MODIRANAHAN
قبل از هر خرید مشورت کنید

جدول وزن ورق گالوانیزه

نویسنده: تیم محتوای مدیران آهن
تاریخ انتشار: ۱۹ بهمن ۱۳۹۹
مدت مطالعه: دقیقه

<p>برای محاسبه وزن ورق گالوانیزه باید پارامترهای طول، عرض و ضخامت ورق را داشت. اما باید توجه داشت که ضخامت ورق گالوانیزه مجموع ضخامت فلز پایه و ضخامت پوشش روی می باشد. &nbsp; &nbsp;</p>

<p><img class="content-image" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="جدول وزن ورق گالوانیزه" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1612619904636.jpg" alt="نمونه ای از رول ورق گالوانیزه" /></p> <blockquote> <p><a title="قیمت ورق گالوانیزه" href="https://www.modiranahan.com/priceTable/72/%D9%88%D8%B1%D9%82-%DA%AF%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B2%D9%87" target="_blank" >قیمت ورق گالوانیزه</a> در بازار آهن</p> </blockquote> <p>برای محاسبه وزن ورق گالوانیزه باید پارامترهای طول، عرض و ضخامت ورق را داشت. اما باید توجه داشت که ضخامت ورق گالوانیزه مجموع ضخامت فلز پایه و ضخامت پوشش روی می باشد. &nbsp;</p> <p><strong>آنچه در این مقاله خواهید خواند:</strong></p> <ul> <li><a title="وزن ورق گالوانیزه" href="#Weight">وزن ورق گالوانیزه</a></li> <li><a title="فرمول وزن ورق گالوانیزه" href="#Formula">فرمول وزن ورق گالوانیزه</a></li> <li><span id="Weight"></span><a title="وزن ورق گالوانیزه ذوزنقه ای" href="#Trapezius">وزن ورق گالوانیزه ذوزنقه ای</a></li> <li><a title="وزن ورق گالوانیزه کرکره" href="#Shutters">وزن ورق گالوانیزه کرکره</a></li> <li><a title="کارخانه های تولید کننده ورق گالوانیزه" href="#Producer">کارخانه های تولید کننده ورق گالوانیزه</a></li> </ul> <h2>&nbsp;وزن ورق گالوانیزه</h2> <table class="table1200" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" border="2"> <tbody> <tr> <td style="width: 46px; text-align: center;" width="42"> <p><strong>ردیف</strong></p> </td> <td style="width: 148px; text-align: center;" width="144"> <p><strong>طول ورق گالوانیزه mm</strong></p> </td> <td style="width: 154px; text-align: center;" width="150"> <p><strong>عرضه ورق گالوانیزه mm</strong></p> </td> <td style="width: 160px; text-align: center;" width="156"> <p><strong>ضخامت ورق گالوانیزه mm</strong></p> </td> <td style="width: 130px; text-align: center;" width="126"> <p><strong>وزن ورق گالوانیزه gr</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 46px; text-align: center;" width="42"> <p>1</p> </td> <td style="width: 148px; text-align: center;" width="144"> <p>2000</p> </td> <td style="width: 154px; text-align: center;" width="150"> <p>1000</p> </td> <td style="width: 160px; text-align: center;" width="156"> <p>0.3</p> </td> <td style="width: 130px; text-align: center;" width="126"> <p>4716</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 46px; text-align: center;" width="42"> <p>2</p> </td> <td style="width: 148px; text-align: center;" width="144"> <p>2000</p> </td> <td style="width: 154px; text-align: center;" width="150"> <p>1000</p> </td> <td style="width: 160px; text-align: center;" width="156"> <p>0.4</p> </td> <td style="width: 130px; text-align: center;" width="126"> <p>6288</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 46px; text-align: center;" width="42"> <p>3</p> </td> <td style="width: 148px; text-align: center;" width="144"> <p>2000</p> </td> <td style="width: 154px; text-align: center;" width="150"> <p>1000</p> </td> <td style="width: 160px; text-align: center;" width="156"> <p>0.5</p> </td> <td style="width: 130px; text-align: center;" width="126"> <p>7860</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 46px; text-align: center;" width="42"> <p>4</p> </td> <td style="width: 148px; text-align: center;" width="144"> <p>2000</p> </td> <td style="width: 154px; text-align: center;" width="150"> <p>1000</p> </td> <td style="width: 160px; text-align: