</p> </td> <td style="text-align: center;" width="162"> <p>589</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="42"> <p>3</p> </td> <td style="text-align: center;" width="78"> <p>6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="90"> <p>1250</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>12</p> </td> <td style="text-align: center;" width="162"> <p>707</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="42"> <p>4</p> </td> <td style="text-align: center;" width="78"> <p>6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="90"> <p>1250</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>15</p> </td> <td style="text-align: center;" width="162"> <p>884</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="42"> <p>5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="78"> <p>6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="90"> <p>1250</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>20</p> </td> <td style="text-align: center;" width="162"> <p>1178</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="42"> <p>6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="78"> <p>6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="90"> <p>1250</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>25</p> </td> <td style="text-align: center;" width="162"> <p>1472</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="42"> <p>7</p> </td> <td style="text-align: center;" width="78"> <p>6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="90"> <p>1500</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>30</p> </td> <td style="text-align: center;" width="162"> <p>1413</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="42"> <p>8</p> </td> <td style="text-align: center;" width="78"> <p>6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="90"> <p>1500</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>20</p> </td> <td style="text-align: center;" width="162"> <p>1767</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="42"> <p>9</p> </td> <td style="text-align: center;" width="78"> <p>6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="90"> <p>1500</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>25</p> </td> <td style="text-align: center;" width="162"> <p>1767</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="42"> <p>10</p> </td> <td style="text-align: center;" width="78"> <p>6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="90"> <p>1500</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>30</p> </td> <td style="text-align: center;" width="162"> <p>2120</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="42"> <p>11</p> </td> <td style="text-align: center;" width="78"> <p>6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="90"> <p>1500</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>35</p> </td> <td style="text-align: center;" width="162"> <p>2473</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="42"> <p>12</p> </td> <td style="text-align: center;" width="78"> <p>6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="90"> <p>1500</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>40</p> </td> <td style="text-align: center;" width="162"> <p>2826</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="42"> <p>13</p> </td> <td style="text-align: center;" width="78"> <p>6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="90"> <p>1500</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>45</p> </td> <td style="text-align: center;" width="162"> <p>3180</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="42"> <p>14</p> </td> <td style="text-align: center;" width="78"> <p>6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="90"> <p>1500</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>50</p> </td> <td style="text-align: center;" width="162"> <p>3533</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="42"> <p>15</p> </td> <td style="text-align: center;" width="78"> <p>6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="90"> <p>1500</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>55</p> </td> <td style="text-align: center;" width="162"> <p>3886</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="42"> <p>16</p> </td> <td style="text-align: center;" width="78"> <p>6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="90"> <p>1500</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>60</p> </td> <td style="text-align: center;" width="162"> <p>4239</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <h2>جدول وزن ورق سیاه فولاد اکسین (St37)</h2> <p>&nbsp;</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;" border="2"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;" width="42"> <p><strong>ردیف</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="78"> <p><strong>طولm</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="90"> <p><strong>عرض mm</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="103"> <p><strong>ضخامتmm</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="161"> <p><strong>وزن هر شیت ورق سیاه (kg)</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="42"> <p>1</p> </td> <td style="text-align: center;" width="78"> <p>6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="90"> <p>2000</p> </td> <td style="text-align: center;" width="103"> <p>8</p> </td> <td style="text-align: center;" width="161"> <p>754</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="42"> <p>2</p> </td> <td style="text-align: center;" width="78"> <p>6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="90"> <p>2000</p> </td> <td style="text-align: center;" width="103"> <p>10</p> </td> <td style="text-align: center;" width="161"> <p>942</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="42"> <p>3</p> </td> <td style="text-align: center;" width="78"> <p>6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="90"> <p>2000</p> </td> <td style="text-align: center;" width="103"> <p>12</p> </td> <td style="text-align: center;" width="161"> <p>1131</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="42"> <p>4</p> </td> <td style="text-align: center;" width="78"> <p>6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="90"> <p>2000</p> </td> <td style="text-align: center;" width="103"> <p>15</p> </td> <td style="text-align: center;" width="161"> <p>1413</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="42"> <p>5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="78"> <p>6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="90"> <p>2000</p> </td> <td style="text-align: center;" width="103"> <p>20</p> </td> <td style="text-align: center;" width="161"> <p>1844</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="42"> <p>6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="78"> <p>6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="90"> <p>2000</p> </td> <td style="text-align: center;" width="103"> <p>25</p> </td> <td style="text-align: center;" width="161"> <p>2355</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="42"> <p>7</p> </td> <td style="text-align: center;" width="78"> <p>6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="90"> <p>2000</p> </td> <td style="text-align: center;" width="103"> <p>30</p> </td> <td style="text-align: center;" width="161"> <p>2826</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="42"> <p>8</p> </td> <td style="text-align: center;" width="78"> <p>6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="90"> <p>2000</p> </td> <td style="text-align: center;" width="103"> <p>35</p> </td> <td style="text-align: center;" width="161"> <p>2397</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="42"> <p>9</p> </td> <td style="text-align: center;" width="78"> <p>6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="90"> <p>2000</p> </td> <td style="text-align: center;" width="103"> <p>40</p> </td> <td style="text-align: center;" width="161"> <p>3768</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="42"> <p>10</p> </td> <td style="text-align: center;" width="78"> <p>6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="90"> <p>2000</p> </td> <td style="text-align: center;" width="103"> <p>45</p> </td> <td style="text-align: center;" width="161"> <p>4239</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="42"> <p>11</p> </td> <td style="text-align: center;" width="78"> <p>6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="90"> <p>2000</p> </td> <td style="text-align: center;" width="103"> <p>50</p> </td> <td style="text-align: center;" width="161"> <p>4710</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="42"> <p>12</p> </td> <td style="text-align: center;" width="78"> <p>6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="90"> <p>2000</p> </td> <td style="text-align: center;" width="103"> <p>55</p> </td> <td style="text-align: center;" width="161"> <p>5181</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="42"> <p>13</p> </td> <td style="text-align: center;" width="78"> <p>6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="90"> <p>2000</p> </td> <td style="text-align: center;" width="103"> <p>60</p> </td> <td style="text-align: center;" width="161"> <p>5652</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p>
اشتراک در:
جدول وزن ورق سیاه | محاسبه وزن ورق
جدول وزن ورق سیاه | محاسبه وزن ورق
۱۳ دقیقه مطالعه۹ اسفند ۱۴۰۱
جدول وزن ورق
جدول وزن ورق + محاسبه وزن انواع ورق
۱۴ دقیقه مطالعه۲۰ اسفند ۱۴۰۱