center;" width="156"> <p>0.6</p> </td> <td style="width: 130px; text-align: center;" width="126"> <p>9432</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 46px; text-align: center;" width="42"> <p>5</p> </td> <td style="width: 148px; text-align: center;" width="144"> <p>2000</p> </td> <td style="width: 154px; text-align: center;" width="150"> <p>1000</p> </td> <td style="width: 160px; text-align: center;" width="156"> <p>0.7</p> </td> <td style="width: 130px; text-align: center;" width="126"> <p>1100</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 46px; text-align: center;" width="42"> <p>6</p> </td> <td style="width: 148px; text-align: center;" width="144"> <p>2000</p> </td> <td style="width: 154px; text-align: center;" width="150"> <p>1000</p> </td> <td style="width: 160px; text-align: center;" width="156"> <p>0.8</p> </td> <td style="width: 130px; text-align: center;" width="126"> <p>12576</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 46px; text-align: center;" width="42"> <p>7</p> </td> <td style="width: 148px; text-align: center;" width="144"> <p>2000</p> </td> <td style="width: 154px; text-align: center;" width="150"> <p>1000</p> </td> <td style="width: 160px; text-align: center;" width="156"> <p>0.9</p> </td> <td style="width: 130px; text-align: center;" width="126"> <p>14148</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 46px; text-align: center;" width="42"> <p>8</p> </td> <td style="width: 148px; text-align: center;" width="144"> <p>2000</p> </td> <td style="width: 154px; text-align: center;" width="150"> <p>1000</p> </td> <td style="width: 160px; text-align: center;" width="156"> <p>1</p> </td> <td style="width: 130px; text-align: center;" width="126"> <p>15720</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 46px; text-align: center;" width="42"> <p>9</p> </td> <td style="width: 148px; text-align: center;" width="144"> <p>2000</p> </td> <td style="width: 154px; text-align: center;" width="150"> <p>1000</p> </td> <td style="width: 160px; text-align: center;" width="156"> <p>1.25</p> </td> <td style="width: 130px; text-align: center;" width="126"> <p>1965</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 46px; text-align: center;" width="42"> <p>10</p> </td> <td style="width: 148px; text-align: center;" width="144"> <p>2000</p> </td> <td style="width: 154px; text-align: center;" width="150"> <p>1000</p> </td> <td style="width: 160px; text-align: center;" width="156"> <p>1.5</p> </td> <td style="width: 130px; text-align: center;" width="126"> <p>2358</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 46px; text-align: center;" width="42"> <p>11</p> </td> <td style="width: 148px; text-align: center;" width="144"> <p>2000</p> </td> <td style="width: 154px; text-align: center;" width="150"> <p>1000</p> </td> <td style="width: 160px; text-align: center;" width="156"> <p>2</p> </td> <td style="width: 130px; text-align: center;" width="126"> <p>3144</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 46px; text-align: center;" width="42"> <p>12</p> </td> <td style="width: 148px; text-align: center;" width="144"> <p>2500</p> </td> <td style="width: 154px; text-align: center;" width="150"> <p>1250</p> </td> <td style="width: 160px; text-align: center;" width="156"> <p>0.3</p> </td> <td style="width: 130px; text-align: center;" width="126"> <p>7369</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 46px; text-align: center;" width="42"> <p>13</p> </td> <td style="width: 148px; text-align: center;" width="144"> <p>2500</p> </td> <td style="width: 154px; text-align: center;" width="150"> <p>1250</p> </td> <td style="width: 160px; text-align: center;" width="156"> <p>0.3</p> </td> <td style="width: 130px; text-align: center;" width="126"> <p>7369</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p><span id="Formula"></span>در محاسبه وزن ورق گالوانیزه باید این موضوع را مد نظر گرفت که بین ضخامت، ابعاد ورق های گالوانیزه و وزن نهایی آهن ها رابطه مستقیمی وجود دارد. ورق گالوانیزه در ضخامت 0.18 الی 6 میلی&zwnj;متر و عرضه های 100 و 1250 سانتی&zwnj;متر تولید می شود و روانه بازار می گردد.</p> <h2>فرمول وزن ورق گالوانیزه</h2> <p>ورق گالوانیزه در واقع همان ورق فولادی می باشد که با لایه ای از zn پوشش داده میشود. چگالی آهن 7.86 و چگالی روی 7.14 گرم بر سانتی&zwnj;متر مکعب می باشد. از آنجایی که چگالی آهن و چگالی فلز &nbsp;روی بهم نزدیکی است، می توان در فرمول وزنی ورق های گالوانیزه از این اختلاف ناچیز صرف نظر کرد. از این رو می توان تنها چگالی آهن را در نظر گرفت.</p> <p style="text-align: left;"><strong><span id="Trapezius"></span>چگال ورق (گرم بر سانتی&zwnj;متر مربع)*ضخامت ورق گالوانیزه (mm)*عرض ورق (mm) * طول ورق (mm) = وزن ورق گالوانیزه</strong></p> <h2>وزن ورق گالوانیزه ذوزنقه ای</h2> <p><span id="Shutters"></span>ورق های گالوانیزه ذوزنقه ای شکل خاصی از ورق های گالوانیزه هستند که به شکل مربع یا مستطیل خم می کنند. وزن ورق های گالوانیزه ذوزنقه ای مانند وزن ورق های گالوانیزه محاسبه می گردد. این ورق های دارای عرض ثابتی هستند ولی از نظر طولی می توانند متغیر باشند و به دو صورت ساده و رنگی در بازار موجود می باشد.</p> <p style="text-align: center;"><img class="content-image" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="ورق گالوانیزه ذوزنقه ای" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1612619781249.jpg" alt="ورق گالوانیزه ذوزنقه ای" />تصویر شماره 1 - ورق گالوانیزه ذوزنقه ای</p> <h2>وزن ورق گالوانیزه کرکره</h2> <p>وزن ورق گالوانیزه کرکره کاملا مشابه وزن ورق گالوانیزه معمولی می باشد و چگالی یکسان نیز دارند. اما قیمت ورق کرکره گالوانیزه نسبت به ورق گالوانیزه معمولی گرانتر است زیرا هزینه عملیات خمکاری ورق به آن اضافه می شود.</p> <p><img class="content-image" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="ورق گالوانیزه کرکره ای" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1612619754676.jpg" alt="ورق گالوانیزه کرکره ای" /></p> <p style="text-align: center;"><span id="Producer"></span>تصویر شماره 2 - ورق گالوانیزه کرکره ای</p> <h2>کارخانه های تولید کننده ورق گالوانیزه</h2> <ul> <li><a href="https://www.modiranahan.com/article/76/%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B1%D9%82-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87">کارخانه فولاد مبارکه اصفهان</a></li> <li><a title="معرفی کارخانه هفت الماس | قیمت ورق هفت الماس" href="https://www.modiranahan.com/article/163/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%88%D8%B1%D9%82-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3" target="_blank" >&nbsp;ورق گالوانیزه هفت الماس</a></li> <li>ورق گالوانیزه تاراز شهرکرد</li> <li><a title="ورق گالوانیزه کاشان" href="https://www.modiranahan.com/article/183/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%88%D8%B1%D9%82-%DA%AF%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B2%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%86" target="_blank" >ورق گالوانیزه کاشان</a></li> <li>ورق گالوانیزه خودرو شهرکرد</li> <li><a title="معرفی کارخانه روی اندود کاوه | قیمت ورق گالوانیزه روی اندود" href="https://www.modiranahan.com/article/175/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%88%D8%B1%D9%82-%DA%AF%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%AF" target="_blank" >&nbsp;ورق گالوانیزه روی اندود کاوه</a></li> </ul> <p>&nbsp;</p>
اشتراک در:
برشکاری-CNC-با-واترجت
برشکاری سی ان سی (CNC) با واترجت
۵ دقیقه مطالعه۲۱ اسفند ۱۴۰۱
افزایش قیمت جهانی فولاد
افزایش ۱۲ درصدی قیمت جهانی فولاد
۱ دقیقه مطالعه۱۰ اسفند ۱۴۰۱
قیمت ضایعات آهن به چه عواملی بستگی دارد؟
قیمت ضایعات آهن به چه عواملی بستگی دارد؟
۲ دقیقه مطالعه۱۰ اسفند ۱۴۰۱